Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ Δ΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΚΑΙ Γ΄ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΣΕ -IO


ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ

aperio, aperui, apertum, aperire                         = ανοίγω, αποκαλύπτω
audio, audivi -ii, auditum, audire                       =ακούω,πληροφορούμαι
 desilio, desilui,       -,    desilìre                         = πηδώ κάτω
dormio, dormivi (-ii), dormitum, dormire            = κοιμάμαι
expedio, expedivi (-ii), expeditum, expedire     =απελευθερώνω
 inveηio, inveni, inventum, invenire                  =βρίσκω
munio, munivi (-ii), munitum, munire                 =οχυρώνω
nutrio, nutrivi (-ii), nutritum, nutrire                     = τρέφω, ανατρέφω
punio, punivi (-ii), punitum, punire                      =  τιμωρώ
sentio, sensi, sensum, sentire                             = καταλαβαίνω
venio, veni, ventum, venire                                = έρχομαι
orior, ortus sum, oriri (αποθετικό)                   = ανατέλλω, γεννιέμαι,  εμφανίζομαι

 ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ    -IΟ   ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ

accipio - accepi - acceptum – accipĕre                = (απο)δέχομαι
adficio (afficio) - adfeci - adfectum – adficĕre   = περιβάλλω
aspicio - aspexi - aspectum – aspicĕre                 =  κοιτάζω
capio - cepi - captum -capĕre                               = πιάνω
concipio - concepì - conceptum – concipĕre        =   συλλαμβάνω, πιάνω
concutio - concussi - concussum –concutĕre        = συνταράζω
confugio - confugi,     -,    confugĕre                        = καταφεύγω
cupio - cupivi/-ii, cupitum - cupĕre                           = επιθυμώ
deficio - defeci - defectum - deficĕre                       = χάνομαι, παθαίνω έκλειψη
fugio - fugi - fugitum - fugĕre                                   =φεύγω
interficio - interfecì - interfectum – interficĕre     = σκοτώνω
pario - peperi - partum – parĕre                   = γεννώ, ( μετοχή μέλλοντα  pariturus)
reficio - refeci - refectum – reficĕre                  = αναψύχω,ξεκουράζω
morior - mortuus sum - mori                      = πεθαίνω(μετοχή μέλλοντα  moriturus)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου