Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 27ηCum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacu­vius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim vieta et mollia, non matura mox fiunt sed putria».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους στουςάλλους δύο βαθμούς:grandi


multo


minor


sonora


grandia


duriora


acerbiora


meliora


dura


acerba


mitia


putria


vieta


mollia


matura


iucunda

2.   Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:3. urbe                 γενική  πληθυντικού

grandi                  αιτιατική  ενικού στο ουδέτερο

minor                   αιτιατική  ενικού στο ουδέτερο

tragoediam suam                  γενική πληθυντικού

nomen                            αιτιατική πληθυντικού

ingeniis                    κλητική ενικού

pomis                      ονομ πληθυντικού

mollia                       αφαιρ. ενικού

putria                       ονομαστ ενικού τρία γένη4. Να δηλώσετε από τόπο κίνηση, σε τόπο στάση, κίνηση σε τόπο:

Roma

Tarentum

5. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

venisset                         γενική γερουνδίου

recesserat                        απαρέμφατο ενεστώτα

devertit                                    β πληθυντικό οριστικής μέλλοντα

legit                                            απαρέμφατο  μέλλοντα

dixit                                     προστακτική ενεστώτα

scripsisset                       σουπίνο

videri                               προστακτική μέλλοντα

fiunt                                         απαρέμφατο ενεστώτα              

nascuntur                  προστακτική ενεστώτα 

gignuntur               γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου5. Να δηλώσετε τον β όρο σύγκρισης που ελλείπει:

Accius, qui multo minor natu erat

meliora enim fore spero6. Να αναλυθεί σε δευτερεύουσα πρόταση:  desideranti7.  Πλάγιος λόγος

          Accius dixit + devertit ad eum /

Pacuvius dicit + Accius,tragoediam suam ei desideranti legit/

«Ita est»+  inquit Accius

inquit Accius + non matura mox fiunt sed putria

inquit Accius + post fiunt mitia et iucunda

Accius dixit + neque id me sane paenitet8.  Από πλάγιο σε ευθύ : …….ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΡΤΗ

Tum Pacu­vius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου