Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 47η


47.  Iulia, Augusti filia, matūre habēre coeperat canos, quos legere secrēte solēbat. Hac re audīta Augustus voluit filiam deterrēre quominus id faceret. Eo consilio aliquando repente intervēnit oppresitque ornatrīces. Etsi super vestem eārum deprehendit canos, tamen Augustus dissimulāvit eos vidisse  et aliis sermonibus tempus extraxit, donec induxit mentionem aetatis. Tum interrogāvit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva. Cum illa respondisset “ego, pater, cana esse malo”, mendacium illi pater obiēcit: “Non dubito quin calva esse nolis. Quid ergo non times nē istae te calvam faciant?”

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
filia                             δοτική πληθυντικού
canos                        γενική πληθυντικού
Hac re                       γενική ενικού και πληθυντικού
Eo consilio                αιτιατική πληθυντικού
ornatrīces                  ονομαστική ενικού
vestem                        κλητική ενικού
aliis sermonibus        γενική ενικού
tempus                      ονομαστική πληθυντικού
mendacium               κλητική ενικού
pater                          γενική πληθυντικού
mentionem                ονομαστική ενικού
aetatis                       κλητική ενικού

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται

habēre                               γ πληθυντικό οριστ. συντελ. μέλλοντα
coeperat                            απαρέμφατο παρακειμένου
solēbat                              β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
voluit                                  α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
deterrēre                           β πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
faceret.                               προστακτική ενεστώτα
 oppresit                             β ενικό υποτακτικής μέλλοντα
deprehendit                        απαρέμφατο παρακειμένου
extraxit                                α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
induxit                                  αφαιρετική σουπίνου
mallet                                γ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
respondisset                    γερουνδιακό στα 3 γένη
obiēcit:                             β ενικό οριστικής παθητικού ενεστώτα
nolis                                  β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού
times                                      β ενικό προστακτικής ενεστώτα
faciant                               αρχικοί χρόνοι στο παθητικό του

3. Να γράψετε τα παραθετικά:    matūre
4. Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις  
quominus id faceret/  
quin calva esse nolis.  
Quid ergo non times nē istae te calvam faciant?”/ 
 donec induxit mentionem aetatis/  
utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva. / 
 Cum illa respondisset/  
Etsi super vestem eārum deprehendit canos,

5.Να χαρακτηριστούν συντακτικά:  habēre,   filiam,  deterrēre ,id,    eārumeosvidisse  ,             tempus,   aetatiscana ,   esse ,mendacium, illi ,   istaete
 
6. Hac re audīta Να αναλυθεί σε πρόταση.

7. στην άλλη φωνή : 
Eo consilio aliquando repente intervēnit oppresitque ornatrīces. /
 Etsi super vestem eārum deprehendit canos, /
 aliis sermonibus tempus extraxit, / 
 Tum interrogāvit filiam /  
mendacium illi pater obiēcit

8. Να γίνει μετοχική η πρώτη:
 Etsi deprehendit canos, Augustus dissimulavit eos vidisse
 
  9α . Σε πλάγιο με εξάρτηση: Tarquinius  dixit :  
 Hac re audīta Augustus voluit filiam deterrēre quominus id faceret. /
 Eo consilio aliquando repente intervēnit oppresitque ornatrīces/
 Iulia, Augusti filia, matūre habēre coeperat canos. /

9β. Σε πλάγιο :  illa respondisset:  “ego, pater, cana esse malo”

10. Από πλάγιο σε ευθύ: 
Tum interrogāvit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva.

10β. Σε πλάγιο με εξάρτηση Augustus interogavit :    
Quid ergo non times nē istae te calvam faciant?”

11.    Σε πλάγιο με εξάρτηση pater dicit/ dixit :  
Non dubito quin calva esse nolis.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου