Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 41η

 
                                                         Φολέγανδρος
ΚΕΙΜΕΝΟ
Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiōres Horatii plane ac dilucide cum suis locūti sunt; non Sicanōrum aut Pelasgōrum, qui primi colluisse Italiam dicuntur, sed aetātis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquāris, sermōne abhinc multis annis iam obsolēto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis, quae dicas. Quin, homo inepte, taces, ut consequāris, quod vis? Sed antiquitātem tibi placēre dicis, quod honesta et bona et modesta sit. Sic ergo vive, ut viri antīqui, sed sic loquere,ut viri aetātis nostrae; atque id quod a C. Caesare scriptum est, habe semper in memoriā et in pectore: "tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens atque inaudītum".
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Κούριος κι ο Φαβρίκιος, που έζησαν στα πολύ παλιά τα χρόνια, κι οι Οράτιοι, πολύ παλιότεροι τους, μιλούσαν με τους συγχρόνους τους καθαρά και με διαύγεια· δε χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα των Σικανών και των Πελασγών, που λένε πως ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της Ιταλίας, αλλά τη γλώσσα της εποχής τους. Εσύ όμως χρησιμοποιείς γλώσσα που έχει πέσει σε αχρηστία1 εδώ και πολλά χρόνια, σαν να μιλούσες τώρα με τη μάνα του Ευάνδρου, επειδή δε θέλεις να ξέρει και να καταλαβαίνει κανείς τι λες. Ανόητε άνθρωπε, γιατί δε σωπαίνεις, για να πετύχεις αυτό που θες; Λες όμως πως σου αρέσουν τα παλιά τα χρόνια , γιατί είναι τιμημένα και καλά και σεμνά. Έτσι λοιπόν να ζεις όπως οι παλιοί, αλλά έτσι να μιλάς όπως οι σύγχρονοι μας2. Και να 'χεις πάντα στη μνήμη σου και στην καρδιά σου αυτό που έγραψε ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρας: «Σαν το σκόπελο απόφευγε τη λέξη την ασυνήθιστη και την πρωτάκουστη».
1. που είναι απαρχαιωμένη 2. όπως οι άνθρωποι της εποχής μας.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
Italia -ae   χωρίς πληθ.
memoria -ae
Β' ΚΛΙΣΗ
vir - viri
verbum -i
scopulus -i
annus -i
Curius -i (i) κλητ. ενικού Curi-   χωρίς πληθ.
Fabricius -i (i) κλητ. ενικού Fabrici·   χωρίς πληθ.
Horatius -i (i) κλητ. ενικού Horati
Sicani -orum ο ενικός (Sicanus -i)  δεν είναι σε χρήση (όνομα έθνους)
Pelasgi -orum ο ενικός (Pelasgus –i - δεν είναι σε χρήση (όνομα έθνους)
Evander -ndri    (και Evandrus -i)    χωρίς πληθ.
Γ' ΚΛΙΣΗ
aetas -atis (θηλ.) γεν. πληθ. aetat(i)um
mater -matris (θηλ.) γεν. πληθ. matrum
sermo -onis (αρσ.)
homo -inis (αρσ.)
antiquitas -ads (θηλ.)
C. Caesar -is χωρίς πληθ.
pectus -oris (ουδ.)
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
antiquissimus -a -um υπερθ. του επιθ. antiquus -a -um,
                                                         antiquior -ior-ius, antiquissimus -a -um
primus -a -um υπερθ. του επιθ. (prae), prior -ior -ius, primus -a –um
 multi -ae -a, plures -es -a (γεν. πληθ. plurium), plurimi -ae -a-
το επίθετο στον ενικό αριθμό του συγκριτικού απαντά μόνο στο ουδέτερο: multus -a -um, — plus, plurimus -a -um
obsoletus -a -um, obsoletior -ior -ius, (obsoletissimus -a -um)
 ineptus -a -um, ineptior -ior -ius, ineptissimus -a -um
honestus -a -um, honestior -ior -ius, honestissimus -a -um
bonus -a -um, melior -ior -ius, optimus -a -um
modestus -a -um, modestior -ior -ius, modestissimus -a -um
antiquus -a -um, antiquior -ior -ius, antiquissimus -a -um
inauditus -a -um, inauditior -ior -ius, (inauditissimus -a -um)
Γ ΚΛΙΣΗ
antiquior -ior -ius συγκρ. του επιθ. antiquus -a -um, antiquior -ior -ius, antiquissimus -a -um insolens -ntis, insolentior -ior -ius, insolentissimus -a -um
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
hic, haec, hoc (δεικτική)
suus, sua, suum (κτητική)
qui, quae, quod (αναφορική)
tu (προσωπική)
nemo (αόριστη ουσιαστική)
quis, quid {ερωτηματική ουσιαστική στη φράση quae dicas)
noster, nostra, nostrum {κτητική)
is, ea, id (οριστική)
ΡΗΜΑΤΑ
2η ΣΥΖΥΓΙΑ
taceo, tacui, taciturn, tacere
placeo, placui και placitus sum, placitum, placere
(ως απρόσωπο: placet, placuit και placitum est, placere)
habeo, habui, habitum, habere
3η ΣΥΖΥΓΙΑ
loquor, locutus sum, locutum, loqui αποθ.
colo, colui, cultum, colere
utor, usus sum, usum, uti αποθ.
intellego και intelligo, intellexi, intellectum, intellegere
volo, volui, - , velle βλ. Γραμμ., σ. 88
obsolesco, obsolevi, (obsoletum), obsolescere
dico, dixi, dictum, dicere
consequor, consecutus sum, consecutum, consequi αποθ.
vivo, vixi, victum, vivere
scribo, scripsi, scriptum, scribere
fugio, fugi, fugitum, fugere
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ sum, fui, - , esse
4η ΣΥΖΥΓΙΑ
scio - sci(v)i - scitum - scire (προστ. ενεστ. scito - scitote αντί για sci - scite' προστ. μέλλ. scito - scito - scitote - sciunto)
 inaudio, inaudivi, inauditum, inaudire

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
plane, planius, planissime (από το επίθ. planus -a -um, planior -ior -ius, planissimus -a -um)
dilucide, dilucidius, (dilucidissime)  (από το επίθ. dilucidus -a -um, dilucidior -ior -ius, dilucidissimus -a -um)
nunc  abhinc   iam  sic  semper

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 40η


ΚΕΙΜΕΝΟ
Sulla, occupāta urbe, senātum armātus coēgerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicarētur. Cuius voluntāti nemo obviam ire audēbat; solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogātus sententiam dicĕre noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei instāret, dixit is Sullae: "Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem minitēris, nunquam tamen ego hostem iudicābo Marium. Etsi senex et corpore infirmo sum, semper tamen meminero urbem Rōmam et Italiam a Mario conservātam esse.
                                       ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Αφού κατέλαβε τη Ρώμη ο Σύλλας, συγκάλεσε ένοπλος τη Σύγκλητο, για να κηρύξει όσο πιο γρήγορα γινόταν το Γάιο Μάριο εχθρό του κράτους. Στη θέληση του κανείς δεν τολμούσε να πάει αντίθετα. Μόνο ο Κόιντος Μούκιος Σκαιόλας,ο οιωνοσκόπος, όταν του ζητή­θηκε η γνώμη γι' αυτό, αρνήθηκε να ψηφίσει. Κι επιπλέον, όταν ο Σύλ­λας τον πίεζε και τον απειλούσε1, αυτός του απάντησε: «Ακόμη κι αν μου δείξεις τα στρατεύματα με τα οποία έχεις περικυκλώσει το Βου­λευτήριο, ακόμη κι αν με απειλήσεις με θάνατο, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κηρύξω το Μάριο εχθρό του κράτους. Αν και είμαι γέρος κι αδύναμος στο σώμα, εντούτοις πάντα θα θυμάμαι ότι ο Μάριος έσωσε τη Ρώμη και την Ιταλία».                                                
                                                                                                  1. τον πίεζε απειλητικά

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
                                                                             ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
sententia -ae
curia -ae
Sulla -ae   χωρίς πληθ.
Scaevola -ae   χωρίς πληθ.
Roma -ae   χωρίς πληθ.
Italia -ae   χωρίς πληθ.
Β' ΚΛΙΣΗ
C. Marius -i (i) κλητ. ενικού C. Mari.    χωρίς πληθ.
Quintus -i Mucius -i (i) κλητ. ενικού Quinte Muci·   χωρίς πληθ.
Γ ΚΛΙΣΗ
voluntas -atis    (θηλ.)
augur -uris    (αρσ.)
agmen -inis    (ουδ.)
miles -itis    (αρσ.)
urbs -is    (θηλ.) γεν. πληθ. urbium
hostis -is    (αρσ.) γεν. πληθ. hostium
mors - mortis    (θηλ.) γεν. πληθ. mortium
senex - senis - seni - senem - senex - sene
senes - senum - senibus - senes - senes - senibusπ
corpus -oris (ουδ.)
Δ' ΚΛΙΣΗ
senatus -us    (αρσ.) δοτ. ενικού senatu(i)·  χωρίς πληθ. (περιληπτικό)
Ε' ΚΛΙΣΗ
res - rei - rei - rem - res - re    (θηλ.)
res - rerum - rebus - res - res - rebus
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
armatus -a -um, armatior -ior -ius, armatissimus -a -um
solus -a -um   (αντωνυμικό επίθετο)
infirmus -a -um, infirmior -ior -ius, infirmissimus -a -um
Γ ΚΛΙΣΗ
senex - senis, senior -ior -ius, -
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
qui, quae, quod (αναφορική)
nemo (αόριστη ουσιαστική)
solus -a -um (αντωνυμικό επίθετο)
hic, haec, hoc (δεικτική)
is, ea, id (οριστική)
ego (προσωπική)
ΡΗΜΑΤΑ
1η ΣΥΖΥΓΙΑ
occupo, occupavi, occupatum, occupare
armo, armavi, armatum, armare
iudico, iudicavi, iudicatum, iudicare
interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogare
minitor, minitatus sum, minitatum, minitari αποθ.
insto, institi, —, instare (μετοχή μελλ. instaturus -a -um)
conservo, conservavi, conservatum, conservare
2η ΣΥΖΥΓΙΑ
audeo, ausus sum, ausum, audere   ημιαποθ.
circumsedeo, circumsedi, circumsessum, circumsedere
3η ΣΥΖΥΓΙΑ
cogo, coegi, coactum, cogere
dico, dixi, dictum, dicere    
ostendo, ostendi, ostentum και ostensum, ostendere
nolo, nolui, -, nolle
memini, meminisse βλ. Γραμμ., σελ. 91-92
4η ΣΥΖΥΓΙΑ
eo, i(v)i, itum, ire   βλ. Γραμμ., σ. 86
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
quam  obviam  numquam semper
celerrime υπερθ. του επιρρ. celeriter, celerius, celerrime
                                               (από το επίθ. celer -is -e, celerior -ior -ius, celerrimus -a -um)

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 38η

                             
                                                         ΚΕΙΜΕΝΟ  
            Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit : « ego libenter tibi mea sede cedo ». Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit ; postea is puellam in matrimonium duxit.
                                                     ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Η Καικίλια, η σύζυγος του Μετέλλου, ενώ επιδίωκε την εμφάνιση κάποιου γαμήλιου οιωνού για την κόρη της αδελφής της σύμφωνα με τις πατροπαράδοτες συνήθειες, δημιούργησε η ίδια τον οιωνό. Μια νύχτα δηλαδή καθόταν για πολλή ώρα σε κάποιο μικρό ιερό με την κόρη της αδελφής της και περίμενε, μέχρι να ακουστεί κάποια φωνή που να ανταποκρινόταν στο σκοπό τους. Κάποτε πια η κοπέλα, κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία της να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. Τότε η Καικίλια είπε στη κοπέλα: «Εγώ πρόθυμα σου παραχωρώ τη θέση μου». Αυτό το λόγο επαλήθευσαν λίγο καιρό αργότερα τα ίδια τα πράγματα (πιο σωστά: η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε αυτό το λόγο λίγο καιρό αργότερα). Πέθανε δηλαδή η Καικίλια, την οποία, όσο ζούσε, ο Μέτελλος την αγάπησε πολύ. Έπειτα αυτός παντρεύτηκε την κοπέλα.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
puella -ae
mora -ae
matertera -ae
Caecilia -ae     χωρίς ηληθ.
filia -ae     δοτ.-αφαιρ. πληθ. filiis (και filiabus, όταν βρίσκεται με το filius)
Β' ΚΛΙΣΗ
dictum -i
matrimonium -i(i)
locus -i     loca-orum: τόποι loci-orum: χωρία βιβλίων
Metellus -i     χωρίς Πληθ.
sacellum -i
propositum -i
Γ ΚΛΙΣΗ
uxor -oris    (θηλ.)
mos -moris    (αρσ.)
omen -inis    (ουδ.)
soror -oris    (θηλ.)
nox -noctis    (θηλ.) αφαιρ. ενικού nocte και noctγεν. πληθ. noctium
vox-vocis    (θηλ.)
sedes-is    (θηλ.) γεν. πληθ. sedum
Ε' ΚΛΙΣΗ
res - rei - rei - rem - res - re    (θηλ.) res - rerum - rebus — res — res - rebus
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
priscus -a -um
longus -a -um, longior -ior -ius, longissimus -a -um
fessus -a –um
 paulus -a -um
Γ ΚΛΙΣΗ
nuptialis -is -e
congruens - congruentis, congruentior -ior -ius, congruentissimus -a -um
                                                                       ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ipse, ipsa, ipsum (οριστική)
quidam, quaedam, quoddam (αόριστη επιθετική)
aliqui, aliqua, aliquod (αόριστη επιθετική)
se (προσωπική)
ego (προσωπική)
tu (προσωπική)
meus, mea, meum (κτητική)
hic, haec, hoc (δεικτική)
qui, quae, quod (αναφορική)
is, ea, id (οριστική)
                                                                          ΡΗΜΑΤΑ
1η ΣΥΖΥΓΙΑ
expecto, expectavi, expectatum, expectare
sto, steti, statum, stare
rogo, rogavi, rogatum, rogare
confirmo, confirmavi, confirmatum, confirmare
amo, amavi, amatum, amare
2η ΣΥΖΥΓΙΑ
persedeo, persedi, persessum, persedere
3η ΣΥΖΥΓΙΑ
facio, feci, factum, facere (προστ. ενεστ. fac)
peto, peti(v)i, petitum, petere
congruo, congrui, —, congruere
fatisco, —, —, fatiscere και fatiscor, —, —, fatisci
cedo, cessi, cessum, cedere
dico, dixi, dictum, dicere 
morior, mortuus sum, mortuum, mori αποθ. (μετοχή μέλλ. moriturus -a -um)
vivo, vixi, victum, vivere
duco, duxi, ductum, ducere 
4η ΣΥΖΥΓΙΑ
audio, audivi, auditum, audire
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
tandem    paulisper             tum                                   postea
libenter, libentius, libentissime (από το επίθ. libens-entis, libentior –ior -ius, libentissimus -a -um) post multum, plus, plurimum [από το επίθ. multi -ae -a, plures -es -a (γεν. πληθ. plurium), plurimi -ae-a]                                                                                         

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 37η

          
                                       ΚΕΙΜΕΝΟ
In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et sentire et dicere et facere, quae ad concordiam pertinerent ; sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent, etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius. Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria : ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur. Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut victor obsequatur iis, quorum auxilio victoria parta sit.
                                                        ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Σε τέτοιο σημείο έχουν οδηγηθεί τα πράγματα, ώστε να μην μπορούμε να σωθούμε, αν δε βοηθήσει κάποιος θεός ή κάποιο τυχαίο περιστατικό. Εγώ βέβαια, μόλις ήρθα στην πόλη (ενν. Ρώμη), δε σταμάτησα και να πιστεύω και να λέω και να πράττω όλα όσα στόχευαν στην ομόνοια. Αλλά τόσο (μεγάλη) μανία είχε καταλάβει όλους, ώστε να επιθυμούν να πολεμούν, αν και εγώ φώναζα ότι τίποτα δεν είναι πιο αξιοθρήνητο από τον εμφύλιο πόλεμο. Τα πάντα είναι αξιοθρήνητα στους εμφύλιους πολέμους, αλλά τίποτα δεν είναι πιο αξιοθρήνητο από την ίδια τη νίκη: αυτή κάνει τους νικητές αγριότερους και πιο αχαλίνωτους, ώστε, κι αν ακόμη δεν είναι από τη φύση τους τέτοιοι, να αναγκάζονται από ανάγκη να γίνουν. Γιατί η έκβαση των εμφυλίων πολέμων είναι πάντα τέτοια, ώστε να γίνονται όχι μόνο αυτά, τα οποία θέλει ο νικητής, αλλά (ώστε) ακόμη να κάνει ο νικητής το χατίρι αυτών, με τη βοήθεια των οποίων κερδήθηκε η νίκη.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
                                                                  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
victoria -ae
natura -ae
concordia -ae ο πληθ. (concordiae -arum) δεν είναι σε χρήση (αφηρημένη έννοια)
Β' ΚΛΙΣΗ
bellum -i
locus -i loca -orum: τόποι        loci -orum: χωρία βιβλίων
deus - dei - deo - deum - dive και deus - deo
dei, dii, di - deorum και deum - deis, diis, dis - deos - dei, dii, di - deis, diis, dis
auxilium -i (i): βοήθεια auxilia -orum: επικουρικό στράτευμα
Γ ΚΛΙΣΗ
furor -oris    (αρσ.)
victor -oris   (αρσ.)
necessitas -atis    (θηλ.)
urbs -is    (θηλ.) γεν. πληθ. urbium
Δ' ΚΛΙΣΗ casus -us   (αρσ.)
exitus -us(αρσ.)
Ε' ΚΛΙΣΗ
res - rei - rei - rem - res - re    (θηλ.) res - rerum - rebus - res - res - rebus
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
salvus -a -um
miser -era -erum,  miserior -ior -ius,  miserrimus -a -um
Γ' ΚΛΙΣΗ
omnis -is -e
civilis -is -e, civilior -ior -ius, civilissimus -a –um
miserior -ior -ius συγκρ. του επιθ. miser -era -erum, miserior -ior -ius, miserrimus -a -um
ferocior -ior -ius συγκρ. του επιθ. ferox -cis, ferocior -ior -ius, ferocissimus -a -um
impotentior -ior -ius συγκρ. του επιθ. impotens -entis, impotentior –ior -ius, impotentissimus -a -um
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
is, ea, id (οριστική)
qui, quae ή qua, quod (αόριστη επιθετική)
aliqui, aliqua, aliquod (αόριστη επιθετική)
qui, quae, quod (αναφορική)
tantus -a -um (δεικτική)
ego (προσωπική)
nihil (αόριστη ουσιαστική)
ipse, ipsa, ipsum (οριστική)
talis, talis, tale (δεικτική)
                                                                       ΡΗΜΑΤΑ
1η ΣΥΖΥΓΙΑ
clamo, clamavi, clamatum, clamare
pugno, pugnavi, pugnatum, pugnare
2η ΣΥΖΥΓΙΑ
pertineo, pertinui, pertentum, pertinere
3η ΣΥΖΥΓΙΑ
deduco, deduxi, deductum, deducere (προστ. ενεστ. deduc)
desisto, destiti, -, desistere
dico, dixi, dictum, dicere (προστ. ενεστ. dic)
facio, feci, factum, facere (προστ. ενεστ. fac)
invado, invasi, invasum, invadere
cupio, cupi(v)i, cupitum, cupere
reddo, reddidi, redditum, reddere
cogo, coegi, coactum, cogere
fio, factus sum, fieri 
volo, volui, -, velle 
obsequor, obsecutus sum, obsecutum, obsequi αποθ.
pario, peperi, partum, parere (μετοχή μέλλ. pariturus -a -um)
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ: sum, fui, -, esse
4ηΣΥΖΥΓΙΑ
sentio, sensi, sensum, sentire
subvenio, subveni, subventum, subvenire
venio, veni, ventum, venire
nequeo, nequi(v)i, -, nequire λίγοι τύποι είναι εύχρηστοι βλ. Γραμμ., σ. 88
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
equidem         semper                          solum

Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Ημερίδα στη μνήμη του Έκτορα Κακναβάτου

Τιμητική ημερίδα-αφιέρωμα στη μνήμη του ποιητή της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, Έκτορα Κακναβάτου, που έφυγε από τη ζωή στα 90 του χρόνια,  οργάνωσε η Εταιρεία Συγγραφέων το Σάββατο  στη Στοά του Βιβλίου .
Ο Έκτωρ Κακναβάτος, κατά κόσμον Γιώργος Κοντογιώργης, υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας Συγγραφέων και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της, άφησε πίσω του ένα έργο είκοσι ποιητικών συλλογών, που τις χαρακτηρίζει μια εντελώς προσωπική και ανατρεπτική ποιητική γλώσσα. Υπέρμαχος της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, υποστήριξε τα ιδανικά του μέσα στους κόλπους της αριστεράς. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των εκδόσεων ΑΓΡΑ όπου ο ποιητής εξέδιδε τα βιβλία του.
 Είναι αναγώγιμο σε αναλυτικές, περιγράψιμες ορίζουσες το ποιητικό φαινόμενο;
 Ο ποιητής είναι το υποκείμενο ενός παραληρήματος που εκπορεύεται από την αναντιστοιχία πραγματικότητας και γλώσσας.
 Ποιητική ζωή=πλάτεμα της συνείδησης, κατάδυση στο υπόστρωμά της, στο μάγμα της και στην κίνησή του προς την μορφογένεση.
 Το πνεύμα πολωμένο ανάμεσα στην ποίηση και την Επιστήμη μαυλίζετα από αυτό που λέμε θαύμα.
 Η υπερρεαλιστική εικόνα είναι τεκμήριο που αποφαίνεται για τη ροπή της πραγματικότητας προς τη δυναμική του παραλόγου.
 Τα μύχια των κυανών ιάμβων ανορύσσουσα, εις τα αμμώδη κράσπεδα της λέξης Κόρινθος.
 Ο Ποιητής δείχνει πως κατασκευάζονται συναρτήσεις οριζόμενες σ΄ένα πεδίο συμβολικής τάξης και σημαντικής, με τιμές σε μια χαοτική φαινομενολογία.
 Η ποίηση δεν ήταν ποτέ ούτε είναι και σήμερα στους μοχλούς που παράγουν και κινούν τα φαινόμενα επιφανείας, αλλά στους μοχλούς των επεξεργασιών βάθους.
 Η Ποίηση βοηθά να συναντιέται ο άνθρωπος με το μέρος του εαυτού του που είναι έξω από το cogito.


Στα ενδότερα της  γλώσσας βρίσκεις το γενέθλιο αυγό της και τον από μέσα χτύπο της, που τον έχει καύσιμο ο ποιητής.


 Όσες φορές η γνώση γιγαντώθηκε πέρα από τις κεκορεσμένες συμβάσεις της ήταν που άγγισε μέσω της Ποίησης, το μυστήριο.
Η ποίηση, όχημα εκ βαθέων, παραβιάζοντας τα σύνορα του ελεγχόμενου λόγου, αναγγέλλει τον παφλασμό του θαύματος***.

Στις φωτογραφίες: Σάββας Μιχαήλ,  Αναστάσιος Στέφος,  Γιάννης Δάλλας, Πρατικάκης+Γιάννης Δάλλας, Μαρία Παπαδήμα+Σάββας Μιχαήλ,   Αριστέα Παπαλεξάνδρου, Μαρία ΛαγγουρέληΓιώργος Κοτανίδης, Αλέξης Ζήρας, και στην τελευταία μια από τις κόρες του ποιητή.
 ***Τα ποιητικά σχόλια είναι από το βιβλίο του ποιητή Έκτωρα Κακναβάτου "Βραχέα και Μακρά", εκδ. Άγρα.

Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 
Σε συνέχεια της από 25/01/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, τα οποία υλοποιήθηκαν στα ΚΣΕ κατά την 1η περίοδο επιμόρφωσης της Πράξης Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο 2010, καθώς και κατά τις δύο περιόδους επιμόρφωσης της προηγούμενου σχετικού έργου του Γ’ ΚΠΣ, που υλοποιήθηκαν από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο 2008 και οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη Α φάση πιστοποίησης τον περασμένο Δεκέμβριο 2010,
                                            να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης που θα διεξαχθούν στις 26 Φεβρουαρίου 2011.
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis, επιλογή «Διαχείριση Αιτήσεων Πιστοποίησης») με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί.
Μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS), κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης, που πρόκειται να διεξαχθούν σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις) σε πανελλαδικό επίπεδο (στις περιοχές όπου υπήρξε ικανό ενδιαφέρον - έπειτα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος που προηγήθηκε - για την υλοποίηση εξετάσεων) και να υποβάλει την αίτησή του σε ένα από αυτά.
Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει την υποκατηγορία (πχ. μάθημα, βαθμίδα) από την οποία επιθυμεί να προέρχεται, το θέμα που θα διαπραγματευτεί κατά το δεύτερο, μη αυτοματοποιημένο μέρος της εξέτασης, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος (πχ. Αρχαία Ιστορία Γυμνασίου για ΠΕ02, Φυσική Γυμνασίου για ΠΕ04, μικρές τάξεις Δημοτικού – Α’, Β’, Γ’ για ΠΕ60/70 κ.α.).
Λόγω της συγκεκριμένης διάρκειας αυτής της συμπληρωματικής περιόδου πιστοποίησης, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να φροντίσουν έγκαιρα για την υποβολή της αίτησής τους, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν στις εξετάσεις.
Με τη συμπλήρωση των συμμετοχών ενός προγράμματος και λίγες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, γίνεται τελικός έλεγχος προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να εγκριθεί η πραγματοποίηση της εξέτασης. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να παρακολουθεί μέσω του MIS,  την κατάσταση του προγραμματισμένου προγράμματος πιστοποίησης στο οποίο έχει επιλέξει να συμμετάσχει, ώστε να είναι ενήμερος αν αυτό εγκρίθηκε ή όχι.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης β’ επιπέδου διατίθενται εδώ.
Γενικές οδηγίες σχετικά με την εξέταση και οδηγίες χρήσης του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος / λογισμικού πιστοποίησης, για τους συμμετέχοντες στην πιστοποίηση εκπαιδευτικούς διατίθενται εδώ .
Πατήστε εδώ για να υποβάλετε την αίτηση πιστοποίησής σας.

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 36η


ΚΕΙΜΕΝΟ
 Manius Curius Dentatus maxima frugilitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium dimnitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: «Supervacaneae, ne dicam ieptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse ».
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Μάνιος Κούριος Δεντάτος ήταν πάρα πολύ ολιγαρκής, για να μπορεί να περιφρονεί ευκολότερα τα πλούτη. Μια μέρα ήλθαν σε αυτόν απεσταλμένοι των Σαμνιτών. Αυτός παρουσιάστηκε στα μάτια τους καθισμένος δίπλα στη φωτιά σε ένα σκαμνί και τρώγοντας από ένα ξύλινο πιάτο. Περιφρόνησε τα πλούτη των Σαμνιτών και οι Σαμνίτες θαύμασαν τη φτώχεια του. Ενώ δηλαδή του έφεραν από μέρους της πολιτείας τους πολύ χρυσάφι, για να το κάνει ό,τι θέλει, γέλασε μαλακώνοντας το αυστηρό πρόσωπο του κι απάντησε αμέσως: "Μέλη αυτής της περιττής, για να μην πω ανόητης, πρεσβείας, πείτε στους Σαμνίτες πως ο Μάνιος Κούριος προτιμάει να εξουσιάζει τους πλού­σιους παρά να γίνει πλούσιος ο ίδιος· και θυμηθείτε πως εμένα ούτε στη μάχη μπορούν να με νικήσουν ούτε με χρήματα να με διαφθεί­ρουν".
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
                                                                ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
pecunia -ae   (σπάνια στον πληθ.)
divitiae -arum   χωρίς ενικό
Β' ΚΛΙΣΗ
scamnum -i       
legatus -i
focus -i
minister -stri
Manius -i (i)    κλ. ενικού     Mani-   χωρίς πληθ.
Curius -i (i)    κλ. ενικού     Curi·   χωρίς πληθ.
Dentatus -i   χωρίς πληθ.
catillus -i    πληθ. catilla -orum     αντί για catilli -orum
aurum -i   χωρίς πληθ. (όνομα μετάλλου)
Γ ΚΛΙΣΗ
frugalitas -atis (θηλ.) ο πληθ. (frugalitates -um) δεν είναι σε χρήση (αφηρη­μένη έννοια)
Samnis - Samnitis πιο συχνά στον πληθ. Samnites -ium
paupertas -atis (θηλ.)
pondus -eris (ουδ.)
legatio -ionis (θηλ.)
locuples -etis (αρσ.)
Δ' ΚΛΙΣΗ
vultus -us (αρσ.)
risus -us (αρσ.)
Ε' ΚΛΙΣΗ
dies- diei- diei- diem- dies- die (αρσ.)
dies- dierum- diebus- dies- dies- diebus
acies- aciei (θηλ.) στον πληθ. μόνο οι τρεις όμοιες πτώσεις: acies
                                                                          ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
ligneus -a -um
supervacaneus -a –um
maximus -a -um υπερθ. του επιθ. magnus -a -um, maior -ior -ius, maximus -a -um
ineptus -a -um, ineptior -ior -ius, ineptissimus -a -um
Γ΄ ΚΛΙΣΗ
locuples-locupletis, locupletior -ior -ius, locupletissimus -a -um (στο κείμενο ως ουσιαστικό)
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
quidam, quaedam, quoddam (αόριστη επιθετική)
is, ea, id (οριστική)
ille, ilia, illud (δεικτική)
se (προσωπική)
ipse, ipsa, ipsum (οριστική)
ego (προσωπική)
                  
                                                                     ΡΗΜΑΤΑ
1η ΣΥΖΥΓΙΑ
ceno, cenavi, cenatum, cenare
specto, spectavi, spectatum, spectare
miror, miratus sum, miratum, mirari αποθ.
impero, imperavi, imperatum, imperare
narro, narravi, narratum, narrare
2η ΣΥΖΥΓΙΑ
assideo, assedi, assessum, assidere
praebeo, praebui, praebitum, praebere
3ηΣΥΖΥΓΙΑ
utor, usus sum, usum, uti αποθ.
contemno, contempsi, contemptum, contemnere
mitto, misi, missum, mittere
affero και adfero, attuli, allatum, afferre και adferre (προστ. ενεστ. affer και adfer)
solvo, solvi, solutum, solvere
dico, dixi, dictum, dicere (προστ. ενεστ. dic)
corrumpo, corrupi, corruptum, corrumpere
vinco, vici, victum, vincere
possum, potui, -, posse
malo, malui, -, malle
fio, factus sum, fieri
memini, meminisse ελλειπτ. 
4η ΣΥΖΥΓΙΑ
venio, veni, ventum, venire
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
facilius συγκρ. του επιρρ. facile, facilius, facillime
 (από το επίθ. facilis -is -e, facilior -ior -ius, facillimus -a -um)
publice (από το επίθ. publicus -a -um)
protinus