Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

Λατινικά Β΄ Λυκείου : Αρχικοί χρόνοι των ρημάτων της Α΄συζυγίας


Παραθέτω τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων που συναντάμε στο βιβλίο της Β λυκείου για να τους μαθαίνουμε σιγάσιγά

adligo - adligavi - adligatum - adligare
adporto - adportavi -adportatum - adportare
advento - adventavi - adventatum – adventare
 advolo - advolavi - advolatum - advolare
amo - amavi - amatum - amare
appello - appellavi - appellatum - appellare
appropinquo - appropinquavi -appropinquatum - appropinquare
certo - certavi - certatum - certare
clamo - clamavi - clamatum - clamare
cogito - cogitavi - cogitatum - cogitare
conloco - conlocavi - conlocatum – conlocare
 comparo - comparavi - comparatum - comparare
concito - concitavi - concitatum - concitare
confirmo - confirmavi - confirmatum –confirmare
 coniuro - coniuravi - coniuratum - coniurare
consulto - consultavi - consultatum - consultare
creo - creavi - creatum – creare
 curo - curavi - curatum - curare
deploro - deploravi - deploratum – deplorare
 desidero - desideravi - desideratum - desiderare
dimico - dimicavi - dimicatum - dimicare
disputo - disputavi - disputatum - disputare
do - dedi - datum -dare
effemino - effeminavi - effeminatum - effeminare
enoto - enotavi - enotatum - enotare
erro - erravi - erratum - errare
excito - excitavi - excitatum – excitare
 exclamo - exclamavi - exclamatum – exclamare
 excrucio - excruciavi - excruciatum – excruciare
 existimo - existimavi - existimatum – existimare
expugno - expugnavi - expugnatum – expugnare
 ex(s)piro - ex(s)piravi - ex(s)piratum - ex(s)pirare
 ex(s)ulo - ex(s)ulavi - ex(s)ulatum - ex(s)ulare
fundo - fundavi - fundatum - fundare
hiemo - hiemavi - hiematum - hiemare         
honoro - honoravi - honoratum - honorare
impero - imperavi - imperatum - imperare    
importo - importavi - importatum - importare
inclamo - inclamavi - inclamatum - inclamare             
interrogo - interrogavi - interrogatum - interrogare  =
lavo - lavi - lautum koi lavatum - lavare          
libero - liberavi - liberatum - liberare              
narro - narravi - narratum - narrare
navigo - navigavi - navigatum - navigare        
nuntio - nuntiavi - nuntiatum - nuntiare
obsigno - obsignavi - obsignatum - obsignare            
occupo - occupavi - occupatum - occupare  
oppugno - oppugnavi - oppugnatum - oppugnare  =
paro - paravi - paratum - parare      
perpetro - perpetravi - perpetratum - perpetrare    
perturbo - perturbavi - perturbatum - perturbare     
porto - portavi - portatum - portare  
praedico - praedicavi - praedicatum - praedicare   
profligo - profligavi - profligatum - profligare 
propulso - propulsavi - propulsatum - propulsare   
pugno - pugnavi - pugnatum - pugnare
puto - putavi - putatum - putare        
renarro - renarravi - renarratum - renarrare  
reporto - reportavi - reportatum - reportare    
repugno - repugnavi - repugnatum - repugnare
revoco - revocavi - revocatum - revocare
saluto - salutavi - salutatum - salutare
scriptito - scriptitavi - scriptitatum - scriptitare
servo - servavi - servatum - servare
somnio - somniavi - somniatum - somniare
sto - steti - statum - stare
strangulo - strangulavi - strangulatum - strangulare
supero - superavi - superatum - superare
turbo - turbavi - turbatum - turbare
vulnero - vulneravi - vulneratum - vulnerare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου