Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Ενδιαφέρουσες ασκήσεις στα Λατινικά 2( απαντήσεις)


Οι απαντήσεις παρακάτω στην προηγούμενη ανάρτηση: 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΩΝ  ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ

1. Nisi consulueritis - consulet (ανεξάρτητος): 1ο είδος (25)
α. Nisi consuleretis - consuleret: 2ο είδος (παρόν)
β. Nisi consuluissetis - consuluisset: 2ο είδος (παρελθόν)
γ. Nisi consulatis - consulat: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

2. Si habet - debemus: 1ο είδος (30)
α. Si haberet - deberemus: 2ο είδος (παρόν)
β. Si habuisset - debuissemus: 2ο είδος (παρελθόν)
γ. Si habeat - debeamus: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

3. Nisi accederet - iacerent: 2ο είδος (παρόν) (32)
     α. Nisi accedit - iacent: 1ο είδος
β. Nisi accessisset - iacuissent: 2ο είδος (παρελθόν)
γ. Nisi accedat - iaceant: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

4. Si fuisset - prohibuisset (λανθάνων): 2ο είδος (παρελθόν) (33)
     α. Si fuit - prohibuit: 1ο είδος
β. Si esset - prohiberet: 2ο είδος (παρόν)
γ. Si sit - prohibeat: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

5. Nisi subvenerit - nequimus (ανεξάρτητος): 1ο είδος (37)
α. Nisi subveniret - nequiremus: 2ο είδος (παρόν)
β. Nisi subveniat - nequeamus: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)
  Δε συμπεριλαμβάνουμε το 2ο είδος στο παρελθόν, γιατί το nequeo, που είναι ελλειπτικό ρήμα, δε σχηματίζει α' πληθ. πρόσωπο στην υποτακτική υπερσυντέ­λικου.

 6. Si animadvertissem - dicerent: 2ο είδος (ΥΠΟΘ.: παρελθόν - ΑΠΟΔ.: παρόν) (42)
α. Si animadverteram - dicerent: 1ο είδος  
β. Si animadverterem - dicerent: 2ο είδος (παρόν)
γ. Si animadvertissem - dixissent: 2ο είδος (παρελθόν)
δ. Si animadvertam - dicant: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

7. Si pervenerit - erit (ανεξάρτητος): 1ο είδος (42)
     α. Si perveniret - esset: 2ο είδος (παρόν)
β. Si pervenisset - fuisset: 2ο είδος (παρελθόν)
γ. Si perveniat - sit: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

8. Nisi peperissem - nοn oppugnaretur: 2ο είδος (ΥΠΟΘ.: παρελθόν - ΑΠΟΔ.: παρόν) (42)
α. Nisi pepereram - nοn oppugnaretur: 1ο είδος
β. Nisi parerem - nοn oppugnaretur: 2ο είδος (παρόν)
γ. Nisi peperissem - nοn oppugnata esset: 2ο είδος (παρελθόν)
δ. Nisi pariam - nοn oppugnetur: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

9. Nisi haberem - essem: 2ο είδος (παρόν) (43)
      α. Nisi habeo - sum: 1ο είδος
β. Nisi habuissem - fuissem: 2ο είδος (παρελθόν)
γ. Nisi habeam - sim: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

10. Si pergis - manet: 1ο είδος (43)
α. Si pergeres - maneret: 2ο είδος (παρόν)
β. Si perrexisses - mansisset: 2ο είδος (παρελθόν)
γ. Si pergas - maneat: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

11. Ouodsi ceciderunt - intellegitur: 1ο είδος (44)
α. Ouodsi caderent - intellegeretur: 2ο είδος (παρόν)
β. Ouodsi cecidissent - intellectum esset: 2ο είδος (παρελθόν)
 γ. Ouodsi cadant - intellegatur: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

12. Si nοn poteris - adliga και abice (ανεξάρτητος): 1ο είδος (45)
α. Si nοn posses - adligares και abiceres: 2οείδος (παρόν)
β. Si nοn potuisses - adligavisses και abiecisses: 2ο είδος (παρελθόν)
γ. Si nοn possis - adliges και abicias: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

13. Si intercepta erit – cognoscentur (ανεξάρτητος): 1ο είδος (45)
 α. Si  interciperetur - cognoscerentur   : 2ο είδος (παρόν)
β. Si intercepta esset – cognita essent: 2ο είδος (παρελθόν)
γ. Si intercipiatur - cognoscantur: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)


13. Si videbatur - praedicabat: 1ο είδος (48)
α. Si videretυr - praedicaret: 2ο είδος (παρόν)
β. Si visum esset - praedicavisset: 2ο είδος (παρελθόν)
γ. Si videatur - pradicet: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

14. Si cesserit - interimam (ανεξάρτητος): 1ο είδος (49)
α. Si cederet - interimerem: 2ο είδος (παρόν)
β. Si cessisset - interemissem: 2ο είδος (παρελθόν)
γ. Si cedat - interimam: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου