Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14η

14. ΚΕΙΜΕΝΟ:
Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antonii fuerat, Athenas confugit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniavit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confrimavit. Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Μετά τη ναυμαχία του Ακτίου
ο Κάσσιος από την Πάρμα, που είχε υπηρετήσει στο στρατό του Μάρκου Αντωνίου, κατέφυγε στην Αθήνα. Εκεί, πριν καλά καλά παραδώσει στον ύπνο την ταραγμένη του ψυχή, του εμφανίστηκε ξαφνικά μια φρικτή μορφή. Νόμισε πως ερχόταν προς το μέρος του ένας άνθρωπος με πελώριο ανάστημα και βρώμικη όψη, όμοιος με είδωλο νεκρού. Μόλις τον είδε ο Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και θέλησε να πληροφορηθεί το όνομα του. Εκείνος απάντησε πως ήταν ο Πλούτωνας. Τότε τρόμος συντάραξε τον Κάσσιο και τον ξύπνησε. Ο Κάσσιος φώναξε τους δούλους του και τους ρώτησε γι' αυτόν τον άνθρωπο. Εκείνοι (όμως) δεν είχαν δει κανένα. Ο Κάσσιος παραδόθηκε ξανά στον ύπνο (ξανακοιμήθηκε) κι ονειρεύτηκε την ίδια μορφή. Λίγες μέρες αργότερα τα ίδια τα πράγματα επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία του ονείρου: Ο Οκτα¬βιανός δηλαδή του επέβαλε την ποινή του θανάτου.

Ταξινόμηση των λέξεων
Ουσιαστικά
Α' Κλίση
Athenae-arum (θηλ., pluralia tantum)

Β' Κλίση
bellum -i (ουδ.)
Cassius-ii (-i) (αρσ., χωρίς πληθ.)
Antonius -ii (-Ί) (αρσ., χωρίς πληθ.)
animus -i (αρσ.)
somnus -i (αρσ.)
mortuus -i (αρσ.)
Orcus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)
servus -i (αρσ.)
somnium -ii (ουδ.)
Octavianus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)
supplicium -ii (-i) (ουδ.) (= τιμωρία), suppiicia -orum (= λατρεία θεών)

Γ' Κλίση
homo -inis (αρσ.)
magnitudo -inis (θηλ.)
timor -oris (αρσ.)
nomen -inis (ουδ.)
terror -oris (αρσ.)
caput -itis (ουδ.)

Δ' Κλίση
exercitus -us (αρσ.)

Ε' Κλίση
species -ei (θηλ., στον πληθυντικό μόνο οι τρεις όμοιες πτώσεις: ονομ., αιτιατ.,κλητ.)
facies -ei (θηλ., στον πληθυντικό μόνο οι τρεις όμοιες πτώσεις: ονομ., αιτιατ., κλητ.)
effigies -ei (θηλ., στον πληθυντικό μόνο οι τρεις όμοιες πτώσεις: ονομ., αιτιατ.,κλητ.)
dies -ei (αρσ.)
res, rei (θηλ.)
fides -ei (θηλ., χωρίς πληθ.)

Επίθετα

Β' Κλίση
Actiacus -a -um
sollicitus -a -um,
horrendus -a -um
squalidus -a -um,
paucus -a -um,

Γ Κλίση
Parmensis -is -e
ingens -ntis,

Αντωνυμίες
qui, quae, quod (αναφορική)
is, ea, id (οριστική)
se (προσωπική)
ille, illa, illud (δεικτική)
nemo, nemo, nihil (nil) (αόριστη ουσιαστική)
idem, eadem, idem (οριστική)
ipse, ipsa, ipsum (οριστική)

Ρήματα
1η Συζυγία
do, dedi, datum, dare
existimo, existimavi, existimatum, existimare
excito, excitavi, excitatum, excitare
inclamo, inclamavi, inclamatum, inclamare
interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogare
somnio, somniavi, somniatum, somniare
confirmo, confirmavi, confirmatum, confirmare

2η Συζυγία
appareo - apparui - apparitum - apparere 
horreo, horrui, -, horrere
respondeo, respondi, responsum, respondere
video, vidi, visum, videre

3η Συζυγία
confugio, confugi, -, confugere
morior, mortuus sum, -mortuum-, mori (αποθ.)
aspicio, aspexi, aspectum, aspicere
concipio, concepi, conceptum, concipere
cupio, cupi(v)i, cupitum, cupere
concutio, concussi, concussum, concutere
adficio (afficio), adfeci (affeci), adfectum (affectum), adficere (afficere)

4η Συζυγία
venio, veni, ventum, venire
audio, audivi, auditum, audire

Βοηθητικό ρήμα
sum, fui, -, esse

Επιρρήματα
ibi vix repente tum iterum post

Προθέσεις
post (+ αιτιατ.)
in (+ αφαιρ.)
ad (+ αιτιατ.)
e(x) (+ αφαιρ.)
de (+ αφαιρ.)

Σύνδεσμοι
cum (χρονικός, αντίστροφος)
et (συμπλεκτικός)
simul (χρονικός)
-que (συμπλεκτικός)
nam (αιτιολογικός-παρατακτικός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου