Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 34ηΚΕΙΜΕΝΟ
Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt abiectis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu !), virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus consecrare solent, domum reverterunt.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ενώ ο Αφρικανός βρισκόταν στο Λίτερνο , έτυχε να έρθουν πολ­λοί αρχηγοί ληστών, για να τον χαιρετίσουν επίσημα. Τότε ο Σκιπίωνας, επειδή νόμισε πως ήλθαν για να συλλάβουν τον ίδιο, εγκατέστησε φρουρά από δούλους στο σπίτι του. Βλέποντας το πράγμα αυτό οι ληστές πλησίασαν την πόρτα αφού άφησαν κάτω τα όπλα (τους), και με δυνατή φωνή ανάγγειλαν στο Σκιπίωνα -να το ακούς και να μην το πιστεύεις!- πως είχαν έλθει για να θαυμάσουν την παλικαριά του. Όταν οι δούλοι μετέφεραν τα λόγια αυτά στο Σκιπίωνα, αυτός διέ­ταξε να ανοίξουν τις πόρτες και να τους βάλουν μέσα. Οι ληστές προ­σκύνησαν τις παραστάδες της πόρτας σαν ιερό ναό και φίλησαν με λαχτάρα το δεξί χέρι του Σκιπίωνα. Αφού άφησαν μπροστά στην είσοδο δώρα (σαν κι αυτά) που οι άνθρωποι συνήθως προσφέρουν στους αθάνατους θεούς, γύρισαν στα λημέρια τους1. 1. στον τόπο τους.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
                                                                  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
ianua -ae
dextra -ae [εννοείται manus -us (θηλ.) = το χέρι]
Β' ΚΛΙΣΗ
praesidium -i (i)
vestibulum -i
tectum -i          
donum -i
templum -i
Africanus -i   χωρίς πληθ.
Liternum -i   χωρίς πληθ.
arma - orum   χωρίς ενικό
domestici -orum από το αρσενικό γένος domesticus του επιθέτου domesticus –a ~um
deus - dei - deo - deum -dive και deus - deo
dei, dii, di - deorum και deum - deis, diis, dis - deos - dei, dii, di - deis, diis, dis
Γ΄ ΚΛΙΣΗ
praedo -onis   (αρσ.)
dux - ducis   (αρσ.)
forte εύχρηστο μόνο στην αφαιρ. ενικού
vox - vocis    (θηλ.)
virtus -utis    (θηλ.)
homo -inis    (αρσ.)
Scipio -ionis   χωρίς πληθ.
foris -is    (θηλ.) γεν. πληθ. fortium
postis -is    (αρσ.) γεν. πληθ. postium
Δ' ΚΛΙΣΗ
domus - domus και domi (επιρρ.) - domui - domum - domus – domo (θηλ.)
domus - domuum και domorum - domibus - domos - domus – domibus

                                                                                    ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
domesticus -a -um
clarus -a -um, clarior -ior -ius, clarissimus -a -um
sanctus -a -um, sanctior -ior -ius, sanctissimus -a -um
dexter - dext(e)ra - dext(e)rum, dexterior -ior -ius, dextimus -a -um
Γ΄ ΚΛΙΣΗ
incredibilis -is -e
immortalis -is -e
complures -es -(i)a γεν. πληθ. complurium
                                                                         ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
is, ea, id (οριστική)
se (προσωπική)
ipse, ipsa, ipsum (οριστική)
qui, quae, quod (αναφορική)
hic, haec, hoc (δεικτική)

                                                                          ΡΗΜΑΤΑ
1η ΣΥΖΥΓΙΑ
saluto, salutavi, salutatum, salutare
existimo, existimavi, existimatum, existimare
conloco, conlocavi, conlocatum, conlocare
και colloco, collocavi, collocatum, collocare
appropinquo, appropinquavi, appropinquatum, appropinquare
nuntio, nuntiavi, nuntiatum, nuntiare
admiror, admiratus sum, admiratum, admirari αποθ.
resero, reseravi, reseratum, reserare
veneror, veneratus sum, veneratum, venerari αποθ.
osculor, osculatus sum, osculatum, osculari αποθ.
consecro, consecravi, consecratum, consecrare
2η ΣΥΖΥΓΙΑ
iubeo, iussi, iussum, iubere
soleo, solitus sum, solitum, solere ημιαποθ.
3η ΣΥΖΥΓΙΑ
capio, cepi, captum, capere
abicio, abieci, abiectum, abicere
animadverto, animadverti, animadversum, animadvertere
refero, rettuli και retuli, relatum, referre (προστ. ενεστ. refer)
intromitto, intromisi, intromissum, intromittere
pono, posui, positum, ponere
revertor, reverti, reversum, reverti
και revertor, reversus sum, reversum, reverti      στo κείμενο τo ημιαποθετικό
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ: sum, fui, -, esse
4η ΣΥΖΥΓΙΑ
venio, veni, ventum, venire
audio, audivi, auditum, audire

                                                                              ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
forte
tum
tamquam
cupide, cupidius, cupidissime 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου