Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 38η

38. Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: "ego libenter tibi mea sede cedo". Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in matrimonium duxit.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
uxor                               αφαιρετική ενικού
more prisco                    κλητική ενικού
omen nuptiale                ονομαστική πληθυντικού
filiae                                δοτική πληθυντικού
res ipsa                            γενική πληθυντικού
aliqua vox                       αιτιατική πληθυντικού
proposito                         ονομαστική ενικού
sacello quodam                αιτιατική πληθυντικού
loco                                  ονομαστική πληθυντικού
Hoc dictum                     ονομαστική πληθυντικού
mea sede                            γενική πληθυντικού

2.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
petit                                      απαρέμφατο μέλλοντα
fecit                                       β ενικό προστακτικής ενεστώτα
persedebat                           αφαιρετική σουπίνου
expectabat                            β πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
standi                                    α πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
cederet                                  απαρέμφατο παρακειμένου
dixit                                       β ενικό προστακτικής ενεστώτα
confirmavit                           γ ενικό υποτακτικής μέλλοντα
mortua est                            β ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα
vixit                                       απαρέμφατο ενεστώτα
duxit.                                     β ενικό προστακτικής ενεστώτα

3. Να κλιθούν στον άλλο αριθμό:
 ipsa, sibi, mea, hoc, is , quam

4. Να γράψετε τους άλλους βαθμούς επιθέτων και επιρρημάτων ( ίδιο γένος, αριθμό, πτώση στα επίθετα):
longa, prisco, libenter, multum.

5. Αναγνώριση των προτάσεων:
dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis/
dum aliqua vox congruens proposito  audiretur/ 
ut sibi paulisper loco cederet/
dum vixit.

6. Στην άλλη φωνή:
Caecilia, uxor Metelli ipsa fecit omen.
dum aliqua vox congruens proposito audiretur.
Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram
Tum Caecilia puellae dixit
postea is puellam in matrimonium duxit.
Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit.
quam Metellus, dum vixit, multum amavit
ego libenter tibi mea sede cedo

7.Οι προτάσεις σε μετοχές:    
Caecilia, dum petit , /
quam Metellus, dum vixit 

8.α  «ego libenter mea sede tibi cedo»:
Να μετατραπεί η φράση σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση Caecilia dixit

β.tandem puella rogavit materteram ut sibi paulisper loco cederet:
Να μετατραπεί η φράση σε ευθύ λόγο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου