Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 34η


34. Cum Africānus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutātum ad eum venērunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticōrum in tecto conlocāvit. Quod ut praedōnes animadvertērunt, abiectis armis ianuae appropinquavērunt et clarā voce Scipiōni nuntiavērunt (incredibile audītu!) virtūtem eius admirātum se venisse. Haec postquam domestici Scipiōni rettulērunt, is fores reserāri eosque intromitti iussit. Praedōnes postes ianuae tamquam sanctum templum venerāti sunt et cupide Scipiōnis dextram osculāti sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus consecrāre solent, domum revertērunt.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις λέξεις:
praedonum                               κλητική ενικού
praesidium                              κλητική ενικού
domesticōrum                       ονομαστική ενικού
tecto                                       αιτιατική πληθυντικού
voce                                        ονομαστική ενικού
virtūtem                                  αφαιρετική ενικού
fores                                       ονομαστική ενικού
postes                                    γενική πληθυντικού
 homines                                αφαιρετική ενικού
deis                                         κλητική ενικού

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις λέξεις:
 esset                                     γ  πληθυντικό προστακτικής  μέλλοντα
venērunt                                β πληθυντικό υποτακτικήςμέλλοντα
captum                                   β ενικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής
animadvertērunt                  απαρέμφατο παρακειμένου
nuntiavērunt                        γ ενικό υποτακτικής ενεστώτα
admirātum                             απαρέμφατο μέλλοντα
rettulērunt                           β ενικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής
reserāri                                β ενικό προστακτικής ενεστώτα
intromitti                              γ πληθυντ. υποτακτ. υπερσυντελίκου
iussit                                     β πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
venerāti sunt                       β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
posuissent,                          μετοχή ενεστώτα
consecrāre                          δοτική γερουνδίου
solent                                   β πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
revertērunt                          αφαιρετική σουπίνου


3. existimasset:  
Να αιτιολογήσετε τη σύμπτυξη του τύπου και να γράψετε τον ίδιο διαφορετικά. 
 
4.Αναγνώριση των προτάσεων:    cum se ipsum captum venisse eos existimasset, /  
Quod ut praedōnes animadvertērunt, /
Haec postquam domestici Scipiōni rettulērunt,/
Cum ante vestibulum dona posuissent.

5. Να δηλώσετε το σκοπό με 4-6 άλλους τρόπους:   
 salutātum/ admirātum/ /captum. (Θα βοηθηθείτε από τη σελίδα 164 του σχολικού βιβλίου)

6. Να αναλυθεί σε πρόταση:    
abiectis armis, /
tamquam sanctum templum

7. Στην άλλη φωνή….
 Tum Scipio  praesidium domesticōrum in tecto conlocāvit., /          
 is fores reserāri eosque intromitti iussit:        

8. Αντικατάσταση Βαθμούς ….  σε επίθετα/ επιρρήματα:
  complures,/           clarā,/          incredibile,         / sanctum,          / cupide

9. Από πλάγιο σε ευθύ:
α)   cum se ipsum captum venisse eos existimasset.
β)   clara voce  Scipioni (praedones) nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse
γ : is fores reserari eosque intromitti iussit

10.   Οι προτάσεις σε μετοχές:
                                 Quod ut animadverterunt → 
                                       Haec domestici rettulerunt → 
                                    cum dona posuissent → 

11. Οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου να αναγνωριστούν συντακτικά!
12.   Οι παρακάτω προτάσεις να αντικαταστήσετε το σύνδεσμο εισαγωγής και να κάνετε τις   
        απαραίτητες αλλαγές:
                                 Quod ut praedōnes animadvertērunt, /
                                 Haec postquam domestici Scipiōni rettulērunt,/
                                 Cum ante vestibulum dona posuissent.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου