Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ  ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014
  
 Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:
 Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus familiae, memoria generi, honos et gloria nomini constituta est, sed aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asia deportatum. Meruisse vero stipendia in eo bello virtutis fuit; patre imperatore libentissime meruisse pietatis fuit; finem stipendiorum patris victoriam ac triumphum fuisse felicitatis fuit.
………………………………………………………………………………………
«Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse».
………………………………………………………………………………………
Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur quantoque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat.
                                                                                                Μονάδες 40


Παρατηρήσεις
Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις  παρακάτω λέξεις:
quam :            την ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους
rem :               την αφαιρετική ενικού
nomen :           τη γενική πληθυντικού
laus :               την αιτιατική πληθυντικού
generi :           την ονομαστική ενικού
honos :            τη δοτική πληθυντικού
aliquod :          την ονομαστική ενικού στο αρσενικό γένος
libentissime :   τον αντίστοιχο τύπο στον θετικό βαθμό
finem :              τη γενική πληθυντικού
ministri :            την αιτιατική ενικού
ipsum :               τη δοτική ενικού στο θηλυκό γένος
locupletem :          την ονομαστική ενικού
acie :                  την κλητική πληθυντικού
periculo :            την αιτιατική πληθυντικού
equitibus :            την ονομαστική ενικού.
  
Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους  παρακάτω ρηματικούς τύπους:
obiecerunt :         το β ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή
constituta est :     το γ ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
susceptum :          τo γ ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή
meruisse :             το β ΄ πληθυντικό πρόσωπο της  υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
fuit :                       το α ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντελίκου
dicam :                   το β ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
narrate :               το γ ΄ πληθυντικό πρόσωπο της  προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
malle :                 το β ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα
fieri :                   τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή
mementote :          το α ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου
vinci :               το γ ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής  συντελεσμένου μέλλοντα στην άλλη φωνή
corrumpi :           το β ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής  παρακειμένου στην άλλη φωνή
posse :                       τον αντίστοιχο τύπο στον παρακείμενο
gerantur :                το γ ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής  μέλλοντα στην ίδια φωνή
deferat :                           την αιτιατική ενικού της μετοχής μέλλοντα στο αρσενικό γένος.

                                                                Μονάδες 15

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων:
Asiae, Murenae, generi, aliquod, virtutis, finem, victoriam, fuisse, legationis, malle, ex equitibus.
                                                                    Μονάδες 11

Γ1β. «patre imperatore»: να χαρακτηρίσετε συντακτικά την έκφραση (μονάδα 1) και να τη μετατρέψετε σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό-διηγηματικό σύνδεσμο cum (μονάδες 3).
                                                         Μονάδες 4

Γ2α. «Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur quantoque in periculo res sit.»: να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις (μονάδες 2), να  δηλώσετε τον συντακτικό τους ρόλο (μονάδα 1), να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς τους (μονάδες 2) και να τις μετατρέψετε στον ευθύ λόγο (μονάδες 2).
                                                              Μονάδες 7

Γ2β. «Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat.»: να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση (μονάδα 1), να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδες 2) και να τη μετατρέψετε στον ευθύ  λόγο (μονάδες 2).
Μονάδες 5

Γ2γ. «susceptum aut deportatum»: να μετατρέψετε τις μετοχές σε ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις.
                                                           Μονάδες 3


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου