Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 40η


ΚΕΙΜΕΝΟ
Sulla, occupāta urbe, senātum armātus coēgerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicarētur. Cuius voluntāti nemo obviam ire audēbat; solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogātus sententiam dicĕre noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei instāret, dixit is Sullae: "Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem minitēris, nunquam tamen ego hostem iudicābo Marium. Etsi senex et corpore infirmo sum, semper tamen meminero urbem Rōmam et Italiam a Mario conservātam esse.
                                       ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Αφού κατέλαβε τη Ρώμη ο Σύλλας, συγκάλεσε ένοπλος τη Σύγκλητο, για να κηρύξει όσο πιο γρήγορα γινόταν το Γάιο Μάριο εχθρό του κράτους. Στη θέληση του κανείς δεν τολμούσε να πάει αντίθετα. Μόνο ο Κόιντος Μούκιος Σκαιόλας,ο οιωνοσκόπος, όταν του ζητή­θηκε η γνώμη γι' αυτό, αρνήθηκε να ψηφίσει. Κι επιπλέον, όταν ο Σύλ­λας τον πίεζε και τον απειλούσε1, αυτός του απάντησε: «Ακόμη κι αν μου δείξεις τα στρατεύματα με τα οποία έχεις περικυκλώσει το Βου­λευτήριο, ακόμη κι αν με απειλήσεις με θάνατο, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κηρύξω το Μάριο εχθρό του κράτους. Αν και είμαι γέρος κι αδύναμος στο σώμα, εντούτοις πάντα θα θυμάμαι ότι ο Μάριος έσωσε τη Ρώμη και την Ιταλία».                                                
                                                                                                  1. τον πίεζε απειλητικά

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
                                                                             ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
sententia -ae
curia -ae
Sulla -ae   χωρίς πληθ.
Scaevola -ae   χωρίς πληθ.
Roma -ae   χωρίς πληθ.
Italia -ae   χωρίς πληθ.
Β' ΚΛΙΣΗ
C. Marius -i (i) κλητ. ενικού C. Mari.    χωρίς πληθ.
Quintus -i Mucius -i (i) κλητ. ενικού Quinte Muci·   χωρίς πληθ.
Γ ΚΛΙΣΗ
voluntas -atis    (θηλ.)
augur -uris    (αρσ.)
agmen -inis    (ουδ.)
miles -itis    (αρσ.)
urbs -is    (θηλ.) γεν. πληθ. urbium
hostis -is    (αρσ.) γεν. πληθ. hostium
mors - mortis    (θηλ.) γεν. πληθ. mortium
senex - senis - seni - senem - senex - sene
senes - senum - senibus - senes - senes - senibusπ
corpus -oris (ουδ.)
Δ' ΚΛΙΣΗ
senatus -us    (αρσ.) δοτ. ενικού senatu(i)·  χωρίς πληθ. (περιληπτικό)
Ε' ΚΛΙΣΗ
res - rei - rei - rem - res - re    (θηλ.)
res - rerum - rebus - res - res - rebus
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
armatus -a -um, armatior -ior -ius, armatissimus -a -um
solus -a -um   (αντωνυμικό επίθετο)
infirmus -a -um, infirmior -ior -ius, infirmissimus -a -um
Γ ΚΛΙΣΗ
senex - senis, senior -ior -ius, -
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
qui, quae, quod (αναφορική)
nemo (αόριστη ουσιαστική)
solus -a -um (αντωνυμικό επίθετο)
hic, haec, hoc (δεικτική)
is, ea, id (οριστική)
ego (προσωπική)
ΡΗΜΑΤΑ
1η ΣΥΖΥΓΙΑ
occupo, occupavi, occupatum, occupare
armo, armavi, armatum, armare
iudico, iudicavi, iudicatum, iudicare
interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogare
minitor, minitatus sum, minitatum, minitari αποθ.
insto, institi, —, instare (μετοχή μελλ. instaturus -a -um)
conservo, conservavi, conservatum, conservare
2η ΣΥΖΥΓΙΑ
audeo, ausus sum, ausum, audere   ημιαποθ.
circumsedeo, circumsedi, circumsessum, circumsedere
3η ΣΥΖΥΓΙΑ
cogo, coegi, coactum, cogere
dico, dixi, dictum, dicere    
ostendo, ostendi, ostentum και ostensum, ostendere
nolo, nolui, -, nolle
memini, meminisse βλ. Γραμμ., σελ. 91-92
4η ΣΥΖΥΓΙΑ
eo, i(v)i, itum, ire   βλ. Γραμμ., σ. 86
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
quam  obviam  numquam semper
celerrime υπερθ. του επιρρ. celeriter, celerius, celerrime
                                               (από το επίθ. celer -is -e, celerior -ior -ius, celerrimus -a -um)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου