Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 28ηAesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde in Asiam abiit. Postea Plato quidam Sardianus, cum eum fugitivum esse ex Aesopi litteris cognovisset, hominem comprehendit et in custodiam Ephesi tradidit. Tu, hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi.

1. Να μεταφέρετε στον αντίθετο αριθμό τους κλιτούς όρους των πιο κάτω προτάσεων:
α) servum in custodiam tradidit  β) tu hominem investiga γ) cum viri sui consilium cognovisset
 2. Licinus servus Athenas fugit et in Asiam abiit:
Nα μετατρέψετε τις παραπάνω προτάσεις σε πλάγιο λόγο, αφού τις εξαρτήσετε από την φράση Cicero dixit.
3. Να δηλώσετε την απαγόρευση με τους τρόπους που γνωρίζετε:
α) Tu hominem investiga. β) Summa diligentia Romam hominem mitte. γ) Εpheso rediens tecum hominem deduc δ. Tu hominem tradidisti:
4. Να συμπληρώσετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων που σας δίνονται, εφόσον αυτό είναι δυνατόν:  
Epicureum ,paucos ,libero , Sardianus , summa ,parvi , gratius
5α. Plato quidam Sardianus hominem comprehendit: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
β. • ut nihil ei gratius…fugitivi  cum eum fugitivum ... cognovisset, quanti homo sit: Να αναγνωρίσετε το είδος των παραπάνω προτάσεων (μονάδες 2), τον τρόπο εισαγωγής τους (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους (μονάδες 4).
6. α) Να αποδώσετε με άλλο, ισοδύναμο συντακτικά, τρόπο το καθένα από τα πιο κάτω:     
             Noli spectare , quam recuperatio fugitivi
7. Μετατροπή των κύριων προτάσεων των κειμένων σε μετοχές
Plato quidam Sardianus hominem comprehendit et in custodiam Ephesi tradidit/ 
 Τu hominem investiga, summaque dilίgentia Romam mitte
8. Nα μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε πλάγιο λόγο, αφού τις εξαρτήσετε από την φράση  Cicero orat / orabat  fratrem: «Tu hominem investiga summaque diligentia vel Romam mitte  vel Epheso rediens tecum deduc.  «Noli spectare quanti homo sit»       
9.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
fugit                              γενική γερουνδίου
fuit                               προστακτική μέλλοντα
cognovisset,              σουπίνο
comprehendit            γ ενικό υποτακτικής μέλλοντα
tradidit                         β πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 
 investiga                        α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
deduc                         αρχικούς χρόνους
spectare                        προστακτική ενεστώτα
est adfectus                     απαρέμφατο ενεστώτα
possit                                   β πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού

10.   nostri                    να κλιθεί στον πληθυντικό
 paucos menses                    ονομαστική ενικού
libero                                   τρία γένη ονομαστική ενικού
hominem                              αφαιρετική ενικού
summa                             γενική πληθυντικού
preti                                      ονομαστική ενικού
scelus                                    ονομαστική πληθυντικού
dolore                                   αιτιατική ενικού
recuperatio                            γενική ενικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου