Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ 23η


ΕΝΟΤΗΤΑ 23
ΚΕΙΜΕΝΟ
Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae, aegrotabat et filius. Filius mortuus est. Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat: "Bene quievit, libenter cibum sumpsit". Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egrediebatur; tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuit Caecina in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Erat ascensurus navem; Arria milites orabat, ut simul imponeretur. Non impetravit; conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Καικίνας Παίτος, ο σύζυγος της Αρρίας, ήταν άρρωστος· άρρω­στος ήταν και ο γιος τους. Το παιδί τους πέθανε. Η Αρρία του έκανε την κηδεία με τέτοιο τρόπο, που ο σύζυγος της να το αγνοεί. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά όταν έμπαινε στην κρεβατοκάμαρα του προσποιόταν ότι ο γιος τους ήταν ζωντανός και στο σύζυγο της, που ρωτούσε πολύ συχνά πώς ήταν το παιδί, απαντούσε: «Κοιμήθηκε καλά, έφαγε με όρε­ξη». Κι όταν κάποια στιγμή τα δάκρυα της, που τα συγκρατούσε τόση ώρα, ήταν έτοιμα να ξεσπάσουν ασταμάτητα, έβγαινε έξω  τότε παρα­δινόταν στη θλίψη της και λίγο αργότερα ξαναγύριζε με μάτια στεγνά.
Ο Σκριβωνιανός είχε στασιάσει στην Ιλλυρία εναντίον του αυτο­κράτορα Κλαυδίου. Ο Παίτος είχε πάει με το μέρος του, και, μετά το φόνο του Σκριβωνιανού, τον οδηγούσαν σιδεροδέσμιο στη Ρώμη. Επρόκειτο να ανέβει στο καράβι: η Αρρία παρακαλούσε τους στρα­τιώτες να την επιβιβάσουν μαζί του. Δεν το κατόρθωσε· (έτσι) νοί­κιασε ένα ψαροκάικο κι ακολούθησε το πελώριο καράβι.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
lacrima -ae
Roma -ae
navicula -ae
Caecina -ae χωρίς πληθ.
Arria -ae   χωρίς πληθ.
Β' ΚΛΙΣΗ
maritus -i
cubiculum -i
oculus -i
puer - pueri
cibus -i
Paetus -i   χωρίς πληθ.
filius -i (i)    κλητ. ενικού fili
Claudius -i (i)    κλητ. ενικού Claudi-   χωρίς πληθ.
Scribonianus -i   χωρίς πληθ.
arma - orum   χωρίς ενικό
Illyricum -i   χωρίς πληθ.
Γ ΚΛΙΣΗ
funus -eris    (ουδ.)3
dolor -oris    (αρσ.)
pars - partis    (θηλ.): μέρος   partes -ium: πολιτική παράταξη
navis -is    (θηλ.) αφαιρ. ενικού navi και nave '    γεν. πληθ. navium
miles -itis    (αρσ.)
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
paulus -a -um
siccus -a -um, siccior -ior -ius, siccissimus -a -um
piscatorius -a -um
Γ ΚΛΙΣΗ
ingens - ingentis, ingentior -ior -ius, ingentissimus -a -um
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
hic, haec, hoc   (δεικτική)
ille, illa, illud   (δεικτική)
quis, quid   (ερωτηματική ουσιαστική)
suus, sua, suum   (κτητική)
se    (προσωπική)
is, ea, id   (οριστική)
ΡΗΜΑΤΑ
1η  ΣΥΖΥΓΙΑ
aegroto, aegrotavi, aegrotatum, aegrotare
paro, paravi, paratum, parare
ignoro, ignoravi, ignoratum, ignorare
intro, intravi, intratum, intrare
simulo, simulavi, simulatum, simulare
interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogare
do, dedi, datum, dare
oro, oravi, oratum, orare
impetro, impetravi, impetratum, impetrare
2η  ΣΥΖΥΓΙΑ
respondeo, respondi, responsum, respondere
cohibeo, cohibui, cohibitum, cohibere moveo, movi, motum, movere
3η  ΣΥΖΥΓΙΑ
morior, mortuus sum, mortuum, mori αποθ. (μετοχή μέλλ. moriturus -a -um)
vivo, vixi, victum, vivere
ago, egi, actum, agere
quiesco, quievi, quietum, quiescere
sumo, sumpsi, sumptum, sumere
vinco, vici, victum, vincere
prorumpo, prorupi, proruptum, prorumpere
egredior, egressus sum, egressum, egredi αποθ.
occido, occidi, occisum, occidere
traho, traxi, tractum, trahere
ascendo, ascendi, ascensum, ascendere
impono, imposui, impositum, imponere
conduco, conduxi, conductum, conducere    (προστ. ενεστ. conduc)
sequor, secutus sum, secutum, sequi    αποθ.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ: sum, fui, -, esse
4H ΣΥΖΥΓΙΑ
redeo, redii, reditum, redire    
Επιρρήματα
ita
persaepe
bene, melius, optime (από το επίθ. bonus -a -um, melior -ior -ius, optimus -a -um)
libenter, libentius, libentissime (από το επίθ. libens -entis, libentior –ior -ius, libentissimus -a -um)
deinde
diu, diutius, diutissime
tum
post
simul

3 σχόλια:

  1. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ

    ΑπάντησηΔιαγραφή