Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 45η


45. Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat et providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legātum monet ut, si adīre non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, costituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent.
                                                                                         Αστυπάλαια Πέρα Γιαλός
Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
captīvis                                  κλητική ενικού
res                                         αφαιρετική ενικού
periculo                                 αιτιατική πληθυντικού
equitibus:                              ονομαστική ενικού
nostra consilia:                     γενική πληθυντικού
amentum                              ονομαστική ενικού
hostibus                                γενική πληθυντικού
Graecis litteris                      ονομαστική ενικού
Legātum                               ονομαστική πληθυντικού
legionibus                            κλητική ενικού
die                                          γενική πληθυντικού
milite                                      δοτική πληθυντικού
turrim                                    αφαιρετική ενικού
salutem                                ονομαστική ενικού

1β. celeriter : τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό   και στον υπερθετικό βαθμό

1γ) Να κλιθούν οι αντωνυμίες:
 quae                                  ίδιο γένος, ενικό
quantō                               ίδιο γένος, πληθυντικό
cuidam                              ίδιο γένος, πληθυντικό
nostra                                ίδιο γένος, ενικό
Ille                                      ίδιο γένος, πληθυντικό

2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
cognoscit                         β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
gerantur                           α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
persuadet                          β πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
providet                              β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
interceptā                           β πληθυντικό υποτακτικής  παρατατικού παθητ. φωνής
conscriptam                         δοτική γερουνδίου
mittit                                       β ενικό προστακτικής ενεστώτα
scribit                                     απαρέμφατο παρακειμένου
adīre                                      α και β πληθυντικό οριστ. παρακειμένου
possit                                    β πληθυντικό οριστικής ενεστώτα και υποτακτ. παρατατικού
adhaesit                              β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
conspicitur                          β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
defertur                               β ενικό υποτακτικής παρακειμένου
sperent                               γ ενικό οριστικής μέλλοντα

3. interceptā , veritus: Να αναλυθούν σε δευτερεύουσεςπροτάσεις

4. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι προτάσεις, (εισαγωγή, εκφορά, αιτιολόγηση, λειτουργία)
  quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. /
 ut ad Cicerōnem epistulam deferat/
 ut salutem sperent./
 ut epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. / 
 nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur

4β. si adīre non poteris, epistulam ad amentum tragulae adliga et intra castra abice
Να μετατρέψετε τον υποθετικό λόγο 1ου είδους  στα άλλα είδη .

5.  Στην άλλη φωνή:  
Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Cicerōnem epistulam deferat/
nē  nostra consilia ab hostibus cognoscantur. /
 Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. /
 ut, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat./
tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur./
 Ille epistulam perlegit

6. Από πλάγιο σε ευθύ:  
Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. /  ut ad Cicerōnem epistulam deferat.
 Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur
 ut epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. /
 Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret /
 In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore/  
ut salutem sperent.

7. Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση  “ Miles narravit” : 
 Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit /  Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. /
 In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore/ 
Gallus, periculum veritus, costituit / 
Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur./ 
 Ille epistulam perlegit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου