Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5η

'Ενας λάτρης του Βιργιλίου
Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de belloPunico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat.

Μετάφραση
Ο Σίλιος Ιταλικός, ο επικός ποιητής, ήταν άντρας δοξασμένος. Τα δεκαεφτά βιβλία του για το δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεμο είναι όμορφα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Στα μέρη εκείνα είχε στην κατοχή του πολλά αγροκτήματα. Ο Σίλιος είχε ευαίσθητη ψυχή. Επιδίωκε (να φτάσει) τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλλε το πνεύμα του με αγάπη (λάτρευε το πνεύμα του). Τον τιμούσε όπως ο μαθητής το δάσκαλο. Το μνημείο του, που βρισκόταν στη Νεάπολη, το θεωρούσε (κάτι) σαν ναό.

Ταξινόμηση των λέξεων
Ουσιαστικά
Α' Κλίση
poeta -ae (αρσ.)
Campania -ae (θηλ., χωρίς πληθ.)
vita -ae (θηλ.) gloria -ae (θηλ.)

Β' Κλίση
Silius -ii (-i) (αρσ.) Italicus -i (αρσ.)
bellum -i (ουδ.) vir, viri (αρσ.)
ager, agri (αρσ.) annus -i (αρσ.)
animus -i (αρσ.) liber, libri (αρσ.)
locus -i (αρσ.) Vergilius -ii (-i) (αρσ.)
puer, pueri (αρσ.) monumentum -i (ουδ.)
ingenium -ii (-i) (ουδ.)
templum -i (ουδ.) magister, magistri (αρσ.)

Γ' Κλίση
Neapolis -is (θηλ., χωρίς πληθ.)

Επίθετα
Β' Κλίση
Italicus -a –um epicus -a -um
clarus -a –um
septendecim (απόλυτο αριθμητικό, άκλιτο)
Punicus -a -um
secundus -a -um (τακτικό αριθμητικό)
pulcher, pulchra, pulchrum,
ultimus -a -um [υπερθ. του (ultra),
multus -a -um,
tener -a -um,

Ρήματα
1η Συζυγία
honoro, honoravi, honoratum, honorare
2η Συζυγία
teneo, tenui, tentum, tenere
habeo, habui, habitum, habere
studeo, studui, -, studere
possideo, possedi, possessum, possidere
foveo, fovi, fotum, tovere
iaceo, iacui, iacitum, iacere

Βοηθητικό ρήμα
sum.fui,-, esse

Αντωνυμίες
is, ea, id (οριστική)
suus -a -um (κτητική)
se (προσωπική)
ille, illa, illud (δεικτική)
qui, quae, quod (αναφορική)

Σύνδεσμοι
-que (συμπλεκτικός)
ut (παραβολικός)

Προθέσεις
de(+αφαιρ..)
in (+αφαιρ.)
pro (+αφαιρ.)

Μικρογραφία όπου απεικονίζεται το ναυάγιο του Αινεία( από χειρόγραφο του 1450 μ.Χ)

1 σχόλιο: