Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Ενδιαφέρουσες ασκήσεις στα Λατινικά 11.  Murenam laudare debemus:  
 Να αντικαταστήσετε το debeo + απαρέμφατο με τον αντίστοιχο τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας. Να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο.

2. Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilitatis,
     aut communis salutis desertor propter suam utilitatem et salutem / 

    ut laudandus is sit /


quod imperandum militibus esset : 
                                Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
 Απαντήσεις

1. Murena  nobis laudandus est.

2.  Nec magis debemus vituperare   proditorem patriae quam proditorem communis utilitatis,  aut communis salutis desertorem propter suam utilitatem et salutem / 
               
           ut  eum laudare debeamus/
quod (is) deberet militibus imperare.
Αυτές είναι όλες οι περιπτώσεις στα εξεταζόμενα κείμενα με το Debeo/ Παθητική περιφραστική συζυγία.


1 σχόλιο: