Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 30η

30.   Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo, patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi in victoria fuit. Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam vidit sed in Asia continenter vixit. Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus familiae, memoria generi, honos et gloria nomini constituta est, sed aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asia deportatum. Meruisse vero stipendia in eo bello virtutis fuit; patre imperatore libentissime meruisse pietatis fuit; finem stipendiorum patris victoriam ac triumphum fuisse felicitatis fuit.

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.                  Την ίδια πτώση άλλο αριθμό:
 viro fortissimo, 
patri suo, 
magno adiumento
suspicionem quandam, 
eo bello

2. Να γράψετε τον τύπο που ζητάμε:
iudices                           κλητική ενικού
periculis                          ονομαστική πληθυντικού
solacio                             ονομαστική ενικού
laboribus                        κλητική ενικού
gratulationi                    ονομαστική ενικού
laus                                 δοτική ενικού
generi                             αιτιατική πληθυντικού
nomini                            ονομαστική πληθυντικού
flagitium                          γενική ενικού
dedecus                            κλητική ενικού
stipendia                          αιτιατική ενικού
finem                                ονομαστική ενικού
pietatis                              αφαιρετική ενικού
triumphum                      ονομαστική πληθυντικού

3. Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των τύπων :
fortissimo                                                                    
magno
continenter                                                                    
libentissime
4.  Να γράψετε τον τύπο που ζητάμε:
fuit                      γ ενικό, β πληθυντικό  προστακτικής μέλλοντα
habet                          β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
laudare                       απαρέμφατο μέλλοντα
vidit                            γενική γερουνδίου
vixit                            γ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
obiecerunt                  β ενικό υποτακτικής παρατατικού
debemus                        α πληθυντικό  υποτακτικής ενεστώτα
susceptum                     β ενικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής
Meruisse                        α πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
constituta est                 απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής
5. Ο υποθετικός λόγος στα άλλα είδη:
si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus.
6. Να δηλωθεί ο προσδιορισμός με δυο άλλους τρόπους:    ob quam rem

7.  Να μεταφερθεί στην άλλη φωνή:       
Murenam laudare debemus,/ 
quod Asiam vidit,/
Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt.

8. Να αναλυθεί σε δευτερεύουσα πρόταση:   
 patre imperatore 

9. Να αναγνωριστούν συντακτικά:  
viro                                                                              patri
adiumento                                                             gratulationi
luxuriae                                                                  Murenam
Quam                                                                            Asiae
familiae                                                                      dedecus
Meruisse                                                                    virtutis
stipendiorum                                                                fuisse

 10. «si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam vidit sed in Asia continenter vixit  
Να αποδοθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση:    Romani dicunt/ dixerunt  
       
11. Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam vidit sed in Asia continenter vixit. Να αναγνωρίσετε όλες τις προτάσεις του παραπάνω αποσπάσματος (μονάδες 2), να αιτιολογήσετε την έγκλιση των δευτερευουσών προτάσεων (μονάδες 3) και να χαρακτηρίσετε τον υποθετικό λόγο (μονάδες 2). 

12.  Murenam laudare debemus: Να αντικαταστήσετε το debeo + απαρέμφατο με τον αντίστοιχο τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας. Να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο

13. Να γίνουν μετοχικές: 
si habet Asia suspicionem quandam luxuriae
 quod Asiam vidit   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου