Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 48η


48: Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. Sertorius omnibus persuasit cervam instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu essent. Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva sese monitum esse praedicabat. Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est. Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse, Sertorius eum iussit tacere ; praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset. Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti. Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset, admiratio magna orta est.

Παρατηρήσεις:
1a. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
Cerva alba                                      γενική πληθυντικού
eximiae pulchritudinis                      ονομαστική ενικού
dono                                              κλητική ενικού
numine                                         αιτιατική ενικού
militibus                                         γενική πληθυντικού
quodam die                                    ονομαστική πληθυντικού
postero die                                     γενική πληθυντικού
eum locum                                     ονομαστική πληθυντικού
cubiculum suum                             δοτική ενικού
somno                                              κλητική ενικού
servo                                              ονομαστική ενικού
admiratio magna                             αφαιρετική ενικού

1β. Να κλιθούν όλα στο γένος τους και στους δύο αριθμούς:    quodam, quid, aliquis, eius,  ipse 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
persuasit                         γ ενικό οριστικής μέλλοντα
instinctam                       αρχικούς χρόνους
conloqui                         προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα
docere                              β ενικό υποτακτικής μέλλοντα
videbatur                           γ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
imperandum  esset            β πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
monitum esse                    γ ενικό οριστικής μέλλοντα
praedicabat                            γ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
fugit                                      γερουνδιακό
perisse                                  β ενικό προστακτικής ενεστώτα
credita est                             απαρέμφατο εναστώτα
inventam esse                        μετοχή μελλοντα
iussit                                       σουπίνο αφαιρετική
tacere                                     γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
emitteret                                  β πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
admissis                                     α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
introrupisset,                               β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
orta est                                       β ενικό οριστικής ενεστώτα

   3. Παραθετικά αντικατάσταση:  eximiae, durius,   magna,   postero

4. Αναγνώριση προτάσεων: 
quae utilia factu essent/
 Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, / 
 Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset, /   
ut eam postero die repente in eum locum emitteret,/ 
Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse.

5α .  Στην άλλη φωνή:   
     Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat./  
    praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret. /
   quod imperandum militibus esset

5β. Να δώσετε τον υποθετικό λόγο σε όλα τα είδη: Si quid durius ei videbatur,…..

6α . Συντακτική αναγνώριση :   pulchritudinis, dono, conloqui, Sertorii , durius, ei ,tacere, eis, reverti,  utilia,  factu


 6β. Να αναλυθoύν σε δευτερεύουσα πρόταση:  cervam instinctam /
admissis amicis /
emissa a servo

7.  Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση  Μiles dixit:
 Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. /
 Sertorius omnibus persuasit cervam instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu essent. /
 Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est
 Sertorius eum iussit tacere / admiratio magna orta est.

8. Από πλάγιο σες ευθύ:
Sertorius omnibus persuasit cervam instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu essent.  
  Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva sese monitum esse praedicabat.    
Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est.
Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse, Sertorius eum iussit tacere ;  
    praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset.
      Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti.

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 47η


47.  Iulia, Augusti filia, matūre habēre coeperat canos, quos legere secrēte solēbat. Hac re audīta Augustus voluit filiam deterrēre quominus id faceret. Eo consilio aliquando repente intervēnit oppresitque ornatrīces. Etsi super vestem eārum deprehendit canos, tamen Augustus dissimulāvit eos vidisse  et aliis sermonibus tempus extraxit, donec induxit mentionem aetatis. Tum interrogāvit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva. Cum illa respondisset “ego, pater, cana esse malo”, mendacium illi pater obiēcit: “Non dubito quin calva esse nolis. Quid ergo non times nē istae te calvam faciant?”

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
filia                             δοτική πληθυντικού
canos                        γενική πληθυντικού
Hac re                       γενική ενικού και πληθυντικού
Eo consilio                αιτιατική πληθυντικού
ornatrīces                  ονομαστική ενικού
vestem                        κλητική ενικού
aliis sermonibus        γενική ενικού
tempus                      ονομαστική πληθυντικού
mendacium               κλητική ενικού
pater                          γενική πληθυντικού
mentionem                ονομαστική ενικού
aetatis                       κλητική ενικού

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται

habēre                               γ πληθυντικό οριστ. συντελ. μέλλοντα
coeperat                            απαρέμφατο παρακειμένου
solēbat                              β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
voluit                                  α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
deterrēre                           β πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
faceret.                               προστακτική ενεστώτα
 oppresit                             β ενικό υποτακτικής μέλλοντα
deprehendit                        απαρέμφατο παρακειμένου
extraxit                                α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
induxit                                  αφαιρετική σουπίνου
mallet                                γ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
respondisset                    γερουνδιακό στα 3 γένη
obiēcit:                             β ενικό οριστικής παθητικού ενεστώτα
nolis                                  β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού
times                                      β ενικό προστακτικής ενεστώτα
faciant                               αρχικοί χρόνοι στο παθητικό του

3. Να γράψετε τα παραθετικά:    matūre
4. Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις  
quominus id faceret/  
quin calva esse nolis.  
Quid ergo non times nē istae te calvam faciant?”/ 
 donec induxit mentionem aetatis/  
utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva. / 
 Cum illa respondisset/  
Etsi super vestem eārum deprehendit canos,

5.Να χαρακτηριστούν συντακτικά:  habēre,   filiam,  deterrēre ,id,    eārumeosvidisse  ,             tempus,   aetatiscana ,   esse ,mendacium, illi ,   istaete
 
6. Hac re audīta Να αναλυθεί σε πρόταση.

7. στην άλλη φωνή : 
Eo consilio aliquando repente intervēnit oppresitque ornatrīces. /
 Etsi super vestem eārum deprehendit canos, /
 aliis sermonibus tempus extraxit, / 
 Tum interrogāvit filiam /  
mendacium illi pater obiēcit

8. Να γίνει μετοχική η πρώτη:
 Etsi deprehendit canos, Augustus dissimulavit eos vidisse
 
  9α . Σε πλάγιο με εξάρτηση: Tarquinius  dixit :  
 Hac re audīta Augustus voluit filiam deterrēre quominus id faceret. /
 Eo consilio aliquando repente intervēnit oppresitque ornatrīces/
 Iulia, Augusti filia, matūre habēre coeperat canos. /

9β. Σε πλάγιο :  illa respondisset:  “ego, pater, cana esse malo”

10. Από πλάγιο σε ευθύ: 
Tum interrogāvit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva.

10β. Σε πλάγιο με εξάρτηση Augustus interogavit :    
Quid ergo non times nē istae te calvam faciant?”

11.    Σε πλάγιο με εξάρτηση pater dicit/ dixit :  
Non dubito quin calva esse nolis.

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 46η


46. Philosophi mundum censent regi numine deorum; eum esse putant quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum, et unum quemque nostrum eius mundi esse partem; ex quo illud natura consequitur, ut communem utilitatem nostrae anteponamus. Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic vir bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitati omnium plus quam unius alicuius aut suae. Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilitatis, aut communis salutis desertor propter suam utilitatem et salutem. Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publica cadat, quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos.

Παρατηρήσεις:
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
 proditor:αφαιρετική ενικού, 
 numine: αιτιατική ενικού
deorum: κλητική ενικού.  
urbem: γενική πληθυντικού.
 utilitatem: κλητική ενικού.   
communem: ονομαστική ενικού και πληθυντικού στο ουδέτερο. 
 vir bonus :ονομαστική πληθυντικού.   
sapiens :γενική πληθυντικού
desertor :δοτική ενικού. 
 Philosophi : αφαιρετική ενικού.
 mundum : κλητική ενικού

2. . Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
 censent: απαρέμφατα ενεργητικής φωνής.   
regiαπαρέμφατα ίδια φωνή.   
putant: όλες τις μετοχές στο αρσενικό.   
consequitur: προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα
anteponamus: γ ενικό υποτακτικής μέλλοντα.
 consulit: σουπίνο αφαιρετική.   
parens: γ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου.   
 vituperandus est : ίδιο τύπο υποτακτική παρακειμένου
 fit: προστακτική ενεστώτα.   
 cadat: αρχικούς χρόνους

   3.  Να κλιθούν ενικό πληθυντικό: unumquemque / nostrumnostrae/ alicuius / ipsos

   4. Παραθετικά: bonus, plus, magis, cariorem

5. Αναγνώριση προτάσεων: 
ut communem utilitatem nostrae anteponamus. /
 Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, / 
ut laudandus is sit, /
 qui pro re publica cadat, / 
quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos.
6α .   Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilitatis, aut communis salutis desertor propter suam utilitatem et salutem / 
 ut laudandus is sit:   να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική
 
6β . nec magis …. salutem/ .quam nosmet ipsos :    
ο β΄ όρος σύγκρισης  να σχηματιστεί με τον άλλο τρόπο 

7.  Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση Cicero dixit: 
 sic vir bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitati omnium plus quam unius alicuius aut suae./ 
Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilitatis, aut communis salutis desertor propter suam utilitatem et salutem./   
Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publica cadat, quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos.

8. Από πλάγιο σε ευθύ: 
 Philosophi mundum censent regi numine deorum; 
eum esse putant quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum, et unum quemque nostrum eius mundi esse partem

9. Να αναλυθεί σε δευτερεύουσα πρόταση: 
 quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum.

10. Συντακτική αναγνώρισηmundum, regi, numine, deorum, hominum, mundi , natura, nostrae, legibus, patriae, pro re publica , cariorem, nobis, esse, ipsos.,quam nosmet

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 45η


45. Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat et providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legātum monet ut, si adīre non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, costituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent.
                                                                                         Αστυπάλαια Πέρα Γιαλός
Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
captīvis                                  κλητική ενικού
res                                         αφαιρετική ενικού
periculo                                 αιτιατική πληθυντικού
equitibus:                              ονομαστική ενικού
nostra consilia:                     γενική πληθυντικού
amentum                              ονομαστική ενικού
hostibus                                γενική πληθυντικού
Graecis litteris                      ονομαστική ενικού
Legātum                               ονομαστική πληθυντικού
legionibus                            κλητική ενικού
die                                          γενική πληθυντικού
milite                                      δοτική πληθυντικού
turrim                                    αφαιρετική ενικού
salutem                                ονομαστική ενικού

1β. celeriter : τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό   και στον υπερθετικό βαθμό

1γ) Να κλιθούν οι αντωνυμίες:
 quae                                  ίδιο γένος, ενικό
quantō                               ίδιο γένος, πληθυντικό
cuidam                              ίδιο γένος, πληθυντικό
nostra                                ίδιο γένος, ενικό
Ille                                      ίδιο γένος, πληθυντικό

2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
cognoscit                         β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
gerantur                           α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
persuadet                          β πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
providet                              β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
interceptā                           β πληθυντικό υποτακτικής  παρατατικού παθητ. φωνής
conscriptam                         δοτική γερουνδίου
mittit                                       β ενικό προστακτικής ενεστώτα
scribit                                     απαρέμφατο παρακειμένου
adīre                                      α και β πληθυντικό οριστ. παρακειμένου
possit                                    β πληθυντικό οριστικής ενεστώτα και υποτακτ. παρατατικού
adhaesit                              β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
conspicitur                          β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
defertur                               β ενικό υποτακτικής παρακειμένου
sperent                               γ ενικό οριστικής μέλλοντα

3. interceptā , veritus: Να αναλυθούν σε δευτερεύουσεςπροτάσεις

4. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι προτάσεις, (εισαγωγή, εκφορά, αιτιολόγηση, λειτουργία)
  quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. /
 ut ad Cicerōnem epistulam deferat/
 ut salutem sperent./
 ut epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. / 
 nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur

4β. si adīre non poteris, epistulam ad amentum tragulae adliga et intra castra abice
Να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο 1ου είδους  στα άλλα είδη .

5.  Στην άλλη φωνή:  
Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Cicerōnem epistulam deferat/
nē  nostra consilia ab hostibus cognoscantur. /
 Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. /
 ut, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat./
tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur./
 Ille epistulam perlegit

6. Από πλάγιο σε ευθύ:  
Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. /  ut ad Cicerōnem epistulam deferat.
 Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur
 ut epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. /
 Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret /
 In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore/  
ut salutem sperent.

7. Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση  “ Miles narravit” : 
 Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit /  Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. /
 In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore/ 
Gallus, periculum veritus, costituit / 
Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur./ 
 Ille epistulam perlegit