Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 27η


ΚΕΙΜΕΝΟ  Το πνεύμα ωριμάζει όπως οι καρποί
Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam cui "Atreus" nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. "Ita est" inquit Accius "ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim vieta et mollia, non matura mox fiunt sed putria.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Όταν πήγε ο Άκκιος από τη Ρώμη στον Τάραντα, όπου ο Πακούβιος είχε αποσυρθεί σε μεγάλη πια ηλικία, έμεινε στο σπίτι του. Ο Άκκιος, που ήταν πολύ νεότερος του, του διάβασε, μετά από επιθυμία του, την τραγωδία του που ονομάζεται <<Ατρέας>>. Τότε ο Πακούβιος του είπε πως όσα είχε γράψει ήταν βέβαια ηχηρά και μεγαλόπρεπα, μόνο που του φαινόντουσαν κάπως τραχιά και στυφά. Ο Άκκιος του απάντησε: «Έτσι είναι όπως τα λες· κι ούτε βέβαια μετανιώνω γι αυτό· γιατί αυτά που θα γράψω στη συνέχεια   ελπίζω πως θα είναι καλύτερα.  Λένε, αλήθεια, πως με το πνεύμα συμβαίνει το ίδιο πράγμα που συμ­βαίνει με τους καρπούς1: αυτοί που γεννιούνται σκληροί και πικροί γίνονται αργότερα γινωμένοι και γλυκείς· όσοι όμως βγαίνουν από την αρχή μαραμένοι και μαλακοί, αργότερα δεν ωριμάζουν αλλά σαπίζουν».
1. αυτό που υπάρχει στους καρπούς το ίδιο υπάρχει και στο πνεύμα.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
tragoedia -ae
Roma -ae   χωρίς πληθ.
Β' ΚΛΙΣΗ
ingenium -i (i)
Accius -i (i)    κλητ. ενικού Acci χωρίς πληθ.
Tarentum -i   χωρίς πληθ.
Pacuvius -i (i)    κλητ. ενικού Pacuvi-   χωρίς πληθ.
Atreus -i   κλητ. ενικού Atreu αντί για Atree, χωρίς πληθ.
pomum -i
Γ' ΚΛΙΣΗ
urbs -is    (θηλ.) γεν. πληθ. urbium
aetas -atis    (θηλ.) γεν. πληθ. aetat(i)um
nomen -inis    (ουδ.)
Δ' ΚΛΙΣΗ
natus -us    (αρσ.) εύχρηστο μόνο στην αφαιρ. ενικού natu
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
multi -ae -a, plures -es -a (γεν. πληθ. plurium), plurimi -ae -a· το επίθετο
στον ενικό αριθμό του συγκριτικού απαντά μόνο στο ουδέτερο:
multus -a -um,  plus, plurimus -a -um
parvus -a -um, minor -or -us, minimus -a -um
sonorus -a -um
durus -a -um, durior -ior -ius, durissimus -a -um
acerbus -a -um, acerbior -ior -ius, acerbissimus -a -um
bonus -a -um, melior -ior -ius, optimus -a -um
iucundus -a -um, iucundior -ior -ius, iucundissimus -a -um
vietus -a -um
maturus -a -um, maturior -ior -ius, maturissimus -a -um και maturrimus -a -um

Γ' ΚΛΙΣΗ
grandis -is -e, grandior -ior -ius, grandissimus -a -um
minor -or -us συγκρ. του επιθ. parvus -a -um, minor -or -us, minimus -a -um
durior -ior -ius συγκρ. του επιθ.  durus -a -um, durior -ior -ius, durissimus -a -um
acerbior -ior -ius συγκρ. του επιθ. acerbus -a -um, acerbior -ior -ius, acerbissimus -a -um
melior -ior -ius συγκρ. του επιθ. bonus -a -um, melior -ior -ius, optimus -a -um
mitis -is -e, mitior -ior -ius, mitissimus -a -um
mollis -is -e, mollior -ior -ius, mollissimus -a -um
puter (putris) - putris - putre
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
is, ea, id   (οριστική)
qui, quae, quod    (αναφορική)
suus, sua, suum    (κτητική)
se   (προσωπική)
ego   (προσωπική)
idem, eadem, idem   (οριστική)
ΡΗΜΑΤΑ
1H ΣΥΖΥΓΙΑ
desidero, desideravi, desideratum, desiderare
spero, speravi, speratum, sperare
2H ΣΥΖΥΓΙΑ
video, vidi, visum, videre
paenitet, paenituit, -, paenitere απρ.
3H ΣΥΖΥΓΙΑ
recedo, recessi, recessum, recedere
deverto, deverti, deversum, devertere και
devertor, deverti, deversum, deverti στο κείμενο δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για το ενεργητικό ή το ημιαποθετικό, γιατί ο τύπος devertit είναι κοινός
scribo, scripsi, scriptum, scribere
inquam
nascor, natus sum, natum, nasci (μετοχή μελλ. nasciturus -a -um)
fio, factus sum, fieri
gigno, genui, genitum, gignere
lego, legi, lectum, legere
dico, dixi, dictum, dicere  
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ: sum, fui, -, esse
4H ΣΥΖΥΓΙΑ
venio, veni, ventum, venire
aio
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
ubi       quidem
iam      ita
tam
sane, sanius, sanissime (από το επίθ. sanus -a -um, sanior -ior -ius, sanissimus -a -um)
deinceps          statim
post     mox

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου