Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 45η


ΚΕΙΜΕΝΟ
 Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat et providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legātum monet ut, si adīre non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, costituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Ο Καίσαρας πληροφορείται από τους αιχμαλώτους τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του Κικέρωνα και πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση1. Τότε πείθει κάποιον από τους Γαλάτες ιππείς να μεταφέρει ένα γράμμα στον Κικέρωνα. Φροντίζει και προνοεί να μη μαθευτούν τα σχέδια μας, αν το γράμμα πέσει στα χέρια του εχθρού2. Για το λόγο αυτό στέλνει επιστολή γραμμένη στα ελληνικά. Συμβουλεύει τον ταχυ­δρόμο, αν δεν μπορέσει να πλησιάσει, να δέσει το γράμμα στον ιμάντα του ακοντίου και να το ρίξει μέσα στο στρατόπεδο. Στην επιστολή γράφει πως θα έλθει γρήγορα με τις λεγεώνες του. Ο Γαλάτης, επειδή φοβήθηκε τον κίνδυνο, αποφάσισε να ρίξει το ακόντιο. Κατά σύμπτωση το ακόντιο καρφώθηκε σε έναν πύργο τρεις μέρες αργότερα το είδε ένας στρατιώτης και το πήγε στον Κικέρωνα. Αυτός διάβασε όλο το γράμμα και προέτρεψε τους στρατιώτες του να ελπίζουν στη σωτηρία τους.
                             1. σε πόσο μεγάλο κίνδυνο βρίσκονται τα πράγματα  
                   2. να μη μαθευ­τούν τα σχέδια μας από τους εχθρούς αν αρπάξουν το γράμμα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Α' ΚΛΙΣΗ
epistula -ae
tragula -ae
littera -ae: γράμμα του αλφαβήτου litterae -arum: επιστολή, σνγγράμματα
Β' ΚΛΙΣΗ
captivus -i      
consilium -i(i)
periculum -i   
legatus -i
Gallus -i         
amentum -i
castrum -i: φρούριο castra -orum: στρατόπεδο
 Γ ΚΛΙΣΗ
Caesar- is   χωρίς πληθ.
Cicero -onis   χωρίς πληθ.
eques -itis   (αρσ.)
hostis- hostis (αρσ.) γεν. πληθ. hostium
legio -ionis (θηλ.)
turris - turris - turri - turrim - turris - turri (θηλ.)
turres - turrium - turribus - turres - turres - turribus
miles -itis (αρσ.)
salus -utis (θηλ.) ο πληθ. (salutes -urn) δεν είναι σε χρήση (αφηρημένη έννοια)
 Δ' ΚΛΙΣΗ
 casus -us (αρσ.)
Ε' ΚΛΙΣΗ
res - rei - rei - rem - res - re (θηλ.)
res - rerum - rebus - res - res - rebus
dies - diei - diei - diem - dies - die (αρσ.)
dies - dierum - diebus - dies - dies - diebus

ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
captivus -a -um    
Graecus -a -um
Gallus -a -um      
 tertius -a -um
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
quis, quid (ερωτηματική ουσιαστική)
quantus -a -um (ερωτηματική)
quidam, quaedam, quiddam (αόριστη ουσιαστική)
noster, nostra, nostrum (κτητική)
qui, quae, quod (αναφορική)
se (προσωπική)
hic, haec, hoc (δεικτική)
quidam, quaedam, quoddam (αόριστη επιθετική)
ille, illa, illud (δεικτική)

ΡΗΜΑΤΑ
1η ΣΥΖΥΓΙΑ
curo, curavi, curatum, curare
adligo, adligavi, adligatum, adligare
adhortor, adhortatus sum, adhortatum, adhortari αποθ.
spero, speravi, speratum, sperare

2η ΣΥΖΥΓΙΑ
persuadeo, persuasi, persuasum, persuadere
provideo, providi, provisum, providere
moneo, monui, monitum, monere
vereor, veritus sum, veritum, vereri αποθ.

3η ΣΥΖΥΓΙΑ
cognosco, cognovi, cognitum, cognoscere
gero, gessi, gestum, gerere
defero, detuli, delatum, deferre (προστ. ενεστ. defer) 
intercipio, intercept, interceptum, intercipere
conscribo, conscripsi, conscriptum, conscribere
 mitto, misi, missum, mittere
abicio, abieci, abiectum, abicere
scribo, scripsi, scriptum, scribere
constituo, constitui, constitutum, constituere
adhaeresco, adhaesi, adhaesum, adhaerescere
conspicio, conspexi, conspectum, conspicere
perlego, perlegi, perlectum, perlegere
adsum, adfui, -, adesse (μετοχή μέλλ. adfuturus -a -um)
 possum, potui, -, posse

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ
sum, fui, -, esse

4η ΣΥΖΥΓΙΑ
adeo, adii, aditum, adire 

Επιρρήματα
tum
celeriter, celerius, celerrime
                       post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου