Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 41η


41. Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiōres Horatii plane ac dilucide cum suis locūti sunt; non Sicanōrum aut Pelasgōrum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetātis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquāris, sermōne abhinc multis annis iam obsolēto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis, quae dicas. Quin, homo inepte, taces, ut consequāris, quod vis? Sed antiquitātem tibi placēre dicis, quod honesta et bona et modesta sit. Sic ergo vive, ut viri antīqui, sed sic loquere, ut viri aetātis nostrae; atque id quod a C. Caesare scriptum est, habe semper in memoriā et in pectore: "tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens atque inaudītum".

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Sic ergo vive, 
sed sic loquere, 
habe semper in memoriā et in pectore: 
 Να δηλώσετε την απαγόρευση με δυο τρόπους.

2. ut consequāris:
Να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς  τρόπους

3. tamquam scopulum:
Να αναλυθεί σε δευτερεύουσα πρόταση

4. antiquissimi, plane, dilucide, primi, multis, obsolēto, inepte, honesta, bona, inaudītum, insolens, modesta
Να γράψετε τους άλλους δύο βαθμούς επιθέτων και επιρρημάτων όπου είναι δυνατόν · των επιθέτων στην ίδια πτώση, ίδιο αριθμό.

5. antiquissimi viri                                   γενική ενικού
aetātis suae                                              αφαιρετική ενικού
verbis                                                       αιτιατική πληθυντικού
matre                                                       γενική πληθυντικού
sermōne                                                  ονομαστική ενικού
annis                                                        δοτική ενικού
homo inepte                                           αφαιρετική ενικού
viri antīqui                                                   γενική πληθυντικού
aetātis nostrae                                             ονομαστική ενικού
pectore                                                         ονομαστική πληθυντικού
verbum insolens atque inaudītum             ονομαστική ενικού

6. neminem, his : Να κλιθούν 

7.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
 locūti sunt                    β ενικό οριστικής ενεστώτα και υποτακτ. παρατατικού
dicuntur                        β  ενικό προστακτικής ενεργ - μέση
coluisse                        σουπίνο
utebantur                     απαρέμφατο ενεστώτα
taces                             β πληθυντικό οριστ. μέλλοντα
vis                                β  πληθ. υποτακτ. παρατατικού και ενεστώτα
scire                             κλίνουμε  προστακτική ενεστώτα
consequāris                   γ πληθ. υποτακτ. μέλλοντα
placēre                         α πληθυντικό υποτακτ. παρακειμένου
vive                               γ ενικό υποτακτ. υπερσυντελίκου
habe                            γενική γερουνδίου
fugias                           γενική ενικού γερουνδιακό αρσενικό
  
8.   proinde quasi cum matre Evandri nunc loquāris,
quod neminem scire atque intellegere vis,
quae dicas,
quod vis,
ut viri antīqui,
ut viri aetātis nostrae:
Να αναγνωριστούν (εισαγωγή,εκφορά, αιτιολόγηση)

9. quod a C. Caesare scriptum est
sic fugias verbum insolens atque inaudītumΝα μεταφερθούν στην άλλη φωνή

10. Να γίνουν μετοχικές οι προτάσεις:
Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquāris
quod neminem scire atque intellegere vis
quod a C. Caesare scriptum est                        

11. Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση Caesar dixit:  
 Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his antiquiōres Horatii plane ac dilucide cum suis locūti sunt;
non Sicanōrum aut Pelasgōrum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetātis suae verbis utebantur.
Tu autem  sermōne abhinc multis annis iam obsolēto uteris,
Sed antiquitātem tibi placēre dicis, quod honesta et bona et modesta sit. 

Με εξάρτηση  Philosophus admonet / admonuit illum
Sic ergo vive, ut viri antīqui, sed sic loquere, ut viri aetātis nostrae
 atque id quod a C. Caesare scriptum est, habe semper in memoriā et in pectore: "tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens atque inaudītum".

Με εξάρτηση το Interrogat/ interrogavit :  Quin, homo inepte, taces, ut consequāris, quod vis?

12  Από πλάγιο σε ευθύ:   Sed antiquitātem tibi placēre dicis, quod honesta et bona et modesta sit., 
    qui primi coluisse Italiam dicuntur.

1 σχόλιο:

  1. Είχα γράψει το coluisse με δύο ll και το διόρθωσα μετά από τον εντοπισμό του από το φίλο Παναγιώτη. Τον ευχαριστώ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή