Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 49η


                                                                                                                      Σύρος
ΚΕΙΜΕΝΟ
 Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset, cultellum tonsorium quasi ungium resecandōrum causā poposcit eōque velut forte se vulnerāvit. Clamōre deinde ancillārum in cubiculum vocātus Brutus ad eam obiurgandam vēnit, quod tonsōris praeripuisset officium. Cui secrēto Porcia “non est hic” inquit “temerarium factum meum, sed certissimum indicium amōris mei erga te tale consilium molientem: experīri enim volui, quam aequo animo me fero essem interemptūra, si tibi consilium non ex sententiā cessisset”.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
   Σαν έμαθε η Πορκία, η γυναίκα του Βρούτου, το σχέδιο του άντρα της να δολοφονήσει τον Καίσαρα1, ζήτησε ένα ξυράφι μανικιουρίστα τάχα για να κόψει τα νύχια της και αυτοτραυματίστηκε2 με αυτό καθώς3 της γλίστρησε δήθεν τυχαία. Έπειτα ο Βρούτος, που οι υπη­ρέτριες τον κάλεσαν στην κρεβατοκάμαρα της με ξεφωνητά, ήλθε για να τη μαλώσει που τάχα είχε κλέψει την τέχνη του μανικιουρίστα. Τότε η Πορκία του είπε κρυφά: «Αυτό που έκανα4 δεν ήταν πράξη ασυλλόγιστη αλλά μια ξεκάθαρη απόδειξη της αγάπης μου για σένα που ετοιμάζεις5 τέτοιο σχέδιο. Θέλησα δηλαδή να δοκιμάσω με πόση ηρεμία θα σκοτωνόμουνα με το ξίφος, αν το σχέδιο σου δεν είχε αίσια έκβαση»6.

 1. για τη δολοφονία του Καίσαρα                        2. πλήγωσε τον εαυτό της
              3. που                                                     
          4. η πράξη μου αυτή                                     5. σχεδιάζεις 
                                                      6. δεν πήγαινε κατ' ευχήν

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
ancilla -ae
sententia -ae
Porcia -ae   χωρίς πληθ.
Β' ΚΛΙΣΗ
vir - viri          
officium -i (i)
consilium -i (i)           
factum -i
cultellus -i      
indicium -i (i)
cubiculum -i  
animus -i
Brutus -i   χωρίς         πληθ.
ferrum -i   χωρίς πληθ. (όνομα μετάλλου)
Γ ΚΛΙΣΗ
uxor - uxoris    (θηλ.)
clamor -oris   (αρσ.)
tonsor -oris   (αρσ.)
 amor -oris    (αρσ.)
Caesar -is   χωρίς πληθ.
unguis - unguis    (αρσ.) αφαιρ. ενικού ungue και ungui· γεν. πληθ. un­guium
forte εύχρηστο μόνο στην αφαιρ. ενικού
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
tonsorius -a -um
temerarius -a -um, magis temerarius -a -um, maxime temerarius –a -um
certissimus -a -um υπερθ. του επιθ. certus -a -um, certior -ior -ius, certissimus -a -um
aequus -a -um, aequior -ior -ius, aequissimus -a -um
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
suus, sua, suum    (κτητική)
is, ea, id    (οριστική)
se    (προσωπική)
qui, quae, quod    (αναφορική)
hic, haec, hoc    (δεικτική)
meus, mea, meum    (κτητική)
tu    (προσωπική)
talis, talis, tale    (δεικτική)
ego    (προσωπική)
ΡΗΜΑΤΑ
1η ΣΥΖΥΓΙΑ
vulnero, vulneravi, vulneratum, vulnerare
voco, vocavi, vocatum, vocare
obiurgo, obiurgavi, obiurgatum, obiurgare
reseco, resecui, resectum, resecare
3η ΣΥΖΥΓΙΑ
interficio, interfeci, interfectum, interficere
cognosco, cognovi, cognitum, cognoscere
posco, poposci,  poscere
elabor, elapsus sum, elapsum, elabi αποθ.
praeripio, praeripui, praereptum, praeripere
inquam
volo, volui, -, velle
interimo, interemi, interemptum, interimere
cedo, cessi, cessum, cedere
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ: sum, fui, -, esse
4η ΣΥΖΥΓΙΑ
venio, veni, ventum, venire
molior, molitus sum, molitum, moliri    αποθ.
experior, expertus sum, expertum, experiri    αποθ.
Επιρρήματα
forte        deinde
secreto και secrete, secretius, (secretissime) 
(από το επίθ. secretus –a -um, secretior -ior -ius, secretissimus -a -um) 
quam

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου