Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011

                                                                                                       Σίφνος Καμάρες
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                  ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Διχοτόμηση της δραχμής (Μάρτιος 1922)
β. Εκλεκτικοί
γ. Ηνωμένη Αντιπολίτευσις (Κρήτη)
                                                                             Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
α. Το 1907 ψηφίστηκαν νόμοι οι οποίοι απαγόρευαν στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να απαλλοτριώνει μεγάλες ιδιοκτησίες.
β. Στην περίοδο μεταξύ των συνταγμάτων του 1844 και του 1864 ουσιαστικά δεν ικανοποιήθηκε κανένα από τα αιτήματα του ρωσικού κόμματος, τα οποία είχαν σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία.
γ. Τον Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ, που προέβλεπε την παραχώρηση της ανατολικής Θράκης από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα.
δ. Η ΕΑΠ (Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων) λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930.
ε. Την άνοιξη του 1932 η κυβέρνηση της Ελλάδας δεν μπόρεσε να αποφύγει την αναστολή της μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος.
                                                                                      Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
Ποια προβλήματα αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες κατά το πρώτο διάστημα της παραμονής τους στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή;
                                                                                                 Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Β2
Ποιες ενέργειες έγιναν για την οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας μετά την αναχώρηση των ξένων Ναυάρχων (10 Δεκεμβρίου 1898) και μέχρι την ορκωμοσία της πρώτης
κυβέρνησης της Κρήτης;
                                                                                            Μονάδες 13
                                              ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα δύο αποσπάσματα της ομιλίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στην πλατεία Συντάγματος (5
Σεπτεμβρίου 1910), να αναφερθείτε στις βασικές θέσεις του πολιτικού του προγράμματος.
                                                                                                    Μονάδες 25
Κείμενο Α
«Συμπολίται,
Γνωρίζετε ποία υπήρξαν τα αίτια, τα οποία προεκάλεσαν την εξέγερσιν του Αυγούστου παρελθόντος έτους, επομένως δεν έχω ανάγκην να υπομνήσω αυτά εις υμάς δια μακρών... Αστική δικαιοσύνη εφαρμόζουσα προς ρύθμισιν των σχέσεων του συγχρόνου βίου νομοθεσίαν χρονολογουμένην από 15 και 20 αιώνων... Εμπορική νομοθεσία
χρονολογουμένη από ενός αιώνος... Ποινική διαδικασία ήτις... κινείται βραδύτατα... Δημοσία εκπαίδευσις, ήτις... εκτρέφει δι’ ανεπαρκούς άλλως τε μορφώσεως τροφίμους του προϋπολογισμού ανικάνους διά κάθε άλλο πλουτοπαραγωγόν επάγγελμα. Εκκλησία... περιοριζομένη εις ξηρούς τύπους... Έλλειψις αγροτικής ασφαλείας...
Αδιαφορία εντελής προς τας εργατικάς και αγροτικάς τάξεις... Ανικανότης προς παρασκευήν αναλόγου προς τους πόρους της χώρας αλλά φερεγγύου και ετοιμοπολέμου
πάντοτε στρατιωτικής δυνάμεως...».
Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, τ. Ε΄, σσ. 210 κ. ε., στο:
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου (Θεωρητική Κατεύθυνση), Αθήνα: ΟΕΔΒ, 2010, σ. 90.

Κείμενο Β
[...] Δέν ρχομαι νταθα ς ρχηγός νέου καί σχηματισμένου κόμματος. ρχομαι πλς σημαιοφόρος νέων πολιτικν δεν καί πό τήν σημαίαν ταύτην καλ πάντας κείνους, οτινες συμμερίζονται τάς δέας ταύτας, μπνέονται πό τόν ερόν πόθον ν’ φιερώσωσι πάσας τάς δυνάμεις τς ψυχς καί τοσώματος, νά συντελέσωσιν ες τήν πιτυχίαν τν δεν τούτων.
[…] Δεν παραγνωρίζω, συμπολται, τάς δυσχερείας κατά τν ποίων χει νά παλαίσ νορθωτικός γών διά νά στεφθῇ ὑπό πλήρους πιτυχίας. λλά πιστεύω κραδάντως τι παρά την φθοράν τν θνικν δυνάμεων, ν πειργάσθη τόσον μακρά κακοδιοίκησις, ο λικοί καί θικοί πόροι το θνους εναι κόμη τοσοτοι, στε ες χερας μπνευσμένων ργατν τς νορθώσεως να ρκέσωσιν ες ναδημιουργίαν λλάδος νταποκρινομένης πρός τάς ξιώσεις το σημερινοπολιτισμο, κανς νά πισπάσ τήν κτίμησιν το
πεπολιτισμένου κόσμου καί νά καταλάβ ντιμοτάτην θέσιν ν τ Οκογενεί τν πεπολιτισμένων λαν, δυναμένης δέ τέλος, ταν γίν καί θικς καί λικς σχυρά, νά συντελέσ προς ξασφάλισιν τς νατολικς Ερήνης πό ρους σφαλίζοντας
ες πάντας τούς κατοικοντας τήν νατολήν λαούς την πρόοδον καί την εημερίαν. (Ζητωκραυγαί καί παρατεταμένα χειροκροτήματα).
Γιργος Θ. Μαυρογορδάτος, Μελέτες καί Κείμενα γιά τήν περίοδο 1909 - 1940, θήνα - Κομοτηνή: «κδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα», χ.χ., σσ. 81-83.
ΘΕΜΑ Δ1
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται, να αναφερθείτε στη συμβολή του διαμετακομιστικού εμπορίου στην οικονομική
ανάπτυξη του Ποντιακού Ελληνισμού κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα.
                                                                                                        Μονάδες 25
Κείμενο Α
Στήν Τραπεζούντα τό 1869 ξία τν εσαγωγν εχε φθάσει στά 62.787.464 φράγκα, μ χρες προελεύσεως κατά σειρά: γγλία, Περσία, Γαλλία, Ρωσία, λβετία καπροτελευταία τν λλάδα μ 131.150 φράγκα, κα τν ξαγωγν στ 37.901.438 φράγκα, μ προορισμ κατ σειρά:
Περσία, Κωνσταντινούπολη, Ρωσία, Γαλλία, Καύκασο κ.. Τν διο χρόνο εχαν ρθει στ λιμάνι της Τραπεζούντας 297 τμόπλοια κα 704 στιοφόρα. Μ τς χερσαες συγκοινωνίες
κα διαίτερα π τ δρόμο Τραπεζούντας - ρζερομ Ταυρίδας πολλά καραβάνια μετέφεραν μπορεύματα πρς κα π τ σωτερικό τς Μικρς σίας, πρς τν Περσία
κα λλες χρες.
στορία το λληνικο θνους, τ. ΙΓ΄: Νεώτερος λληνισμς π τ 1833 ς τ 1881, θήνα: κδοτικ θηνν, 1977, σ.435.
Κείμενο Β
Στόν Πόντο οκονομικ δραστηριότητα περιοριζόταν στν παραλιακ ζώνη κα σατ πάλι κμαζε τ λληνικστοιχεο. Τ σπουδαιότερο κέντρο ταν Τραπεζούντα, πο
βρισκόταν στ τέρμα το χερσαίου δρόμου κα στὸ ἐπίκεντρο τς πικοινωνίας τς Περσίας κα τς Κασπίας μὲ ὅλη τ Μικρ σία κα μ τ Δύση. Τ μπόριο τς Τραπεζούντας ναπτύχθηκε διαίτερα π το 1883, ταν Ρωσία πέκλεισε τν δ μέσω Καυκάσου στ περσικὸ ἐμπόριο, μέχρι το 1906, πότε ποκαταστάθηκε πάλι ἡ ἐπικοινωνία μέσω Ρωσίας. Στ διαμετακομιστικ μπόριο τς Τραπεζούντας λληνική ναυτιλία παιζε σημαντικ
ρόλο - ρχόταν τρίτη στς εσαγωγς κα ξαγωγς στλιμάνι τς πόλεως. πρχε ποκατάστημα τς Τράπεζας θηνν, ν ο ντόπιοι μεγάλοι τραπεζικο κα μπορικο
οκοι τν Γ. Καπαγιαννίδη, δελφν Φωστηροπούλου κατν Θεοφύλακτου κα Λεοντίδη λεγχαν τν οκονομικ ζωτο τόπου. Δεύτερη σ σημασία ρχόταν μισς (Samsun)
πο κμαζε ς κέντρο ξαγωγς καπνο κα διέθετε καατ ποκατάστημα τς Τράπεζας θηνν. Κερασούντα κα τ Κοτύωρα κμαζαν πίσης· κα κε τ μπόριο ταν
στ χέρια τν λλήνων.
στορία το λληνικο θνους, τ. ΙΔ΄: Νεώτερος λληνισμς π τ 1881 ς τ 1913, θήνα: κδοτικ θηνν, 1977, σ.372.

Κείμενο Γ
[...] οκονομική νάπτυξη, τν λλήνων μπόρων τοΠόντου πό τά μέσα το 19ο υ αώνα φείλεται κατά να μέρος στήν ενοϊκή μεταχείρηση πού πολάμβαναν π την τσαρική Ρωσία καί σέ μικρότερο βαθμό πό λλες μεγάλες Δυνάμεις. Ο πολύγλωσσοι λληνες μποροι πρξαν πολύτιμοι συνέταιροι, πειδή γνώριζαν καλά τίς τοπικές μπορικές συνθκες καί εχαν κτεταμένες παφές με λληνικές παροικίες στήν Ερώπη καί σλόκληρη την θωμανική Ατοκρατορία. λλά ο λληνες χριστιανοί ταν ξίσου πολύτιμοι για την προώθηση ερωπαϊκν και διαίτερα ρωσικν πολιτικν φιλοδοξιν σέ βάρος
θωμανικν δαφν. Πολλοί πατούς διέθεταν συχνά διπλωματικά διαβατήρια πήλαυαν προστασία ερωπαϊκν Δυνάμεων και φελήματα πό τό σύστημα των
διομολογήσεων. Ματές τίς συνθκες ριθμός τν μουσουλμάνων μπόρων στή Μαύρη Θάλασσα μειώθηκε σημαντικά σέ ριθμό κα δύναμη γύρω στ τέλη το
περασμένου καί στίς ρχές το είκοστο αώνα.
Aλ.’Αλεξανδρς, νάπτυξη το θνικο πνεύματος τν λλήνων τοΠόντου, 1918-1922: λληνική ξωτερική πολιτική καί τουρκική ντίδραση, στό: Μελετήματα γύρω πό τόν Βενιζέλο καί τήν ποχή του, μέ τήν ποπτεία Θάνου Βερέμη καί Οδυσσέα Δημητρακόπουλου, θήνα: Φιλιππότης, 1980, σσ. 427-428.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου