Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Στις συνημμένες μετοχές διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:
            Α. Χρονική μετοχή
1. Ενεστώτα: για να την αναλύσουμε σε χρονική πρόταση, χρησιμοποιούμε τον ι­στορ. ή διηγηματ. cum + υποτακτ. παρατ. ενεργ. φωνής ή τον dum + οριστ. ενεστ. ενεργ. φωνής, για να δηλώσουμε το σύγχρονο. (Φυσικά, σε περίπτωση που το ρήμα είναι αποθετικό, έχουμε υποχρεωτικά παθητ. φωνή.)
 is Gallos abeuntes secutus est (21)
 is Gallos, cum abirent, secutus est
 is Gallos, dum abeunt, secutus est
 rediens :   dum redis  (28)
 Νοn tibi ingredienti cecidit? (43)
Νοn tibi cecidit, cum ingredereris?
Νοn tibi cecidit, dum ingrederis?

2. Παρακειμένου: για να την αναλύσουμε σε χρονική πρόταση, χρησιμοποιούμε τον ι­στορ. ή διηγηματ. cum + υποτακτ. υπερσυντ. παθητ. φωνής ή τον postquam + ορι­στ. παρακειμ. παθητ. φωνής, για να δηλώσουμε το προτερόχρονο.
interrogātus (40) : cum interrogātus esset/ postquam interrogatus est
 vocatus Brutus venit (49) :  cum Brutus vocatus esset, venit/  postquam Brutus vocatus est, venit

Β. Αιτιολογική μετοχή
1. Ενεστώτα: για να την αναλύσουμε σε αιτιολογική πρόταση, χρησιμοποιούμε τον quod + οριστ. ενεστ. ή παρατ. ενεργ. φωνής (αντικειμενική αιτιολογία) ή τον quod + υποτακτ. ενεστ. ή παρατ. ενεργ. φωνής (υποκειμενική αιτιολογία) ή τον cum + υποτακτ. ενεστ. ή παρατ. ενεργ. φωνής (αιτιολογία που είναι αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας). Για το χρόνο του ρήμ. της δευτερεύουσας πρό­τασης, λαμβάνουμε υπόψη το χρόνο του ρήμ. της κύριας πρότασης.
eί desideranti legit (27) /  legit ei, quod desiderabat legit  / ei, quod (cum) desideraret

2. Παρακειμένου: για να την αναλύσουμε σε αιτιολογική πρόταση, χρησιμοποιούμε τον quod + οριστ. παρακειμ. ή υπερσυντ. παθητ. φωνής (αντικειμενική αιτιολογία) ή τον quod + υποτ. παρακειμ. ή υπερσυντ. παθητ. φωνής (υποκειμενική αιτιολο­γία) ή τον cum + υποτακτ. παρακειμ. ή υπερσυντ. παθητ. φωνής (αιτιολογία που είναι αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας). Για το χρόνο του ρήματος της δευτερεύουσας πρότασης, λαμβάνουμε υπόψη το χρόνο του ρήματος της κύριας πρότασης.
      appensum: quod appensum est (21)
    confisus (31) :  quod confisus est/ sit
   permotus (31) : quod permotus est/sit
                fessa, rogavit materteram (38)
              quod fessa erat, rogavit materteram
              quod (cum) fessa esset, rogavit materteram
                           β. Gallus, periculum veritus, constituit (45)
                          Gallus, quod periculum veritus erat, constituit
                          Gallus, quod (cum) periculum veritus esset, constituit

3. Μέλλοντα: για να την αναλύσουμε σε αιτιολογική πρόταση, χρησιμοποιούμε τον quod + οριστ. ενεστ. ή παρατ. ενεργ. περιφραστ. συζυγίας (αντικειμ. αιτιολογία) ή τον quod + υποτ. ενεστ. ή παρατ. ενεργ. περιφραστ. συζυγίας (υποκειμενική αιτιο­λογία) ή τον cum + υποτακτ. ενεστ. ή παρατ. ενεργ. περιφραστ. συζυγίας (αιτιολο­γία που είναι αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας). Για το χρόνο του ρή­ματος της δευτερεύουσας πρότασης, λαμβάνουμε υπόψη το χρόνο του ρήματος της κύριας πρότασης.
α. obvia turba quasi moriturum eum miseratur (20)          obvia turba eum miseratur, quod moriturus sit

Γ. Αναφορική (Επιθετική) μετοχή

1. Ενεστώτα: για να την αναλύσουμε σε αναφορική πρόταση, χρησιμοποιούμε την αναφορική αντωνυμία qui, quae, quod (το γένος και ο αριθμός της οποίας καθορί­ζονται από το υποκείμενο της μτχ.) + οριστ. ενεστ. ή παρατ. ενεργ. φωνής. Για το χρόνο του ρήματος της δευτερεύουσας πρότασης, λαμβάνουμε υπόψη το χρό­νο του ρήματος της κύριας πρότασης.
  praesentes fructus neglegamus (22) : neglegamus fructus, qui praesunt
  interroganti :   qui interrogabat    (23)
  quaerenti :         qui quaerebat      (24)
  desideranti :    qui desiderabat          (27)
 coniurationem nascentem confirmaverunt (42)
            coniurationem, quae nascebatur, confirmaverunt

2. Παρακειμένου: για να την αναλύσουμε σε αναφορική πρόταση, χρησιμοποιούμε την αναφορ. αντωνυμία quί, quae, quod + οριστ. παρακειμ. ή υπερσυντ. παθητ. φω­νής. Για το χρόνο του ρήματος της δευτερεύουσας πρότασης, λαμβάνουμε υπόψη το χρόνο του ρήματος της κύριας πρότασης.

             α . ίn exiliο fuerat propter praedam nοn aequo iure divisam (21)
            ίn exiliο fuerat propter praedam, quae nοn aequo ίure divisa erat
           cohibitae :   quae cohibitae sunt (23)
          indignatus : quod indignatus erat (24)
aut in Asia susceptum aut ex Asia deportatum (30) :  quod aut in Asia susceptum est aut ex Asia deportatum est.
              magnum pondus auri missum attulissent (36)
            magnum pondus auri, quod missum erat, attulissent
            epistulam conscriptam  (45) :  quae conscripta est
           emissa (48) : quae emissa erat
          instinctam :    quae  instincta erat

Δ. Εναντιωματική μετοχή
1. Ενεστώτα: για να την αναλύσουμε σε εναντιωματική πρόταση, χρησιμοποιούμε τον etsi + οριστ. ενεστ. ή παρατ. ενεργητ. φωνής ή τον licet + υποτακτ. ενεστ. ή παρατ. ενεργ. φωνής. Για το χρόνο του ρήματος της δευτερεύουσας πρότασης, λαμβάνουμε υπόψη το χρόνο του ρήματος της κύριας πρότασης.
α. absens dictator est factus (21)    / etsi aberat, dictator est factus         / licet abesset, dictator est factus.

Αυτές είναι όλες οι εξεταζόμενες περιπτώσεις.  Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ;

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, τα οποία υλοποιήθηκαν στα ΚΣΕ κατά την 1η περίοδο επιμόρφωσης της Πράξης Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο 2010, καθώς και κατά τις δύο περιόδους επιμόρφωσης της προηγούμενου σχετικού έργου του Γ’ ΚΠΣ, που υλοποιήθηκαν από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο 2008,
να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης που θα διεξαχθούν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα:
4-5, 11-12, 18-19 Δεκεμβρίου 2010
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis, επιλογή «Διαχείριση Αιτήσεων Πιστοποίησης») με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί.
Μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS), κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης του κλάδου του, που πρόκειται να διεξαχθούν σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις) σε πανελλαδικό επίπεδο και να υποβάλει την αίτησή του σε ένα από αυτά.
Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει την υποκατηγορία (πχ. μάθημα, βαθμίδα) από την οποία επιθυμεί να προέρχεται, το θέμα που θα διαπραγματευτεί κατά το δεύτερο, μη αυτοματοποιημένο μέρος της εξέτασης, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος (πχ. Αρχαία Ιστορία Γυμνασίου για ΠΕ02, Φυσική Γυμνασίου για ΠΕ04, μικρές τάξεις Δημοτικού – Α’, Β’, Γ’ για ΠΕ60/70 κ.α.).
Λόγω της συγκεκριμένης διάρκειας της περιόδου πιστοποίησης, των διαθέσιμων προγραμμάτων και του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να φροντίσουν έγκαιρα για την υποβολή της αίτησής τους, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν στις εξετάσεις.
Με τη συμπλήρωση των συμμετοχών ενός προγράμματος και λίγες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, γίνεται τελικός έλεγχος προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να εγκριθεί η πραγματοποίηση της εξέτασης. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να παρακολουθεί μέσω του MIS,  την κατάσταση του προγραμματισμένου προγράμματος πιστοποίησης στο οποίο έχει επιλέξει να συμμετάσχει, ώστε να είναι ενήμερος αν αυτό εγκρίθηκε ή όχι.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης β’ επιπέδου διατίθενται εδώ .
Γενικές οδηγίες σχετικά με την εξέταση και οδηγίες χρήσης του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος/ λογισμικού πιστοποίησης, για τους συμμετέχοντες στην πιστοποίηση εκπαιδευτικούς διατίθενται εδώ .

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

ΑΡΓΥΡΗ ΧΙΟΝΗ : Ο,ΤΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ

Ο  ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Πς βρέθηκα σόβια κλεισμένος
στόν σκοτεινό τοτο θάλαμο;
Πς τή ζωή μου ταξα, χωρίς ἐνδοιασμό,
στήν τέχνη αὐτή τήν ἄχαρη;

Τά χημικά τά νύχια μου μαυρίζουν,
 τ' ἀπανωτά τσιγάρα καῖνε τά πλεμόνια μου,
 ἥλιο δέν ἔχει ἡ μέρα μου, ἡ νύχτα μου σελήνη,
μονάχα ἕνα λαμπιόνι κόκκινο, θαμπό
φωτίζει δέν φωτίζει τήν ψυχή μου.

Καί τά ἀρνητικά ἀρνητικά νά μένουν
μορφές, πού θά 'σαν κάποια ἀνακούφιση, ἐπιμένουν
νά μοιάζουνε φαντάσματα φρικτά·
μαῦρα τά πρόσωπα, ἄδεια τά μάτια, ἄσπρα τά μαλλιά.

Το πρῶτο ποίημα από την τελευταία εξαιρετική συλλογή ποιημάτων του Αργύρη Χιόνη " Ό, τι περιγράφω, με περιγράφει" εκδόσεις Γαβριηλίδη.   Ανήκει στην πρώτη ενότητα  με τον τίτλο "Προσωπεία῾.
Με το προσωπείο του φωτογράφου στο σκοτάδι μες στο σκοτεινό θάλαμο  με την πραγματικότητα αντεστραμμένη υπηρετεί ισοβίως την τέχνη του.  
 Υπέροχα ποιήματα. Διαβάστε τα!


Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Με το Θουκυδίδη παραμάσχαλα!

λευθέρως δέ τά τε πρός τό κοινόν πολιτεύομεν καί ς τήν πρός λλήλους τν καθ' μέραν πιτηδευμάτων ποψίαν, ο δι΄ ργς  τόν πέλας, ε καθ' δονήν τι δρ, χοντες, οδέ ζημίους μέν, λυπηράς δέ τ ψει χθηδόνας προστιθέμενοι. νεπαχθς δέ τά δια προσομιλοντες τά δημόσια διά δέος μάλιστα ο παρανομομεν, τν αεί ν ρχ ντων κροάσει καί τν νόμων, καί μάλιστα ατν σοι τε π' φελί τν δικουμένων κενται καί σοι γραφοι ντες ασχύνην μολογουμένην φέρουσιν….
μόνοι γάρ τόν τε μηδέν τνδε μετέχοντα οκ πράγμονα, λλ' χρεον νομίζομεν, καί ο ατοί τοι κρίνομέν γε νθυμούμεθα ρθς τά πράγματα, ο τούς λόγους τος ργοις βλάβην γούμενοι, λλά μή προδιδαχθναι μλλον λόγ πρότερον πί δε ργ λθεν.
Μετάφραση
Η ελευθερία διέπει τις σχέσεις μας με την πολιτεία και στις καθημερινές μας απασχολήσεις είμα­στε απαλλαγμένοι από την αμοιβαία καχυποψία, χωρίς να αγανακτούμε με το γείτονα μας, αν κάνει κάτι που τον ευχαριστεί, και χωρίς να παίρνουμε το ύφος πειραγμένου, πράγμα που δε τον βλάπτει, τον στενοχωρεί όμως. Κι ενώ στις ιδιωτικές μας σχέσεις δεν ενοχλούμε ο ένας τον άλλο, στη δημόσια ζωή μας αποφεύγουμε τις παρανομίες από εσω­τερικό σεβασμό κυρίως, πειθαρχώντας σε όσους κάθε φορά κατέχουν την εξουσία και στους νόμους και μάλιστα σ' εκεί­νους τους νόμους που έχουν θεσπιστεί για την προστασία των αδικούμενων και σ' όσους ενώ είναι άγραφοι αναμφι­σβήτητα ντροπιάζουν τους παραβάτες τους.
Γιατί μόνοι ε­μείς θεωρούμε όχι φιλήσυχο αλλά άχρηστο αυτόν που δεν παίρνει καθόλου μέρος σ' αυτά·  και ακόμα, οι ίδιοι ή διατυπώνουμε ορθές σκέψεις για τα πράγματα ή συλλογιζόμαστε σωστά γι' αυτά·  γιατί δεν πιστεύουμε πως η λογι­κή σκέψη φέρνει βλάβη στα έργα·  αντίθετα, το να μην έχουμε διαφωτιστεί πρώτα με τη σκέψη, πριν προβούμε σε ενέργειες για όσα πρέπει, αυτό θεω­ρούμε πιο βλαβερό·
Θουκυδίδη Επιτάφιος του Περικλή από αυτά που διδάσκουμε στην Γ΄ Λυκείου στα Αρχαία Ελληνικά Γενικής Παιδείας.

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ (Απαντήσεις)

Σε προηγούμενη ανάρτηση είχαμε ανεβάσει όλα τα παραδείγματα για ανάλυση της αφαιρετικής απόλυτης στα Λατινικά που αφορούν στα διδασκόμενα κείμενα του σχολικού βιβλίου:

 Ας δούμε και τις απαντήσεις:  

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ/ ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ     
 Paetus, occiso Scriboniano, trahebatur  (23)
Paetus, cum Scribonianus occisus esset, trahebatur
Paetus, postquam Scribonianus occisus est, trahebatur
           
 Galli, deletis legionibus Romanorum, everterunt (21)
Galli, cum legiones Romanorum delevissent, everterunt
Galli, postquam legiones Romanorum deleverunt (-ere), everterunt

quibus interemptis, recepit (Camillus) (21)
cum Camillus eos interemisset, recepit
postquam Camillus eos interemit, recepit

Audita salutatione Caesar dixit (29)
Caesar, cum salutationem audivisset, dixit
Caesar, postquam salutationem audivit, dixit

praedones, abiectis armis, appropinquaverunt (34)
praedones, cum arma abiecissent, appropinquaverunt
praedones, postquam arma abiecerunt(-ere), appropinquaverunt

Sulla, occupata urbe, coegerat (40)
Sulla, cum urbem occupavisset, coegerat
Sulla, postquam urbem occupavit, coegerat

Hac re audita Augustus voluit (47)
Cum hanc rem audivisset, Augustus voluit
Postquam hanc rem audivit, Augustus voluit

Sertοrίus, admissis amicis, dixit (48)
Sertorius, cum amicos admisisset, dixit
Sertorius, postquam amicos admisit, dixit
           
 ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ:
Brenno duce (21)
Cum Brennus dux esset  
Dum Brennus dux est

patre imperatore (30)
cum pater imperator esset
dum pater imperator est
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ/ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ     
Curat et providet ne, intercepta epistula, cognoscantur (45)
Curat et providet ne, si epistula intercepta sit, cognoscantur

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

28ος Μαραθώνιος της Αθήνας 2010Νέο ρεκόρ αγώνα για δύο στον 28ο Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας από τον Ρέιμοντ Μπετ με χρόνο 2:12.40. Δεύτερος  ο Τζόναθαν Κίπκοριρ με 2:14.05, 3ος ήταν ο Έντουιν Κιμουτάι με 2:15.21. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 1ος ο Μιχάλης Παρμάκης με 2:20.48, 2ος ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος με 2:21.44 και 3ος ο Κωσταντίνος Πούλιος με 2:25.19.
 http://results.athensclassicmarathon.gr/results2010/results.asp?p=1091&s=1&a=0&e=0&l=2
Στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Ράσα Ντραζνταουκάιτε από τη Λιθουανία με 2:31.06, ρεκόρ κλασικού μαραθωνίου.