Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 31η

ΚΕΙΜΕΝΟ
  Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: «Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quan­to miles Latinus Romano virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Λατινικού πολέμου ο ύπατος Τίτος Μάνλιος, που καταγόταν από αριστοκρατική γενιά, υπήρξε αρχηγός του στρατού των Ρωμαίων. Αυτός, όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο, διέταξε όλοι να κρατηθούν μακριά από τη μάχη. Αλλά λίγο αργότερα ο γιος του πέρασε έφιππος μπροστά από το στρατόπεδο των εχθρών και ο αρχηγός των εχθρών τον προκάλεσε σε μάχη μ’ αυτά τα λόγια: «Ας μονομαχήσουμε, για να κριθεί από την έκβαση της μονομαχίας πόσο ο Λατίνος στρατιώτης ξεπερνάει στην ανδρεία το Ρωμαίο». Τότε ο νεαρός έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και παρασυρμένος από την επιθυμία να πολεμήσει, παρά τη διαταγή του υπάτου όρμησε στον αγώνα. Και όντας δυνατότερος από τον εχθρό τον διαπέρασε  με το δόρυ (του) και (τον) απογύμνωσε από τα όπλα του. Αμέσως οι εχθροί ζήτησαν τη σωτηρία στη φυγή. Αλλά ο ύπατος, όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο, τιμώρησε με θάνατο το νεαρό, χάρη στον οποίο οι εχθροί είχαν τραπεί σε φυγή.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
pugna -ae
hasta -ae
fuga -ae
opera -ae: κόπος       operae -arum: εργάτες
Β' ΚΛΙΣΗ
bellum –i                                  
Romanus -i
verbum –i                                
proelium -i (i)
T. Manlius -i (i) κλητ.. ενικού Τ. Manli- χωρίς πληθ.
castrum -i: φρούριο       castra -orum: στρατόπεδο
filius -i (i)    κλητ. ενικού fili
arma -orum   χωρίς ενικό
Γ ΚΛΙΣΗ
consul- is    (αρσ.)
genus- eris    (ουδ.)
hostis -is    (αρσ.)
dux -ducis    (αρσ.)
miles -ids    (αρσ.)
virtus -uds    (θηλ.)
adulescens -ntis    (αρσ.) γεν. πληθ. adulescentium
vis,-  , - ,vim , - ,  vi    (θηλ.)
vires- virium- viribus- vires- vires- viribus
 cupiditas -atis    (θηλ.)
certamen -inis    (ουδ.)
salus -utis    (θηλ.) ο πληθ.  (salutes -um) δεν είναι σε χρήρη (αφηρημένη έννοια)
mors- mortis    (θηλ.) γεν. πληθ. mortium
Δ' ΚΛΙΣΗ
exercitus -us    (αρσ.)
eventus -us    (αρσ.)
iniussus -us    (αρσ.) εύχρηστο μόνο στην αφαιρ. ενικού iniussu
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
Latinus -a –um
 paulus -a -um
Romanus -a -um
Γ ΚΛΙΣΗ
omnis -is -e
singularis -is -e
nobilis -is -e, nobilior -ior -ius, nobilissimus -a -um
fortior -ior -ius συγκρ. του fortis -is -e, fortior -ior -ius, fortissimus –a -um
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
is, ea, id (οριστική) hic, haec, hoc (δεικτική)
quantus -a -um (ερωτηματική)
suus, sua, suum (κτητική)
qui, quae, quod (αναφορική)
ΡΗΜΑΤΑ
1Η ΣΥΖΥΓΙΑ
praeterequito, praeterequitavi, praeterequitatum, praeterequitare
pugno, pugnavi, pugnatum, pugnare
spolio, spoliavi, spoliatum, spoliare
fugo, fugavi, fugatum, fugare
multo, multavi, multatum, multare
2H ΣΥΖΥΓΙΑ
abstineo, abstinui, abstentum, abstinere
permoveo, permovi, permotum, permovere
3H ΣΥΖΥΓΙΑ    ,
nascor, natus sum, natum, nasci (μετοχή μέλλ. nasciturus -a -um)
praesum, praefui, -, praeesse (μετοχή ενεστ. praesens)
edico, edixi, edictum, edicere (προστ. ενεστ. edic)
lacesso, lacessivi, lacessitum, lacessere
congredior, congressus sum, congressum, congredi αποθ.
cerno, crevi, cretum, cernere (μετοχή παθ. παρακ. conspectus -a -um)
antecello, -, -, antecellere
confido, confisus sum, confisum, confidere ημιαποθ.
ruo, rui, rutum, ruere (μετοχή μέλλ. ruiturus -a -um)
transfigo, transfixi, transfixum, transfigere
peto, peti(v)i, petitum, petere
revertor, reverti, reversum, reverti
και revertor, reversus sum, reversum, reverti στο κείμενο το ημιαποθετικό
4Η ΣΥΖΥΓΙΑ
abeo, abi(v)i, abitum, abire
Επιρρήματα
aliquando
post
tum
statim

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου