Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ 24η


 
ΕΝΟΤΗΤΑ 24η
ΚΕΙΜΕΝΟ
Cum Cornelius P. Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasica venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: " Quid" inquit "Ego non cognosco vocem tuam?" Visne scire quid Nasica responderit? "Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?"
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Όταν πήγε ο Πόπλιος Κορνήλιος Νασικάς στον ποιητή Έννιο και σ΄αυτόν που τον ζητούσε από την πόρτα, η υπηρέτρια  είπε ότι δεν ήταν σπίτι, (τό­τε) ο Νασικάς κατάλαβε πως εκείνη του το είπε αυτό με διαταγή του κυρίου της και πως ο Έννιος ήταν μέσα. Άκου τώρα τί έκανε μετά ο Νασικάς. Όταν ήλθε λίγες μέρες αργότερα ο Έννιος στον Νασικά και τον ζητούσε από την πόρτα, ο Νασικάς φώναξε πως δεν ήταν σπίτι, παρόλο που ήταν. Τότε ο Έννιος αγανακτισμένος που ο Νασικάς έλεγε ψέματα τόσο φανερά, του είπε: «Τι λοιπόν; Δε γνωρίζω τη φωνή σου;» Θέλεις να μάθεις τι απάντησε ο Νασικάς; «Είσαι αναιδής άνθρωπος. Όταν σε ζητούσα εγώ, πίστεψα την υπηρέτρια σου πως δεν ήσουν σπίτι. Εσύ δεν πιστεύεις εμένα τον ίδιο;»

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
poeta -ae
ancilla -ae
ianua -ae
Nasica -ae   χωρίς πληθ.
Β' ΚΛΙΣΗ
dominus -i
ostium -ii
P. Cornelius -i (i)    κλητ. ενικού P. Corneli· χωρίς πληθ.
Ennius -i (i)    κλητ. ενικού Enni- χωρίς πληθ.
Γ' ΚΛΙΣΗ
vox -vocis    (θηλ.)
homo -inis    (αρσ.)
Δ' ΚΛΙΣΗ
iussus -us    (αρσ.) εύχρηστο μόνο στην αφαιρ. ενικού iussu
domus - domus και domi (επιρρ.) - domui - domum - domus - domo (θηλ.)
domus - domuum και domorum - domibus - domos - domus - domibus
Ε' ΚΛΙΣΗ
dies - diei - diei - diem - dies - die    (αρσ.)
dies - dierum - diebus - dies - dies - diebus
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
paucus -a -um
Γ ΚΛΙΣΗ
impudens -entis
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
is, ea, id    (οριστική)
ille, illa, illud    (δεικτική)
quis, quid    (ερωτηματική ουσιαστική)
se    (προσωπική)
ego    (προσωπική)
tuus, tua, tuum    (κτητική)
tu    (προσωπική)
ipse, ipsa, ipsum    (οριστική)
ΡΗΜΑΤΑ
1Η ΣΥΖΥΓΙΑ
exclamo, exclamavi, exclamatum, exclamare
indignor, indignatus sum, indignatum, indignari αποθ.
2H ΣΥΖΥΓΙΑ
respondeo, respondi, responsum, respondere
3H ΣΥΖΥΓΙΑ
quaero, quaesivi, quaesitum, quaerere
dico, dixi, dictum, dicere    (β εν. προστ. ενεστ. dic)
accipio, accepi, acceptum, accipere
facio, feci, factum, facere (β εν. προστ. ενεστ. fac)
cognosco, cognovi, cognitum, cognoscere
credo, credidi, creditum, credere
inquam
volo, volui, -, velle  
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ: sum, fui, -, esse
4Η ΣΥΖΥΓΙΑ
venio, veni, ventum, venire
sentio, sensi, sensum, sentire
mentior, mentitus sum, mentitum, mentiri αποθ.
scio, sci(v)i, scitum, scire (προστ. ενεστ. scito - scitote αντί για sci –scite/
προστ. μέλλ. scito -scito -scitote -sciunto)
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
domi   post
intus    tum
nunc    tam
postea
aperte 

3 σχόλια: