Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 47η


ΚΕΙΜΕΝΟ
Iulia, Augusti filia, matūre habēre coeperat canos, quos legere secrēte solēbat. Hac re audīta Augustus voluit filiam deterrēre quominus id faceret. Eo consilio aliquando repente intervēnit oppresitque ornatrīces. Etsi super vestem eārum deprehendit canos, tamen Augustus dissimulāvit eos vidisse  et aliiis sermonibus tempus extraxit, donec induxit mentionem aetatis. Tum interrogāvit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva. Cum illa respondisset “ego, pater, cana esse malo”, mendacium illi pater obiēcit: “Non dubito quin calva esse nolis. Quid ergo non times nē istae te calvam faciant?”
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
 Η Ιουλία, η κόρη του Αυγούστου, είχε αρχίσει να εμφανίζει πρόωρα άσπρες τρίχες που συνήθιζε να τις βγάζει κρυφά. Όταν ο Αύγουστος το πληροφορήθηκε, θέλησε να αποθαρρύνει τη θυγατέρα του από αυτή τη συνήθεια της1. Με αυτό το σχέδιο εμφανίστηκε κάποτε απρόοπτα2 κι έπιασε τις κομμώτριες επ' αυτοφώρω. Παρόλο που ανα­κάλυψε άσπρες τρίχες πάνω στα φορέματα τους, εντούτοις ο Αύγου­στος προσποιήθηκε πως δεν τις είδε κι άφησε την ώρα να κυλήσει3 με άλλες κουβέντες, ώσπου έφερε τη συζήτηση στην ηλικία της. Τότε ρώτησε την κόρη του αν σε μερικά χρόνια θα προτιμούσε να είναι ασπρομάλλα ή φαλακρή. Όταν εκείνη απάντησε «προτιμώ, πατέρα μου, να είμαι ασπρομάλλα», ο πατέρας της την αντέκρουσε με4 το εξής ψεύτικο επιχείρημα «Δεν αμφιβάλλω πως δε θέλεις να μείνεις φαλακρή. Γιατί λοιπόν δε φοβάσαι μήπως αυτές εδώ σε κάνουν φαλα­κρή;»
           1. από το να κάνει αυτό                    2.   (και ξαφνικά)   
                3. παρέτεινε το χρόνο                       4.   της  πρόβαλε   
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
Iulia -ae   χωρίς πληθ.
filia -ae 
Β' ΚΛΙΣΗ
consilium -i (i)
annus -i
mendacium -i (i)
Augustus -i   χωρίς πληθ.
cani -orum από το αρσενικό γένος canus του επιθέτου canus -a -um
Γ' ΚΛΙΣΗ
ornatrix -tricis    (θηλ.)
sermo -onis   (αρσ.)
tempus -oris    (ουδ.)
mentio -ionis    (θηλ.)
vestis - vestis    (θηλ.) γεν. πληθ. vestium
aetas -atis    (θηλ.) γεν. πληθ. aetat(i)um
pater - patris    (αρσ.) γεν. πληθ. patrum,
Ε' ΚΛΙΣΗ
res - rei  
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
calvus -a -um
canus -a -um (cani -orum: οι άσπρες τρίχες)
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
qui, quae, quod    (αναφορική)
hic, haec, hoc   (δεικτική)
is, ea, id   (οριστική)
alius, alia, aliud    (αόριστη ή αντωνυμικό επίθετο)
aliquot (αόριστη άκλιτη πληθ.)
ille, illa, illud    (δεικτική)
ego   (προσωπική)
quis, quid    (ερωτηματική ουσιαστική)
iste, ista, istud   (δεικτική)
tu   (προσωπική)
ΡΗΜΑΤΑ
1H ΣΥΖΥΓΙΑ
dissimulo, dissimulavi, dissimulatum, dissimulare
interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogare
dubito, dubitavi, dubitatum, dubitare
2H ΣΥΖΥΓΙΑ
habeo, habui, habitum, habere
soleo, solitus sum, solitum, solere    ημιαποθ.
deterreo, deterrui, deterritum, deterrere
video, vidi, visum, videre
respondeo, respondi, responsum, respondere
timeo, timui, -, timere
3H ΣΥΖΥΓΙΑ
coepi, coepisse-    τα υπόλοιπα από το incipio
volo, volui, —, velle
lego, legi, lectum, legere
facio, feci, factum, facere   (προστ. ενεστ. fac)
opprimo, oppressi, oppressum, opprimere
deprehendo και deprendo , deprehendi, deprehensum, deprehendere
extraho, extraxi, extractum, extrahere
induco, induxi, inductum, inducere    (προστ. ενεστ. induc)
malo, malui, —, malle   
obicio, obieci, obiectum, obicere
nolo, nolui, -, nolle  
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ: sum, fui, -, esse
4Η ΣΥΖΥΓΙΑ
audio, audivi, auditum, audire
intervenio, interveni, interventum, intervenire
Επιρρήματα
mature, maturius, maturissime και maturrime
(από το επίθ. maturus -a -um, maturior -ior -ius, maturissimus -a -um και maturrimus -a -um)
secrete και secreto, secretius, (secretissime)
 (από το επίθ. secretus -a -um, secretior -ior -ius, secretissimus -a -um)
aliquando
repente
 tum

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου