Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 10ηΚΕΙΜΕΝΟ:
Aeneas bellum ingens geret in Italia. Populos feroces contundet, mores eis imponet et moenia condet. Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus, Aeneae filius, regnum ab Lavinio transferet et Albam Longam muniet. Post trecentos Ilia duos filios, Romulum et Remum, pariet, quos lupa nutriet. Romulus moenia Martia condet Romanosque de suo nomine appellabit. Romanis imperium sine fine erit. Caesar Augustus, ab Iulo ortus, Belli portas claudet et Saturnium regnum restituet. Hunc tu, ut Aeneam, in caelo accipies.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Ο Αινείας θα κάνει φοβερό πόλεμο στην Ιταλία. Θα συντρίψει άγριους λαούς, θα τους επιβάλει θεσμούς και θα χτίσει τείχη , Εσύ θα αποθεώσεις τον Αινεία. Αργότερα ο Ίουλος, ο γιος του Αινεία, θα μεταφέρει το βασίλειο από το Λαβίνιο και θα οχυρώσει την Άλβα Λόγγα. Μετά από τριακόσια χρόνια η Ιλία θα γεννήσει δύο γιους, το Ρωμύλο και το Ρώμο, που θα τους θρέψει μια λύκαινα. Ο Ρωμύλος θα χτίσει τα τείχη του Άρη και θα δώσει στους Ρωμαίους το όνομα του. Η εξουσία των Ρωμαίων δε θα 'χει τέλος. Ο Καίσαρας Αύγουστος, απόγονος του Ιούλου, θα κλείσει τις πόρτες του Πολέμου και θα ξαναφέρει τη βασιλεία του Κρόνου. Κι αυτόν, όπως τον Αινεία, θα τον (υπο)δεχτείς στον ουρανό.

Ταξινόμηση των λέξεων
Ουσιαστικά

Α' Κλίση
Aeneas -ae (αρσ., χωρίς πληθ.)
Alba Longa, Albae Longae (θηλ., χωρίς πληθ.)
lupa -ae (θηλ.)
Italia -ae (θηλ., χωρίς πληθ.)
Ilia -ae (θηλ., χωρίς πληθ.)
porta -ae (θηλ.)

Β' Κλίση
bellum -i (ουδ.)
caelum -ί (ουδ., πληθ. caeli -orum)
filius -ii (-i) (αρσ.)
Lavinium -ii (i) (ουδ., χωρίς πληθ.)
imperium -ii (-i) (ουδ.)
Remus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)
populus -i (αρσ.)
Iulus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)
regnum -i (ουδ.)
annus -i (αρσ.)
Romulus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)
Romanus -i (αρσ.)
Augustus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)

Γ' Κλίση
mos, moris (αρσ.)
nomen, nominis (ουδ.)
Mars, Martis (αρσ., χωρίς πληθ.)
moenia, moenium (ουδ., χωρίς ενικό)
finis -is (αρσ.)
Caesar, Caesaris (αρσ., χωρίς πληθ.)

Επίθετα
Β' Κλίση
trecenti -ae -a (απόλυτο αριθμητικό, χωρίς ενικό)
duo, duae, duo (απόλυτο αριθμητικό, χωρίς ενικό) Martius -a -um
ortus -a -um (μτχ. παρακ. μέσης φωνής του p. orior) Saturnius -a –um

Γ' Κλίση
ingens, ingentis,
ferox, ferocis,


Αντωνυμίες
is, ea, id (οριστική)
qui, quae, quod (αναφορική)
hic, haec, hoc (δεικτική)
tu (προσωπική)
suus, sua, suum (κτητική)


Ρήματα
1η Συζυγία
appello, appellavi, appellatum, appellare

3η Συζυγία
gero, gessi, gestum, gerere
contundo, contudi, contusum, contundere
impono, imposui, impositum, imponere
condo, condidi, conditum, condere
fero, tuli, latum, ferre
transfero, transtuli, translatum (tralatum), transferre
pario, peperi, partum, parere (μτχ. μέλλ. pariturus)
claudo, clausi, clausum, claudere
restituo, restitui, restitutum, restituere
accipio, accepi, acceptum, accipere

4η Συζυγία
munio, munivi, munitum, munire
nutrio, nutrivi, nutritum, nutrire
orior, ortus sum, oriri (αποθ., μτχ. μέλλ. oriturus)

Επιρρήματα
postea (χρον.)

Σύνδεσμοι
et (συμπλεκτικός)
-que (συμπλεκτικός)
ut (παραβολικός)

Προθέσεις
in (+ αφαιρ.)
ad (+ αιτιατ.)
ab (+ αφαιρ.)
post (+ αιτιατ.)
de (+ αφαιρ.)
sine (+ αφαιρ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου