Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 49η

  49:    Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset, cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa poposcit eoque velut forte elapso se vulneravit. Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgandam venit, quod tonsoris praeripuisset officium. Cui secreto Porcia «non est hoc» inquit «temerarium factum meum, sed certissimum indicium amoris mei erga te tale consilium molientem : experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset».

Παρατηρήσεις:
1a. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
uxor                                           δοτική ενικού
viri                                               κλητική ενικού
cultellum                                      ονομαστική πληθυντικού
unguium                                       ονομαστική ενικού
tonsoris                                          αφαιρετική ενικού
officium                                               αιτιατική πληθυντικού
temerarium factum meum                 αιτιατική πληθυντικού
consilium                                           ονομαστική πληθυντικού
tale consilium                                  γενική πληθυντικού
aequo animo                                      αιτιατική ενικού
ferro                                                    κλητική ενικού
certissimum indicium                            ονομαστική πληθυντικού

1b. Να κλιθούν ενικό πληθυντικό στο θηλυκό γένος:    sui, hoc, tale .

2. . Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
cognovisset,                                 β ενικό προστακτικής ενεστώτα
resecandorum                             α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
poposcit                                       ονοματικούς τύπους ίδια φωνή
elapso                                           β ενικό υποτακτικής μέλλοντα
praeripuisset                                   αρχικούς χρόνους
molientem                                     απαρέμφατο εναστώτα
cessisset                                             γ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
volui                                                        β ενικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού
essem interemptura                             β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
experirι                                                γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου

   3.      Στους άλλους βαθμούς:  aequo, certissimum

4. Αναγνώριση προτάσεων:  
quod tonsoris praeripuisset officium./ 
 quam aequo animo me ferro essem interemptura, / 
 si tibi consilium non ex sententia cessisset.

5α .  Στην άλλη φωνή:  quod tonsoris praeripuisset officium

5β. Ο υποθετικός λόγος σε όλα τα είδη:  
  si tibi consilium non ex sententia cessisset

6α . Συντακτική αναγνώριση :   viri, sui, se, ancillarum, tonsoris, tibi, hoc, amoris, consilium,  experiri, officium.
6β. Να αναλυθoύν σε δευτερεύουσα πρόταση:  
 vocatus Brutus ,/ 
quasi unguium resecandorum causa ,/
tale consilium molientem ,/ 
velut forte elapso

7.  Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση;   Cui secreto Porcia dicit/ inquit 
«non est hoc  temerarium factum meum, sed certissimum indicium amoris mei erga te tale consilium molientem./ 
 experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset».

8. Από πλάγιο σε  ευθύ: 
 experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset».

9. Να δοθούν οι εκφράσεις με γερούνδιο ( πριν γίνει η γερουνδιακή έλξη):  
 de interficiendo Caesare ,  
unguium resecandorum causa
 ad eam obiurgandam
9β: στις προηγούμενες εκφράσεις, όπου υπάρχει σκοπός, να δηλωθεί με άλλους τρόπους…

10. Προτάσεις σε μετοχές :  
   cum consilium cognovisset ./  
   quod praeripuisset officium


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου