Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ Β ΣΥΖΥΓΙΑΣ


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΜΑΤΩΝ 2ης ΣΥΖΥΠΑΣ

admoneo - admonui - admonitum - admonere = συμβουλεύω
amoveo - amovi - amotum - amovere= απομακρύνω
appareo - apparui - apparitum - apparere = εμφανίζομαι
caveo - cavi - cautum - cavere= προσέχω, φυλάγομαι
compleo - complevi - completum - complere = συμπληρώνω
contineo - continui - contentum - continere = συγκρατώ, στερεώνω
debeo - debui . debitum - debere= οφείλω, πρέπει
deleo - delevi - deletum - delere= καταστρέφω, σκοτώνω
exterreo - exterrui - exterritum - exterrere= τρομοκρατώ
foveo - fovi - fotum - fovere= περιβάλλω με αγάπη
habeo - habui - habitum - habere= έχω, θεωρώ, φορώ
iaceo - iacui - iacitum - iacere= κείμαι, βρίσκομαι
iubeo - iussi - iussum - iubere= διατάζω
lateo - latui,  -, latere= κρύβομαι
licet - licuit και licitum est - licere= επιτρέπεται, είναι δυνατόν
moveo - movi - motummovere  = κινώ
noceo - nocui - nocitum - nocere= βλάπτω
placeo - placui - placitum - placere= αρέσω
possideo - possedi - possessum - possidere = κατέχω
prohibeo - prohibui - prohibitum - prohibere = προνοώ, μεριμνώ,εμποδίζω
remaneo - remansi, -, remanere= παραμένω
respondeo - respondi - responsum – respondere = απαντώ, αποκρίνομαι
rideo - risi - risum - ridere= γελώ
sedeo - sedi - sessum - sedere= κάθομαι
studeo - studui, -, studere= σπουδάζω, επιδιώκω
stupeo - stupui, -, stupere= βουβαίνομαι, θαμπώνομαι
teneo - tenui - tentum - tenere= κρατώ
urgeo - ursi, -, urgere= σπρώχνω, στέλνω
valeo - valui, -, valere= υγιαίνω, είμαι γερός
video - vidi - visum - videre= βλέπω

ΗΜIΑΠΟΘΕΤΙΚΑ 2ης ΣΥΖΥΓΙAΣ

gaudeo - gavisus sum – gaudere = χαίρομαι
soleo - solitus sum – solere   = συνηθίζω
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου