Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ 21η

ΕNOTHTA 21η
ΚΕΙΜΕΝΟ
Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Οι Γαλάτες με αρχηγό το Βρέννο, αφού κατατρόπωσαν τις ρωμαϊκές λεγεώνες στον ποταμό Αλία, κατέστρεψαν εντελώς τη Ρώμη εκτός από το Καπιτώλιο, για το οποίο πήραν ως αντάλλαγμα ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Τότε ο Κάμιλλος, που είχε παραμείνει εξόριστος για πολύ καιρό στην Αρδέα, γιατί δε μοίρασε ακριβοδίκαια τη λεία από τους Βηίους, εκλέχτηκε δικτάτορας αν και βρισκόταν μακριά (από τη Ρώμη)• αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες που ήδη αποχωρούσαν •αφού τους εξολόθρευσε , πήρε πίσω όλο το χρυσάφι. Επειδή το χρυσάφι ζυγίστηκε στον τόπο εκείνο, έδωσε το όνομα του στην πόλη: ονομάζεται δηλαδή Πίσαυρο, επειδή εκεί ζυγίστηκε το χρυσάφι. Μετά την πράξη αυτή ο Κάμιλλος επέστρεψε στην εξορία, από όπου (όμως) γύρισε αφού τον παρακάλεσαν .

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
Allia -ae χωρίς πληθ.
Roma -ae χωρίς πληθ.
pecunia -ae
Ardea -ae χωρίς πληθ.
praeda -ae
Β' ΚΛΙΣΗ
Brennus -i χωρίς πληθ.
Gallus -i
Romanus -i
factum -i
ex(s)ilium -i(i)
Capitolium -i(i) χωρίς πληθ.
Camillus -i χωρίς πληθ.
Pisaurum -i χωρίς πληθ.
aurum -i χωρίς πληθ.
Γ ΚΛΙΣΗ
dux - ducis (αρσ.)
flumen -inis (ουδ.)
legio -ionis (θηλ.)
urbs - urbis (θηλ.) γεν. πληθ. urbium
ius - iuris (ουδ.)
dictator -oris (αρσ.)
civitas -atis (θηλ.) γεν. πληθ. civitat(i)um
nomen -inis (ουδ.)
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
immensus -a -um, immensior -ior -ius, immensissimus -a –um
Veientanus -a -um
aequus -a -um, aequior -ior -ius, aequissimus -a –um
Γ ΚΛΙΣΗ
omnis -is -e
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
qui, quae, quod (αναφορική) is, ea, id (οριστική) hic, haec, hoc (δεικτική)
ΡΗΜΑΤΑ
1H ΣΥΖΥΓΙΑ
do, dedi, datum, dare
penso, pensavi, pensatum, pensare
rogo, rogavi, rogatum, rogare
2H ΣΥΖΥΓΙΑ
deleo, delevi, deletum, delere
3H ΣΥΖΥΓΙΑ
everto, everti, eversum, evertere
accipio, accepi, acceptum, accipere
divido, divisi, divisum, dividere
absum, afui, -, abesse (μετοχή ενεστ. absens και μετοχή μέλλ. afuturus -a -um)
fio, factus sum, fieri
sequor, secutus sum, secutum, sequi αποθ.
interimo, interemi, interemptum, interimere
recipio, recepi, receptum, recipere
appendo, appendi, appensum, appendere
dico, dixi, dictum, dicere
revertor, reversus sum, reversum, reverti
και revertor, reverti, reversum, reverti στο κείμενο το αποθετικό
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ: sum, fui, - esse
4Η ΣΥΖΥΓΙΑ
abeo, abi(v)i, abitum, abire
redeo, redii, reditum, redire
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
tum
diu, diutius, diutissime
iam
illic
unde

1 σχόλιο: