Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 18η

Κείμενο
Hercules boves Geryonis ex Hispania in eum locum adduxisse dicitur, ubi postea Romulus urbem Romam condidit. Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et ipse de via fessus ibi dormivisse. Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. Ubi Hercules, e somno excitatus, gregem aspexit et partem abesse sensit, pergit ad proximam speluncam; sed postquam boum vestigia foras versa vidit, confusus gregem ex loco infesto amovere coepit. Sed bovum mugitus ex spelunca auditus Herculem convertit. Tum Cacus, vi prohibere eum conatus, Herculis clava interficitur.
Μετάφραση
Λένε πως ο Ηρακλής οδήγησε από την Ισπανία τα βόδια του Γηρυόνη στο σημείο όπου αργότερα ο Ρωμύλος έχτισε τη Ρώμη. Λέγεται πως ο Ηρακλής ξεκούρασε τα βόδια κοντά στον ποταμό Τίβερη και πως ο ίδιος κοιμήθηκε εκεί αποκαμωμένος από το δρόμο. Τότε ο βοσκός Κάκος, έχοντας πεποίθηση στις δυνάμεις του, έσυρε από την ουρά σε μια σπηλιά μερικά βόδια στραμμένα ανάποδα. Μόλις ο Ηρακλής ξύπνησε και είδε το κοπάδι του και κατάλαβε πως (του) έλειπε ένα μέρος, κατευθύνθηκε στη σπηλιά που ήταν πολύ κοντά του• όταν όμως είδε πως οι πατημασιές των βοδιών ήσαν στραμ¬μένες προς τα έξω, βρέθηκε σε αμηχανία κι άρχισε να απομακρύνει το κοπάδι του από εκείνον τον εχθρικό τόπο. Αλλά το μουγκρητό των βοδιών που ακούστηκε από τη σπηλιά έκανε τον Ηρακλή να γυρίσει προς τα πίσω. Τότε ο Κάκος προσπάθησε να τον εμποδίσει με τη βία, αλλά ο Ηρακλής τον σκότωσε με το ρόπαλο του.

Ταξινόμηση των λέξεων
Ουσιαστικά
Α'Κλίση
Hispania -ae (θηλ.)
Roma -ae (θηλ., χωρίς πληθ.)
via -ae (θηλ.)
cauda -ae (θηλ.)
clava -ae (θηλ.)
spelunca -ae (θηλ.
Β'Κλίση
[ locus -i (αρσ., πληθ. loca -orum: τόποι, loci -orum: χωρία βιβλίων)
Romulus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)
fluvius -ii (αρσ.)
Cacus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)
somnus -i (αρσ.)
vestigium -ii (-i) (ουδ.)
Γ Κλίση
Hercules -is (-i) (αρσ., χωρίς πληθ.)
bos, bovis (αρσ.)
Geryon -onis (και Geryones -ae) (αρσ., χωρίς πληθ.)
urbs, urbis (θηλ.)
Tiberis -is (αρσ., χωρίς πληθ.)
pastor -oris (αρσ.)
vis, - (θηλ.)
grex, gregis (αρσ.)
pars, partis (θηλ.)
Δ' Κλίση
mugitus -us (αρσ.) 
Επίθετα Β' Κλίση
fessus -a -urn (μτχ. παρακ. του p. fatiscor, -, -, fatisci 3 αποθ.: )
fretus -a -um
aversus -a -urn [μτχ. παρακ. του ρήματος averto (= στρέφω)]
proximus -a -um
infestus -a -um
Αντωνυμίες
is, ea, id (οριστική)
ipse, ipsa, ipsum (οριστική)
quidam, quaedam, quoddam (αόριστη επιθετική)
Ρήματα
1η Συζυγία
excito, excitavi, excitatum, excitare
conor, conatus sum, conatum, conari (αποθ.)
2η Συζυγία
video, vidi, visum, videre
amoveo, amovi, amotum, amovere
prohibeo, prohibui, prohibitum, prohibere
3η Συζυγία
adduco, adduxi, adductum, adducere
dico, dixi, dictum, dicere
condo, condidi, conditum, condere
reficio, refeci, refectum, reficere
fero, tuli, latum, ferre
traho, traxi, tractum, trahere
averto, averti, aversum, avertere
aspicio, aspexi, aspectum, aspicere
pergo, perrexi, perrectum, pergere
verto, verti, versum, vertere
confundo, confudi, confusum, confundere
converto, converti, conversum, convertere
interficio, interfeci, interfectum, interficere
4η Συζυγία
dormio, dormivi, dormitum, dormire
sentio, sensi, sensum, sentire
audio, audivi, auditum, audire
Σύνθετο του sum
absum, afui, -, abesse
Ελλειπτικό
coepi, coepisse
Επιρρήματα
ubi
postea
ibi
tum
foras
Προθέσεις
e(x) (+ αφαιρ.)
prope (+ αιτιατ.)
de (+ αφαιρ.)
in (+ αιτιατ.)
in (+ αφαιρ.)
ad (+ αιτιατ.)
Σύνδεσμοι
et (συμπλεκτικός)
ubi (χρονικός)
sed (αντιθετικός)
postquam (χρονικός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου