Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 40η


40. Sulla, occupāta urbe, senātum armātus coēgerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicarētur. Cuius voluntāti nemo obviam ire audēbat; solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogātus sententiam dicĕre noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei instāret, dixit is Sullae: "Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem minitēris, nunquam tamen ego hostem iudicābo Marium. Etsi senex et corpore infirmo sum, semper tamen meminero urbem Rōmam et Italiam a Mario conservātam esse.

Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
urbe                       γενική πληθυντικού
senātum                 γενική ενικού
hostis                      αφαιρετική πληθυντικού αριθμού
solus                       γενική ενικού
augur                    αιτιατική ενικού
hac re                     γενική πληθυντικού
militum                  αφαιρετική ενικού
mortem                  κλητική ενικού
senex                      γενική ενικού αριθμού
corpore                  αιτιατική πληθυντικού
agmina                 αιτιατική ενικού αριθμού

β) Να γράψετε τους άλλους βαθμούς : senex,  celerrime
senex : να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός του επιθέτου στο αρσενικό γένος και στους δύο αριθμούς.  
2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
 coēgerat                      αντίστοιχο τύπο μέλλοντα
iudicarētur                   β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
audēbat                        β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
dicĕre                            β ενικό κ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
noluit                             β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού
minitans                        απαρέμφατο ενεστώτα και μέλλοντα
instāret                           γ ενικό οριστ. παρακειμένου
ostendas                         σουπίνο αφαιρετική
circumsedisti                 γ ενικό οριστικής μέλλοντα
minitēris                        β πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
miniteris :                        μετοχή μέλλοντα και στα τρία γένη
iudicabo :                        να κλιθεί η προστακτική του παθητικού μέλλοντα
 conservatam esse :           να κλιθεί το Γερούνδιο  

β) rettulerunt :                να κλιθεί η Οριστική ενεστώτα στην παθητική φωνή.
meminero:να κλιθεί η προστακτική και να γραφεί το απαρέμφατο. 

3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι προτάσεις,  τον τρόπο εισαγωγής
τους (Μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους:
ut C. Marius quam celerrime hostis iudicarētur/  
cum Sulla minitans ei instāret/Etsi senex et corpore infirmo sum
 Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; /
licet mortem minitēris

 4. α)  Sulla  senātum armātus coēgerat
ut C. Marius quam celerrime hostis iudicarētur.  
"Licet mihi ostendas agmina militum, 
quibus curiam circumsedisti;  
nunquam tamen ego hostem iudicābo Marium.  
Στην άλλη φωνή οι παραπάνω προτάσεις.

β. Να γίνουν μετοχικές:    
cum Sulla instaret / Licet mihi ostendas / licet miniteris 

5α. Από ευθύ σε πλάγιο
«Licet..   Marium» με εξάρτηση:   Dicit/ Dixit  Quintus   Mucius   Scaevola   Sullae, 
 
5β. από πλάγιο σε ευθύ: semper... conservatam esse

6a Na δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς τρόπους :
ut C. Marius quam celerrime hostis iudicarētur
β. Να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην πρόταση ώστε να αναφέρεται στο παρόν-μέλλον.

7. Ανάλυση μετοχών: occupāta urbe, interrogātus

8. nemo: Να κλιθεί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου