Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 16η


Nostri, postquam pila in hostes miserunt, gladiis rem gerunt. Repente post tergum equitatus cernitur; cohortes appropinquant; hostes terga vertunt ac fugiunt; eis equites occurrunt. Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur; signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor) ad Caesarem referuntur; magnus numerus hostium capitur atque interficitur; reliqui ex fuga in civitates discedunt. Postero die ad Caesarem legati mittuntur. Caesar iubet arma tradi ac principes produci. Ipse pro castris consedit; eo duces producuntur. Vercigentorix deditur, arma proiucuntur.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Αφού οι στρατιώτες μας έριξαν τα ακόντια στους εχθρούς, μάχονταν με τα ξίφη. Ξαφνικά πίσω τους διακρίνεται το ιππικό μας· οι κοόρτεις πλησιάζουν οι εχθροί στρέφουν τα νώτα τους και φεύγουν1· τους επιτίθενται οι ιππείς. Γίνεται μεγάλη σφαγή. Ο Σεδούλιος, ο στρατηγός και ηγεμόνας των Λεμοβίκων, σκοτώνεται· ο στρατηγός των Αρβέρνων πιάνεται ζωντανός πάνω στη φυγή· στον Καίσαρα παραδίδονται 74 στρατιωτικά λάβαρα· μεγάλος αριθμός εχθρών αιχμαλωτίζεται και εκτελείται· οι υπόλοιποι μετά τη φυγή σκορπίζονται στις επικράτειες τους. Την επομένη (οι Γαλάτες) στέλνουν πρεσβευτές στον Καίσαρα. Ο Καίσαρας τους διατάζει να παραδώσουν τα όπλα και να φέρουν μπροστά του τους αρχηγούς τους. Ο ίδιος παίρνει θέση μπροστά στο στρατόπεδο·(οι Γαλάτες) οδηγούν τους αρχηγούς τους στο σημείο αυτό. Παραδίδουν τον Βερκιγγετόριγα και καταθέτουν τα όπλα τους.
                                1, τρέπονται σε άτακτη φυγή   .
Ταξινόμηση των λέξεων
 Ουσιαστικά Α' Κλίση
fuga -ae (θηλ.)
Β'Κλίση
pilum-i (ουδ.)
gladius -ii (αρσ.)
tergum -i (ουδ.)
Sedulius -ii (-i) (αρσ., χωρίς πληθ.)
Arverni -orum (αρσ., χωρίς ενικό)
signum-i (ουδ.)
numerus -i (αρσ.)
legatus -i (αρσ.)
arma-orum (ουδ., χωρίς ενικό)
castrum -i (ουδ.) (= φρούριο), castra -orum (= στρατόπεδο)
Γ Κλίση
hostis -is (αρσ., γεν. πληθ. hostium)
 cohors, cohortis (θηλ., γεν. πληθ. cohortium)
eques, equitis (αρσ.)
caedes -is [θηλ., γεν. πληθ. caed(i)um]
dux, ducis (αρσ.)
princeps, principis (αρσ.)
 Lemovices -um (αρσ., χωρίς πληθ.)
Caesar, Caesaris (αρσ., χωρίς πληθ.)
civitas -atis (θηλ.) [γεν. πληθ. civitat(i)um]
Vercingetorix, Vercingetorigis (αρσ., χωρίς πληθ.)

Δ' Κλίση
equitatus -us (αρσ.)
Ε' Κλίση
res, rei (θηλ.) dies, diei (αρσ.)
Επίθετα Β' Κλίση
magnus -a -um,  
vivus -a –um
 septuaginta quattuor:  (απόλυτο αριθμητικό, άκλιτο)
reliquus-a-um
posterus -a –um
Γ Κλίση
militaris -is -e  
 Αντωνυμίες
noster, nostra, nostrum (κτητική)
is, ea, id (οριστική)
ipse, ipsa, ipsum (οριστική)
 Ρήματα
1η Συζυγία
appropinquo, appropinquavi, appropinquatum, appropinquare
2η Συζυγία
iubeo, iussi, iussum, iubere
3η Συζυγία
mitto, misi, missum, mittere
gero, gessi, gestum, gerere
cerno, crevi, cretum, cernere (μτχ. παρακ, conspectus -a -um)
verto, verti, versum, vertere
fugio, fugi, fugitum, fugere
occurro, occu(cu)rri, occursum, occurrere
fio, factus sum, fieri
occido, occidi, occisum, occidere
comprehendo / comprendo, comprehendi, comprehensum, comprehendere
refero, re(t)tuli, relatum, referre (β' ενικ. προστ. ενεστ. refer)
capio, cepi, captum, capere
interficio, interfeci, interfectum, interficere
discedo, discessi, discessum, discedere
trado, tradidi, traditum, tradere
produco, produxi, productum, producere (β' ενικ. προστ. ενεστ.: produc)
consido, consedi, consessum, considere
dedo, dedidi, deditum, dedere proicio, proieci, proiectum, proicere
Επιρρήματα
repente            eo
Προθέσεις
in (+ αιτιατ.)           post (+ αιτιατ.)                         in (+ αφαιρ.)
ad (+ αιτιατ.)             ex (+ αφαιρ.)                          pro (+ αφαιρ.)
Σύνδεσμοι
postquam (χρονικός)            atque (ac) (συμπλεκτικός)     et (συμπλεκτικός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου