Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ 21η

ΕΝΟΤΗΤΑ 21η. 
 Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.

Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
duce                                      κλητική ενικού
flumen                                   ονομαστική πληθυντικού
deletis legionibus                 ονομαστική ενικού
urbem                                   γενική πληθυντικού
exilio                                      κλητική ενικού
aequo iure                               κλητική ενικού
dictator                                  αφαιρετική ενικού
abeuntes                                   ονομαστική ενικού
aurum omne                                γενική και κλητική  ενικού
nomen                                            αιτιατική πληθυντικού
hoc factum                                     ονομαστική πληθυντικού

2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
everterunt                            μετοχή ενεστώτα
acceperunt                           β ενικό υποτακτικής παρατατικού
fuerat                                   γ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
divisam                                γ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα
est factus                              απαρέμφατο ενεστώτα
abeuntes                              β πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
secutus est                           γενική γερουνδίου
interemptis                          γ ενικό υποτακτικής ενεστώτα
recepit.                                 α πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
dedit                                     γ ενικό υποτακτικής ενεστώτα
appensum                           γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
dicitur                                  β ενικό προστακτικής ενεστώτα
rediit                                    απαρέμφατο ενεστώτα
reversus est                          β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα

3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις προτάσεις  (τρόπος εισαγωγής τους (Μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους):
quod illic aurum pensatum est. / 
 qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam
/ unde tamen rogatus reversus est.
4. Στην άλλη φωνή:
Galli everterunt urbem Romam praeter Capitolium./ 
Tum Camillus,absens dictator est factus
 quibus interemptis aurum omne recepit. /  
Quod illic appensum civitati nomen dedit: /
nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est.
5. quod aurum pensatum est: Να γίνει μετοχική η πρόταση
6. Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Aliquis nuntiavit:    
Galli……acceperunt. /
Tum Camillus….. is Gallos iam abeuntes secutus est. / 
absens dictator est factus/ 
Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. / 
Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.
7. Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις:
Brenno duce
  deletis legionibus /  
divisamVeientanam praedam
  absens
 Gallos iam abeuntes
  quibus interemptis /  
Quod illic appensum /  
rogatus
8. Να αντικαταστήσετε την υπογραμμισμένη λέξη με αυτή της παρένθεσης κάνοντας τις αναγκαίες μεταβολές : «post hoc factum rediit in exilium (Ardea), unde tamen rogatus reversus est.»
 9. Να αντικατασταθεί ο χρονικός προσδιορισμός με χρονική πρόταση «post hoc factum rediit in exilium
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου