Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 15η

ΕΝΟΤΗΤΑ 15η

Germanorum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit. Germani non student agriculturae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt, quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur.
 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
 Όλη η ζωή των Γερμανών περιορίζεται στο κυνήγι και στις στρα­τιωτικές ασχολίες1. Οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με τη γεωργία, αλλά τρέφονται με γάλα, τυρί και κρέας. Αν και ζουν σε περιοχές φοβερά παγωμένες, φορούν μόνο δέρματα και πλένονται στα ποτάμια. Όταν η χώρα τους κάνει πόλεμο, εκλέγουν άρχοντες με εξουσία ζωής και θανάτου. Στις ιππομαχίες συχνά πηδάνε από τα άλογα τους και πολε­μάνε πεζοί: η χρήση της σέλας θεωρείται ντροπή και μαλθακότητα . Δεν επιτρέπουν στους εμπόρους να φέρουν κρασί στη χώρα τους, γιατί εξαιτίας του, όπως πιστεύουν, οι άντρες γίνονται μαλθακοί κι εκθηλύνονται.
1. στη σπουδή των στρατιωτικών πραγμάτων.

Ταξινόμηση των λέξεων
Ουσιαστικά
Α' Κλίση
vita -ae (θηλ.)
agricultura -ae [θηλ., ο πληθ. δε χρησιμοποιείται (αφηρημένη έννοια)]
Β' Κλίση
Germanus -i (αρσ.)
studium -ii (-i) (ουδ.)
caseus -i (αρσ.)
locus -i (αρσ., πληθ. loca -orum: τόποι, loci -orum: χωρία βιβλίων)
bellum -i (ουδ.)
 proelium -ii (-i) (ουδ.)
equus -i (αρσ.)
ephippium -ii (ουδ.)
vinum -i (ουδ.)
 Γ Κλίση
venatio -onis (θηλ.)
lac, lactis [ουδ., ο πληθ. δε χρησιμοποιείται (δηλώνει ύλη)]
caro, carnis (θηλ., γεν. πληθ. carnium)
pellis -is (θηλ., γεν. πληθ. pellium)
flumen -inis (ουδ.)
homo -inis (αρσ.)
civitas -atis [θηλ., γεν. πληθ. civitat(i)um]
nex, necis (θηλ.)
potestas -atis (θηλ.)
pes, pedis (αρσ.)
mercator -oris (αρσ.)
Δ' Κλίση
magistratus -us (αρσ.)
 usus -us (αρσ.)
Ε' Κλίση
res, rei (θηλ.)

Επίθετα
Β' Κλίση
Germanus -a -um
frigidus -a -um,  
Γ Κλίση
omnis -is -e
militaris -is -e,  
equester, equestris, equestre
turpis -is -e,  
iners, inertis,  

Αντωνυμίες
se (προσωπική)
is, ea, id (οριστική)

Ρήματα
1η Συζυγία
lavo, lavi, lavatum / lautum, lavare
creo, creavi, creatum, creare
proelior, proeliatus sum, proeliatum, proeliari (αποθ.)
importo, importavi, importatum, importare
arbitror, arbitratus sum, arbitratum, arbitrari (αποθ.)
effemino, effeminavi, effeminatum, effeminare
2η Συζυγία
studio, studui, -, studere
habeo, habui, habitum, habere
3η Συζυγία
consisto, constiti, -, consistere
gero, gessi, gestum, gerere
sino, sivi, situm, sinere
remollesco, -, -, remollescere
4η Συζυγία
nutrio, nutrivi, nutritum, nutrlre
desilio, desilui,, desilire
 
Επιρρήματα
solum
saepe,
Προθέσεις
in (+ αφαιρ.) 
cum (+ αφαιρ.)         
ex (+ αφαιρ.)
a(b) (+ αφαιρ.)          
ad (+ αιτιατ.)

Σύνδεσμοι
atque (ac) (συμπλεκτικός)  
et (συμπλεκτικός)
cum (χρονικός-επαναληπτικός)   
quod (αιτιολογικός-υποτακτικός)
ut (παραβολικός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου