Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 17η


Κείμενο
Magnus timor exercitum occupavit ex vocibus Gallorum ac mercatorum, qui Germanos ingenti magnitudine corporum et incredibili virtute esse praedicabant. Alius alia de causa discedere cupiebat. Nonnulli pudore adducti remanebant. Hi neque vultum fingere neque lacrimas tenere poterant; abditi in tabernaculis aut suum fatum querebanturaut cum familiaribus suis commune periculum miserabantur. Totis castris testamenta obsignabantur. Horum vocibus ac timore paulatim etiam ii, qui rei militaris periti habebantur, perturbabantur.
 Μετάφραση
Μεγάλος φόβος έπιασε το στράτευμα από τις διαδόσεις των Γαλα­τών και των εμπόρων, που διαλαλούσαν ότι οι Γερμανοί είχαν φοβερή σωματική διάπλαση και απίστευτη ανδρεία. Άλλοι {από τους Ρωμαίους) ήθελαν να φύγουν προβάλλοντας ο καθένας και μια δικαιολογία. Μερι­κοί έμεναν σπρωγμένοι από ντροπή. Αυτοί δεν μπορούσαν ούτε να προσποιηθούν ούτε να κρατήσουν τα δάκρυα τους: κρυμμένοι στις σκηνές τους είτε παραπονιόντουσαν για τη μοίρα τους  είτε θρηνολογούσαν για τον κοινό κίνδυνο μαζί με τους φίλους τους. Σε όλο το στρατόπεδο υπέγραφαν και σφράγιζαν διαθήκες.  Από τις διαδόσεις τους και το φόβο τους ταράζονταν σιγά-σιγά ακόμη κι αυτοί που θεω­ρούνταν έμπειροι στα στρατιωτικά ζητήματα.
 Ταξινόμηση των λέξεων
Ουσιαστικά
Α' Κλίση
causa -ae (θηλ.)         
lacrima -ae (θηλ.)
Β' Κλίση
Gallus -i (αρσ.)
Germanus -i (αρσ.)
tabernaculum -i (ουδ.)
fatum -i (ουδ.)
periculum -i (ουδ.)
castrum -i (ουδ.) (= φρούριο), castra -orum (= στρατόπεδο)
testamentum -i (ουδ.)
Γ' Κλίση
timor -oris (αρσ.)
vox, vocis (θηλ.)
mercator -oris (αρσ.)
magnitudo -inis (θηλ.)
corpus -oris (ουδ.)
virtus -utis (θηλ.)
pudor-oris [αρσ., ο πληθ. δε χρησιμοποιείται (αφηρημένη έννοια)]
familiaris -is (αρσ., γεν. πληθ. familiarium)
Δ'Κλίση
exercitus -us (αρσ.)     
vultus -us (αρσ.)
Ε' Κλίση
res, rei (θηλ.)
Επίθετα
Β' Κλίση
magnus -a -um
totus -a -um (αντωνυμικό επίθετο)
peritus -a -um
Γ Κλίση
ingens, ingentis
incredibilis -is -e
communis -is –e
militaris -is -e
Αντωνυμίες
qui, quae, quod (αναφορική)
alius, alia, aliud (αόριστη ουσιαστική και επιθετική)
nonnullus -a -um (αόριστη επιθετική)
hic, haec, hoc (δεικτική)
suus -a -um (κτητική)
is, ea, id (οριστική)
Ρήματα
1η Συζυγία
occupo, occupavi, occupatum, occupare
praedico, praedicavi, praedicatum, praedicare
miseror, miseratus sum, miseratum, miserari (αποθ.)
obsigno, obsignavi, obsignatum, obsignare
pertubo, perturbavi, perturbatum, perturbare
2η Συζυγία
remaneo, remansi, -, remanere
 teneo, tenui, tentum, tenere
habeo, habui, habitum, habere
3η Συζυγία
discedo, discessi, discessum, discedere
cupio, cupi(v)i, cupitum, cupere
adduco, adduxi, adductum, adducere
fingo, finxi, fictum, fingere
abdo, abdidi, abditum, abdere
queror, questus sum, questum, queri (αποθ.)
Βοηθητικό ρήμα
sum, fui, -, esse  
possum, potui, -, posse
Επιρρήματα
paulatim
Προθέσεις
ex (+ αφαιρ.)     
de (+ αφαιρ.)
 in (+ αφαιρ.)    
 cum (+ αφαιρ.)
Σύνδεσμοι
atque (ac) (συμπλεκτικός)   
et (συμπλεκτικός)
neque ... neque (αντιθετικός)
aut... aut (διαζευκτικός)
etiam (συμπλεκτικός-επιδοτικός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου