Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 23η


23. Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae, aegro­tabat et filius. Filius mortuus est. Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respon­debat: «Bene quievit, libenter cibum sumpsit». Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egrediebatur; tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat.  Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Erat ascensurus navem; Arria milites orabat, ut simul imponeretur. Non impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
filius                                   κλητική ενικού
funus                                 ονομαστική πληθυντικού
cubiculum                         ονομαστική πληθυντικού
puer                                   αφαιρετική πληθυντικού
cibum                                κλητική ενικού
dolori                                  ονομαστική πληθυντικού
siccis oculis                       ονομαστική ενικού
arma                                  γενική πληθυντικού
partibus                               γενική πληθυντικού
navem                              γενική και κλητική  ενικού
milites                                κλητική ενικού
ingentem                             γενική πληθυντικού

β) Huic                  Να κλιθεί στο ουδέτερο πληθυντικό
illa                          Να κλιθεί στο ουδέτερο πληθυντικό
quid                       Να κλιθεί στο θηλυκό ενικό
suae                                Να κλιθεί στον ενικό
se                            Να κλιθεί στο β πρόσωπο πληθυντικό
eius                     Να κλιθεί στο ουδέτερο πληθυντικό

2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
aegro­tabat                          μετοχή ενεστώτα
mortuus est                        β ενικό οριστικής ενεστώτα και μετοχή μέλλοντα
ignoraretur                         γενική γερουνδίου
intraverat                           β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
simulabat                              απαρέμφατο παρακειμένου
ageret                                  αφαιρετική σουπίνου
respon­debat                        γ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
quievit                               απαρέμφατο ενεστώτα
egrediebatur                      β ενικό υποτακτικής παρατατικού
dabat                                  γ ενικό υποτακτικής ενεστώτα
redibat                                β ενικό και πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
moverat                              μετοχή μέλλοντα
occiso                                   β ενικό προστακτικής ενεστώτα
trahebatur                           β πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
Erat ascensurus                   γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
orabat                                   γ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα
imponeretur                        β ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
impetravit                            γ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
conduxit                               α πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
secuta est                              γ ενικό υποτακτικής μέλλοντα

3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι προτάσειςτον τρόπο εισαγωγής τους  και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους: ut ignoraretur a marito/
cum illa cubiculum mariti intraverat/ 
quid ageret puer/  
cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque
ut simul imponeretur

4. Στην άλλη φωνή:   Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito/
libenter cibum sumpsit/
Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat/  
Arria milites orabat, ut simul imponeretur

5. : Να γίνουν μετοχικές:  
Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae/ 
Bene quievit/
libenter cibum sumpsit/ 
lacrimae suae vincerent prorumperentque/
conduxit piscatoriam naviculam

6. Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Aliquis nuntiavit:    
Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae, aegro­tabat et filius/
 Filius mortuus est/ 
Huic Arria funus ita paravit / 
illa vivere filium simulabat, ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respon­debat/
Bene quievit, libenter cibum sumpsit/
tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat/
Non impetravit: /
conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est./
Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; / 
fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. /
Erat ascensurus navem; / 
Arria milites orabat

7. Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις:  
marito persaepe interroganti/
lacrimae suae, diu cohibitae/  
occiso Scriboniano/

8. Παραθετικά αντικατάσταση:  
Bene, libenter , diu, siccis, ingentem

 9. Να γίνουν οι απαραίτητες μεταβολές στις περιόδους ούτως ώστε να δηλώνουν το σύγχρονο στο παρόν – μέλλον :  
ut ignoraretur a marito
ut simul imponeretur

10. Από πλάγιο σε ευθύ:  quid ageret puer/ 
ut simul imponeretur

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου