Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 37η

37.  In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et sentire et dicere et facere, quae ad concordiam pertinerent; sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent, etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius. Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur. Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut victor obsequatur iis, quorum auxilio victoria parta sit.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
 eum locum                ονομαστική πληθυντικού
res                              γενική πληθυντικού
casus                          ονομαστική πληθυντικού
urbem                         γενική πληθυντικού
tantus furor                 γενική πληθυντικού
victores                       κλητική ενικού
ferociores                    αφαιρετική ενικού
Bellorum                   αιτιατική πληθυντικού
auxilio                        ονομαστική ενικού

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
deducta est         γ ενικό οριστικής μέλλοντα και β εν. προστακτικής ενεστώτα
subvenerit          α ενικό υποτακτικής υπερσυντελ. και γραμματική αναγνώριση
destiti                   β ενικό υποτακτ. παρατατικού
sentire                 γ ενικό υποτακτικής παρακειμένου
facere,                 β ενικό προστακτικής ενεστώτα
dicere                   β ενικό προστακτικής ενεστώτα
pertinerent             απαρέμφατο παρακειμένου
invaserat                β πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
cuperent                 γ πληθυντικό  οριστικής ενεστώτα
reddit                       α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
cogantur                  αιτιατική σουπίνου
fiant,                       β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
velit                       β πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
obsequatur            γ ενικό υποτακτικής μέλλοντα
parta sit                 β ενικό οριστικής ενεστώτα ίδια φωνή

3.        ea                      να κλιθεί στον άλλο αριθμό
          ego                  να κλιθεί β πρόσωπο ενικό πληθυντικό
         nihil                        να κλιθεί   ενικό πληθυντικό
        quae                          να κλιθεί   ενικό  πληθυντικό ίδιο γένος

4. Να γράψετε τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς:
civili, , miserius, misera,civilibus, ferociores, impotentiores

5. Στην άλλη φωνή:
In eum locum res deducta est
sed tantus furor omnes invaserat
ea victores ferociores impotentioresque reddit,
quorum auxilio victoria parta sit

6. Ο Υποθετικός λόγος στα άλλα είδη:
              nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit

7. Αναγνώριση προτάσεων:  (μονάδες 2), τον τρόπο εισαγωγής τους (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους (μονάδες 4). 
ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus/
ut pugnare cuperent, etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius./
ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur./
ut non solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut victor obsequatur iis, quorum auxilio victoria parta sit.

8.   Να διατυπώσετε το β' όρο σύγκρισης με διαφορετικό τρόπο: nihil esse bello civili miserius

9. ut vèni... pertinerent/  
Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant, quae velit victor:
Να επαναδιατυπώσετε τις παραπάνω προτάσεις, αφού τις εξαρτήσετε από το: Cicero dixit.

10.Από πλάγιο σε ευθύ: ego clamabam... miserius .
11.  Οι προτάσεις σε μετοχές:  omnia, quae pertinerent /    etsi ego clamabam

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου