Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 48η


48: Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. Sertorius omnibus persuasit cervam instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu essent. Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva sese monitum esse praedicabat. Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est. Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse, Sertorius eum iussit tacere ; praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset. Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti. Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset, admiratio magna orta est.

Παρατηρήσεις:
1a. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
Cerva alba                                      γενική πληθυντικού
eximiae pulchritudinis                      ονομαστική ενικού
dono                                              κλητική ενικού
numine                                         αιτιατική ενικού
militibus                                         γενική πληθυντικού
quodam die                                    ονομαστική πληθυντικού
postero die                                     γενική πληθυντικού
eum locum                                     ονομαστική πληθυντικού
cubiculum suum                             δοτική ενικού
somno                                              κλητική ενικού
servo                                              ονομαστική ενικού
admiratio magna                             αφαιρετική ενικού

1β. Να κλιθούν όλα στο γένος τους και στους δύο αριθμούς:    quodam, quid, aliquis, eius,  ipse 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
persuasit                         γ ενικό οριστικής μέλλοντα
instinctam                       αρχικούς χρόνους
conloqui                         προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα
docere                              β ενικό υποτακτικής μέλλοντα
videbatur                           γ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
imperandum  esset            β πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
monitum esse                    γ ενικό οριστικής μέλλοντα
praedicabat                            γ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
fugit                                      γερουνδιακό
perisse                                  β ενικό προστακτικής ενεστώτα
credita est                             απαρέμφατο εναστώτα
inventam esse                        μετοχή μελλοντα
iussit                                       σουπίνο αφαιρετική
tacere                                     γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
emitteret                                  β πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
admissis                                     α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
introrupisset,                               β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
orta est                                       β ενικό οριστικής ενεστώτα

   3. Παραθετικά αντικατάσταση:  eximiae, durius,   magna,   postero

4. Αναγνώριση προτάσεων: 
quae utilia factu essent/
 Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, / 
 Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset, /   
ut eam postero die repente in eum locum emitteret,/ 
Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse.

5α .  Στην άλλη φωνή:   
     Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat./  
    praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret. /
   quod imperandum militibus esset

5β. Να δώσετε τον υποθετικό λόγο σε όλα τα είδη: Si quid durius ei videbatur,…..

6α . Συντακτική αναγνώριση :   pulchritudinis, dono, conloqui, Sertorii , durius, ei ,tacere, eis, reverti,  utilia,  factu


 6β. Να αναλυθoύν σε δευτερεύουσα πρόταση:  cervam instinctam /
admissis amicis /
emissa a servo

7.  Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση  Μiles dixit:
 Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. /
 Sertorius omnibus persuasit cervam instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu essent. /
 Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est
 Sertorius eum iussit tacere / admiratio magna orta est.

8. Από πλάγιο σες ευθύ:
Sertorius omnibus persuasit cervam instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu essent.  
  Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva sese monitum esse praedicabat.    
Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est.
Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse, Sertorius eum iussit tacere ;  
    praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset.
      Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου