Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 25η


                                                                                                    Αμοργός Αιγιάλη
Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore». Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Car­thagine. Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!» Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est.
Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
quodam die                                    ονομαστική πληθυντικού
ficum praecocem                               κλητική ενικού
patribus                                          γενική πληθυντικού
hanc ficum                                 ονομαστική πληθυντικού
 arbore                                             ονομαστική ενικού
tertium diem                                   ονομαστική ενικού
muris                                             γενική πληθυντικού
periculum                                        ονομαστική πληθυντικού
Opibus                                             αιτιατική πληθυντικού
extremo discrimine                                  κλητική ενικού
rem publicam                                αφαιρετική ενικού

2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
attulit                                             γ ενικό υποτακτικής ενεστώτα
ostendens                                    β ενικό υποτακτικής παρατατικού
decerptam esse                          μετοχή ενεστώτα
putetis                                        γ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
dixissent                                     να κλιθεί η προστακτική μέλλοντα
scitote                                   β πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
cavete                                           γενική γερουνδίου
tutamini                                       γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
deponite                                    γ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα
credideritis                                α πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
sumptum est                             απαρέμφατο ενεστώτα
consulueritis                              β ενικό προστακτικής ενεστώτα
3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις προτάσειςτον τρόπο εισαγωγής
τους (Μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους:
quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore/ 
Cum omnes recentem esse dixissent,/
nisi vos ipsi patriae consulueritis./ 
quae nimia vobis est
3β. Αντικατάσταση παραθετικών: praecocem,  recentem, nimia, extremo
4. Στην άλλη φωνή:
Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine /
Fiduciam deponite
5. Να γίνει η απαγόρευση με δύο τρόπους: Itaque cavete periculum,/
tutamini patriam. /
Opibus urbis nolite confidere/ 
Fiduciam deponite./  
 Neminem credideritis
6. α. Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Dicitur:  Cato... ex Carthagine
β. Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Cato Romanos monuit Opibus... confidere  
γ. Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση : Inquit (Cato)    «Interrogo... arbore»
δ.  Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση Cato Romanos incitavit: «Fiduciam... deponite»
ε. Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση   Cato narrat:  Statimque... deleta est
7. Από πλάγιο σε  ευθύ  λόγο : omnes... dixissent /
scitote... Carthagine /
Mementote... fuisse! / 
Interrogo... arbore .
8.   Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: α) Cato dicit/ dixit  : «Interrogo vos quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore»
β) Cato admonet /admonuit :  «Atqui ante tertium diem scitote decerptam esse Carthagine»
γ) Ε: Cato admonet/   admonuit  :   (1) «cavete periculum, admonuit   
                                                           (2) tutamini patriam; opibus urbis nolite confidere; 
                                                            3. fiduciam, quae nimia vobis est, deponite; 
        4. neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου