Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 42η


ΚΕΙΜΕΝΟ
Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilīnae mollibus sententiis aluērunt coniurationemque nascentem non credendo confirmavērunt; quorum auctoritātem secūti multi, non solum improbi verum etiam imperīti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in Manliāna castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat coniuratiōnem esse factam, neminem tamimprobum, qui non fateātur.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Υπάρχουν μερικοί σε αυτή τη Σύγκλητο, που είτε δε βλέπουν την απειλή που πλησιάζει, είτε κλείνουν τα μάτια σε αυτά που βλέπουν1. Αυτοί εξέθρεψαν τις ελπίδες του Κατιλίνα με τις επιεικείς τους απο­φάσεις κι ενίσχυσαν τη συνωμοσία που ήταν στα σπάργανα της2 με το να μην πιστεύουν στην ύπαρξη της. Ενεργώντας κάτω από την επιρ­ροή αυτών πολλοί (άλλοι), όχι μόνο αχρείοι αλλά και άπειροι, αν τον είχα τιμωρήσει, θα έλεγαν πως ενέργησα σκληρά και τυραννικά3. Τώρα όμως καταλαβαίνω πως αν αυτός φτάσει στο στρατόπεδο του Μανλίου, όπου κατευθύνεται, δε θα υπάρξει κανείς τόσο ανόητος, που να μη βλέπει πως έγινε συνωμοσία, και κανείς τόσο αχρείος, που να μην το ομολογήσει.
                               1. κάνουν πως δε βλέπουν αυτά που βλέπουν
                               2. που γεννιόταν 3. πως αυ­τό έγινε σκληρά και τυραννικά
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
sententia -ae
Catilina -ae   χωρίς πληθ.
Β' ΚΛΙΣΗ
castrum -i: φρούριο castra -orum: στρατόπεδο
Γ ΚΛΙΣΗ
ordo -inis    (αρσ.)
coniuratio -ionis    (θηλ.)
auctoritas -atis    (θηλ.)
Ε' ΚΛΙΣΗ
spes-spei    (θηλ.) στον πληθ. μόνο οι τρεις όμοιες πτύσεις: spes
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
nonnulli -ae -a (αντωνυμικο επίθετο)· απαντά και στον ενικό: non-nullus -a -um
multi -ae -a, plures -es -a (γεν. πληθ. plurium), plurimi -ae –a  
το επίθετο στον ενικό αριθμό του συγκριτικού απαντά μόνο στο ουδέ­τερο:
multus -a -um,   plus,   plurimus -a -um
improbus -a -um, improbior -ior -ius, improbissimus -a -um
imperitus -a -um, imperitior -ior -ius, imperitissimus -a -um
Manlianus -a -um
stultus -a -um, stultior -ior -ius, stultissimus -a -um
Γ ΚΛΙΣΗ
mollis -is -e, mollior -ior -ius, mollissimus -a -um
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
nonnulli, ae, a (αντωνυμικό επίθετο)· απαντά και στον ενικό: nonnullus -a -um
hic, haec, hoc (δεικτική)
qui, quae, quod (αναφορική)
is, ea, id (οριστική)
iste, ista, istud (δεικτική)
nemo (αόριστη ουσιαστική)
ΠΡΟΣΟΧΗ: To quo  είναι τοπικό επίρρημα.
ΡΗΜΑΤΑ
1η ΣΥΖΥΓΙΑ
dissimulo, dissimulavi, dissimulatum, dissimulare
confirmo, confirmavi, confirmatum, confirmare
2η ΣΥΖΥΓΙΑ
fateor, fassus sum, fassum, fateri αποθ.
immineo, - , -, imminere
video, vidi, visum, videre
3η ΣΥΖΥΓΙΑ
intellego και intelligo, intellexi, intellectum, intellegere
alo, alui, alitum και altum, alere
nascor, natus sum, natum, nasci αποθ. (μετοχή μέλλ. nasciturus –a -um)
credo, credidi, creditum, credere
sequor, secutus sum, secutum, sequi αποθ.
animadverto, animadverti, animadversum, animadvertere
fio, factus sum, fieri βλ. Γραμμ., σ. 91
dico, dixi, dictum, dicere  
intendo, intendi, intentum και intensum, intendere
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ sum, fui, -, esse
4η ΣΥΖΥΓΙΑ
pervenio, perveni, perventum, pervenire
Επιρρήματα
solum
crudeliter, crudelius, crudelissime 
(από το επίθ. crudelis-is-e, crudelior-ior-ius, crudelissimus-a-um)
regie (από το επίθ. regius-a-um)
nunc
quo
tam

1 σχόλιο: