Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:
Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: «Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit.
…………………………………………………………………………………………………………
Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus consecrare solent, domum reverterunt.
                                                                                                             Μονάδες 40
Παρατηρήσεις
Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις:
his verbis : την αιτιατική ενικού
singularis proelii : την ονομαστική πληθυντικού
eventu : τη γενική του ίδιου αριθμού
miles Latinus : την αφαιρετική ενικού
viribus suis : τη γενική πληθυντικού
certamen : την αιτιατική πληθυντικού
 fortior : την αφαιρετική ενικού στο γένος και στο βαθμό όπου βρίσκεται
fores : τη γενική ενικού
eosque : τη δοτική ενικού του ίδιου γένους
quae : τη γενική ενικού του ίδιου γένους
immortalibus : την αφαιρετική ενικού του ίδιου γένους
                                                                                               Μονάδες 15
Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
abiret : τη γενική ενικού της μετοχής του ενεστώτα στο αρσενικό γένος
edixit : το δεύτερο ενικό πρόσωπο του ενεστώτα της προστακτικής στην ίδια φωνή
abstinerent : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα της οριστικής στην ίδια φωνή
congrediamur : το ίδιο πρόσωπο στον παρατατικό στην ίδια έγκλιση
cernatur : το δεύτερο ενικό πρόσωπο του παρακειμένου της οριστικής στην ενεργητική φωνή
confisus : το απαρέμφατο ενεστώτα
ruit : την ονομαστική ενικού της μετοχής του μέλλοντα στο θηλυκό γένος
transfixit : την αφαιρετική του σουπίνου
spoliavit : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της υποτακτικής στην ίδια φωνή
reserari : τη γενική του γερουνδίου
rettulerunt : το δεύτερο ενικό πρόσωπο του ενεστώτα της προστακτικής στην παθητική φωνή
iussit : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της υποτακτικής στην ίδια φωνή
venerati sunt : το ίδιο πρόσωπο του μέλλοντα της οριστικής
posuissent : το απαρέμφατο του μέλλοντα στην παθητική φωνή
solent : το ίδιο πρόσωπο του υπερσυντελίκου της οριστικής
                                                                                             Μονάδες 15
Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
proelii, virtute, pugnandi, haec, cupide, domum
                                                                   (Μονάδες 6)
Γ1β. «et fortior hoste, hasta eum transfixit»: να εντοπίσετε τον β΄ όρο σύγκρισης (μονάδα 1) και να αποδώσετε τη σύγκριση με τον άλλο τρόπο (μονάδες 2).
                                                                                              (Μονάδες 3)
Γ1γ. «filius a duce hostium his verbis proelio lacessitus est»: να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
                                                     (Μονάδες 6)
                                                                                                       Μονάδες 15
Γ2α. «quanto miles Latinus Romano virtute antecellat»: να μετατρέψετε την πλάγια ερωτηματική πρόταση σε ευθεία.
                                                                                                       (Μονάδες 2)
Γ2β. «adulescens, cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit»: να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση «Sallustius tradit».
                                                                                                   (Μονάδες 3)
 Γ2γ. «ut omnes pugna abstinerent»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1), τη συντακτική της λειτουργία (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), την έγκλιση (μονάδα 1) και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδες 2).
                                                                                                                (Μονάδες 6)
Γ2δ. «Cum ante vestibulum dona posuissent»: να μετατρέψετε την πρόταση σε μετοχική με αφαιρετική απόλυτη.
                                                                                 (Μονάδες 4)
                                                                                                          Μονάδες 15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου