Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 41η

 
                                                         Φολέγανδρος
ΚΕΙΜΕΝΟ
Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiōres Horatii plane ac dilucide cum suis locūti sunt; non Sicanōrum aut Pelasgōrum, qui primi colluisse Italiam dicuntur, sed aetātis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquāris, sermōne abhinc multis annis iam obsolēto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis, quae dicas. Quin, homo inepte, taces, ut consequāris, quod vis? Sed antiquitātem tibi placēre dicis, quod honesta et bona et modesta sit. Sic ergo vive, ut viri antīqui, sed sic loquere,ut viri aetātis nostrae; atque id quod a C. Caesare scriptum est, habe semper in memoriā et in pectore: "tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens atque inaudītum".
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Κούριος κι ο Φαβρίκιος, που έζησαν στα πολύ παλιά τα χρόνια, κι οι Οράτιοι, πολύ παλιότεροι τους, μιλούσαν με τους συγχρόνους τους καθαρά και με διαύγεια· δε χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα των Σικανών και των Πελασγών, που λένε πως ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της Ιταλίας, αλλά τη γλώσσα της εποχής τους. Εσύ όμως χρησιμοποιείς γλώσσα που έχει πέσει σε αχρηστία1 εδώ και πολλά χρόνια, σαν να μιλούσες τώρα με τη μάνα του Ευάνδρου, επειδή δε θέλεις να ξέρει και να καταλαβαίνει κανείς τι λες. Ανόητε άνθρωπε, γιατί δε σωπαίνεις, για να πετύχεις αυτό που θες; Λες όμως πως σου αρέσουν τα παλιά τα χρόνια , γιατί είναι τιμημένα και καλά και σεμνά. Έτσι λοιπόν να ζεις όπως οι παλιοί, αλλά έτσι να μιλάς όπως οι σύγχρονοι μας2. Και να 'χεις πάντα στη μνήμη σου και στην καρδιά σου αυτό που έγραψε ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρας: «Σαν το σκόπελο απόφευγε τη λέξη την ασυνήθιστη και την πρωτάκουστη».
1. που είναι απαρχαιωμένη 2. όπως οι άνθρωποι της εποχής μας.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
Italia -ae   χωρίς πληθ.
memoria -ae
Β' ΚΛΙΣΗ
vir - viri
verbum -i
scopulus -i
annus -i
Curius -i (i) κλητ. ενικού Curi-   χωρίς πληθ.
Fabricius -i (i) κλητ. ενικού Fabrici·   χωρίς πληθ.
Horatius -i (i) κλητ. ενικού Horati
Sicani -orum ο ενικός (Sicanus -i)  δεν είναι σε χρήση (όνομα έθνους)
Pelasgi -orum ο ενικός (Pelasgus –i - δεν είναι σε χρήση (όνομα έθνους)
Evander -ndri    (και Evandrus -i)    χωρίς πληθ.
Γ' ΚΛΙΣΗ
aetas -atis (θηλ.) γεν. πληθ. aetat(i)um
mater -matris (θηλ.) γεν. πληθ. matrum
sermo -onis (αρσ.)
homo -inis (αρσ.)
antiquitas -ads (θηλ.)
C. Caesar -is χωρίς πληθ.
pectus -oris (ουδ.)
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
antiquissimus -a -um υπερθ. του επιθ. antiquus -a -um,
                                                         antiquior -ior-ius, antiquissimus -a -um
primus -a -um υπερθ. του επιθ. (prae), prior -ior -ius, primus -a –um
 multi -ae -a, plures -es -a (γεν. πληθ. plurium), plurimi -ae -a-
το επίθετο στον ενικό αριθμό του συγκριτικού απαντά μόνο στο ουδέτερο: multus -a -um, — plus, plurimus -a -um
obsoletus -a -um, obsoletior -ior -ius, (obsoletissimus -a -um)
 ineptus -a -um, ineptior -ior -ius, ineptissimus -a -um
honestus -a -um, honestior -ior -ius, honestissimus -a -um
bonus -a -um, melior -ior -ius, optimus -a -um
modestus -a -um, modestior -ior -ius, modestissimus -a -um
antiquus -a -um, antiquior -ior -ius, antiquissimus -a -um
inauditus -a -um, inauditior -ior -ius, (inauditissimus -a -um)
Γ ΚΛΙΣΗ
antiquior -ior -ius συγκρ. του επιθ. antiquus -a -um, antiquior -ior -ius, antiquissimus -a -um insolens -ntis, insolentior -ior -ius, insolentissimus -a -um
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
hic, haec, hoc (δεικτική)
suus, sua, suum (κτητική)
qui, quae, quod (αναφορική)
tu (προσωπική)
nemo (αόριστη ουσιαστική)
quis, quid {ερωτηματική ουσιαστική στη φράση quae dicas)
noster, nostra, nostrum {κτητική)
is, ea, id (οριστική)
ΡΗΜΑΤΑ
2η ΣΥΖΥΓΙΑ
taceo, tacui, taciturn, tacere
placeo, placui και placitus sum, placitum, placere
(ως απρόσωπο: placet, placuit και placitum est, placere)
habeo, habui, habitum, habere
3η ΣΥΖΥΓΙΑ
loquor, locutus sum, locutum, loqui αποθ.
colo, colui, cultum, colere
utor, usus sum, usum, uti αποθ.
intellego και intelligo, intellexi, intellectum, intellegere
volo, volui, - , velle βλ. Γραμμ., σ. 88
obsolesco, obsolevi, (obsoletum), obsolescere
dico, dixi, dictum, dicere
consequor, consecutus sum, consecutum, consequi αποθ.
vivo, vixi, victum, vivere
scribo, scripsi, scriptum, scribere
fugio, fugi, fugitum, fugere
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ sum, fui, - , esse
4η ΣΥΖΥΓΙΑ
scio - sci(v)i - scitum - scire (προστ. ενεστ. scito - scitote αντί για sci - scite' προστ. μέλλ. scito - scito - scitote - sciunto)
 inaudio, inaudivi, inauditum, inaudire

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
plane, planius, planissime (από το επίθ. planus -a -um, planior -ior -ius, planissimus -a -um)
dilucide, dilucidius, (dilucidissime)  (από το επίθ. dilucidus -a -um, dilucidior -ior -ius, dilucidissimus -a -um)
nunc  abhinc   iam  sic  semper

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου